Các mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất bao gồm:

 • Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___*****___

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Hợp đồng số 56789/20…/HDKT)

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015.
 • Căn cứ vào mong muốn của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20..., tại .... chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN A) 

Ông NGUYỄN VĂN A

CCCD số 1234567891 do Cục cảnh sát cấp ngày …

Địa chỉ: …

II. BÊN THUÊ NHÀ (BÊN B)       

Ông TRẦN XUÂN B

CCCD số 1234567899 do Cục cảnh sát cấp ngày …

Địa chỉ: …

Hai bên đồng ý thanh lý hợp đồng số 56789/20…/HDKT như sau

Điều 1: NỘI DUNG

1. Thỏa thuận thanh lý hợp đồng thuê nhà số 56789/20…/HDKT kể từ ngày     /      /2020.

2. Nghĩa vụ, công nợ còn lại của hợp đồng cần thực hiện

- Nghĩa vụ của Bên A.

- Nghĩa vụ của Bên B

3. Ngoài các nghĩa vụ đã nêu tại biên bản này, hai bên xác nhận sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng các bên không còn bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào phát sinh từ hợp đồng.

Điều 2: HIỆU LỰC CỦA BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Biên bản thanh lý hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Biên bản được lập thành 01 trang, 02 bản có giá trị như nhau. Các bên đồng ý nội dung thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và ký tên dưới đây.

BÊN A     BÊN B

 • Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___*****___

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

(Hợp đồng số 56789/20…/HDKT)

 • Căn cứ Luật thương mại 2005.
 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015.
 • Căn cứ vào mong muốn của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20..., tại ..... chúng tôi gồm:

I. BÊN MUA HÀNG (BÊN A) 

CÔNG TY CỔ PHẦN A TO Z

Mã số thuế: 0101010999

Địa chỉ: …

Đại diện: Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc

II. BÊN THUÊ NHÀ (BÊN B)       

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TƯƠI ĐẸP

Mã số thuế: 0101010888

Địa chỉ: …

Đại diện: Ông Trần Xuân B

Chức vụ: Giám đốc

Hai bên đồng ý thanh lý hợp đồng mua bán số 56789/20…/HDKT như sau

Điều 1: NỘI DUNG

1. Bên A đã hoàn thành việc giao hàng cho Bên B theo đúng thỏa thuận về chất lượng, số lượng, và các thỏa thuận khác tại hợp đồng đã ký.

2. Bên B đã hoàn thành việc thanh toán tiền mua hàng theo hợp đồng đã ký kết.

3. Các nghĩa vụ, công nợ còn lại của hợp đồng cần thực hiện

- Nghĩa vụ của Bên A.

- Nghĩa vụ của Bên B

3. Ngoài các nghĩa vụ đã nêu tại biên bản này, hai bên xác nhận sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng các bên không còn bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào phát sinh từ hợp đồng.

Điều 2: HIỆU LỰC CỦA BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Biên bản thanh lý hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Biên bản được lập thành 01 trang, 02 bản có giá trị như nhau. Các bên đồng ý nội dung thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và ký tên dưới đây.

BÊN A     BÊN B

 • Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___*****___

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

(Hợp đồng số 56789/20…/HDKT)

 • Căn cứ Luật xây dựng 2014.
 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015.
 • Căn cứ vào mong muốn của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20..., tại .... chúng tôi gồm:

I. BÊN GIAO THẦU (BÊN A) 

CÔNG TY CỔ PHẦN A TO Z

Mã số thuế: 0101010999

Địa chỉ: …

Đại diện: Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc

II. BÊN NHẬN THẦU (BÊN B)       

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TƯƠI ĐẸP

Mã số thuế: 0101010888

Địa chỉ: …

Đại diện: Ông Trần Xuân B

Chức vụ: Giám đốc

Hai bên đồng ý thanh lý hợp đồng xây dựng số 56789/20…/HDKT như sau

Điều 1: NỘI DUNG

1. Bên B đã hoàn thành việc thi công xây dựng theo hợp đồng với khối lượng cụ thể như sau:

……..

2. Bên A đã hoàn thành việc thanh toán tiền thi công xây dựng theo thỏa thuận.

3. Các nghĩa vụ, công nợ còn lại của hợp đồng cần thực hiện

- Nghĩa vụ của Bên A.

- Nghĩa vụ của Bên B

3. Ngoài các nghĩa vụ đã nêu tại biên bản này, hai bên xác nhận sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng các bên không còn bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào phát sinh từ hợp đồng.

Điều 2: HIỆU LỰC CỦA BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Biên bản thanh lý hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Biên bản được lập thành 01 trang, 02 bản có giá trị như nhau. Các bên đồng ý nội dung thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và ký tên dưới đây.

BÊN A     BÊN B

 • Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___*****___

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

(Hợp đồng số 56789/20…/HDKT)

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015.
 • Căn cứ vào mong muốn của các bên.

Hôm nay, ngày      tháng       năm 20..., tại ..... chúng tôi gồm:

I. BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A) 

CÔNG TY CỔ PHẦN A TO Z

Mã số thuế: 0101010999

Địa chỉ: …

Đại diện: Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc

II. BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ (BÊN B)       

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TƯƠI ĐẸP

Mã số thuế: 0101010888

Địa chỉ: …

Đại diện: Ông Trần Xuân B

Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thực hiện việc thỏa thuận thanh lý hợp đồng dịch vụ số 56789/20…/HDKT như sau

Điều 1: NỘI DUNG

1. Thỏa thuận thanh lý hợp đồng dịch vụ số 56789/20…/HDKT kể từ ngày     /      /….

2. Nghĩa vụ, công nợ còn lại của hợp đồng cần thực hiện

- Nghĩa vụ của Bên A.

- Nghĩa vụ của Bên B

3. Ngoài các nghĩa vụ đã nêu tại biên bản này, hai bên xác nhận sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng các bên không còn bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào phát sinh từ hợp đồng.

Điều 2: HIỆU LỰC CỦA BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Biên bản thanh lý/ chấm dứt hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Biên bản được lập thành 01 trang, 02 bản có giá trị như nhau. Các bên đồng ý nội dung thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và ký tên dưới đây.

BÊN A               BÊN B

Hợp đồng hết giá trị khi nào?

 1. Khi hợp đồng hoàn thành mà các bên thỏa thuận việc hợp đông tự thanh lý, chấm dứt khi được hoàn thành;
 2. Khi các bên lập biên bản thanh lý hợp đồng, chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng bị chấm dứt theo thời điểm ghi nhận trong biên bản thanh lý hợp đồng.

Ví dụ: Hợp đồng mua bán hàng hóa các bên thỏa thuận: Hợp đồng này sẽ tự động chấm dứt và thanh lý vào ngày bên bán thanh toán đủ tiền mua hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng.

Điều kiện chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật

 • Căn cứ chấm dứt hợp đồng được đưa ra đúng pháp luật
 1. Các bên chấm dứt theo thỏa thuận đồng ý của các bên.
 2. Bên chấm dứt hợp đồng căn cứ theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng để chấm dứt hợp đồng.
 3. Bên chấm dứt hợp đồng chấm dứt hợp đồng do hành vi vi phạm nghĩa vụ cơ bản của đối tác theo hợp đồng.
 4. Bên chấm dứt hợp đồng căn cứ theo đúng quy định pháp luật để chấm dứt hợp đồng.
 • Đã thực hiện đúng nghĩa vụ gửi thông báo chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận.
 • Người quyết định chấm dứt hợp đồng là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp theo quy định.

Khởi kiện sau khi hợp đồng đã chấm dứt được không?

Hợp đồng sau khi đã thanh lý/chấm dứt vẫn được quyền khởi kiện, do đó nếu quý khách hàng cho rằng quyền, lợi ích bị xâm phạm, quý vị cho rằng mình bị thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng của đối tác hãy liên hệ ngay Luật sư Tri Nam để được trợ giúp. Chúng tôi là các luật sư giỏi, có kinh nghiệm dày dặn trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế nên luôn đảm bảo giải quyết được yêu cầu cho khách hàng.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Luật Trí Nam rất mong được đồng hành với Quý khách hàng trong công việc

Tham khảo:

 

+ Dịch vụ luật sư uy tín

+ Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật

+ Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp