Điều kiện có hiệu lực của phụ lục hợp đồng

✔ Điều kiện về nội dung phụ lục hợp đồng

Căn cứ điều 403 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nội dung hợp đồng như sau

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

✔ Điều kiện về hình thức của phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng phải lập thành văn bản trong đó

1. Đánh số thứ tự tăng dần theo mốc thời gian ký kết hoặc phát sinh hiệu lực nếu hợp đồng có nhiều phụ lục.

2. Việc công chứng, chứng thực phụ lục hợp đồng phải tuân theo quy trình ký kết hợp đồng chính.

Các dạng phụ lục hợp đồng thông dụng

✔ Phụ lục bổ sung thông tin hợp đồng

Đây là dạng phụ lục hợp đồng ghi nhận nội dung chưa có trong hợp đồng kinh tế hoặc các bên thỏa thuận sẽ chi tiết thông tin bằng phụ lục. Nội dung phụ lục buộc phải ghi chi tiết “Bổ sung thông tin ABC/ Quy định chi tiết thỏa thuận về ABC trong điều bao nhiêu của hợp đồng chính”.

✔ Phụ lục sửa đổi nội dung hợp đồng

Đây là dạng phụ lục hợp đồng có nội dung trái với hợp đồng chính nên rất dễ bị vô hiệu hoặc không phát sinh giá trị theo Bộ luật dân sự 2015. Vì vậy khi giao kết phụ lục hợp đồng cần ghi rõ sửa đổi điều khoản nào, thay thế điều khoản nào của hợp đồng và giá trị áp dụng của phụ lục hợp đồng.

Xem thêm: Soạn thảo hợp đồng kinh tế

Một hợp đồng được lập bao nhiêu phụ lục?

Bộ luật dân sự và luật thương mại không quy định số lượng phụ lục hợp đồng được phép ký kết để sửa đổi, bổ sung hợp đồng chính. Tuy nhiên đối với từng loại hợp đồng trong từng nội dung công việc khác nhau sẽ chịu sự điều chỉnh của luật chuyên ngành liên quan. Hiện tại chỉ có phụ lục hợp đồng lao động bị giới hạn về số lần ký kết phụ lục điều chỉnh thời hạn của hợp đồng lao động, còn lại các loại hợp đồng khác các bên được tự do thỏa thuận số lượng và nội dung phụ lục hợp đồng.

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế thông dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ............/2021/HĐDV/............

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2021, tại địa chỉ ......................., chúng tôi gồm:

1. BÊN A:  CÔNG TY

Địa chỉ:

Đại diện: 

Chức danh:

2. BÊN B:  CÔNG TY

Địa chỉ:

Đại diện: 

Chức danh:

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số ........../HĐDV/2021/............ để: SỬA ĐỔI/ BỔ SUNG/ THAY THẾ các điều khoản của hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung/ sửa đổi/ thay thế:

2. Lý do bổ sung/ sửa đổi/ thay thế:

3. Cam kết của các bên:

- Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

- Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.

4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:

5. Các nội dung khác

Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                 ĐẠI DIỆN BÊN B

Dựa trên mẫu phụ lục hợp đồng nói trên người soạn thảo có thể tùy nghi áp dụng cho việc Lập phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng xây dựng, phụ lục hợp đồng đại lý, phụ lục hợp đồng xây dựng,... trên thực tế. Mỗi loại hợp đồng có những đặc điểm riêng, mỗi nội dung sửa đổi bổ sung có những quy định pháp lý điều chỉnh khác nhau nên người soạn phụ lục cần có kiến thức chắc chắn để đảm bảo giá trị pháp lý phụ lục hợp đồng sau khi ký kết.

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo các loại hợp đồng kinh tế thông dụng

>> Hợp đồng mua bán hàng hóa

>> Hợp đồng lao động

>> Hợp đồng hợp tác kinh doanh

>> Hợp đồng đại lý độc quyền

>> Hợp đồng thuê nhà

>> Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị