Bộ luật dân sự 2015 quy định những nội dung gì?

✔ Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

✔ Không áp dụng Bộ luật này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ việc mà Tòa án đã giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự trước ngày Bộ luật này có hiệu lực.

Toàn văn nội dung Bộ luật dân sự 2015

✔ Tra cứu quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 online

Luật Trí Nam đăng tải toàn văn Bộ luật dân sự năm 2015 để khách hàng có thể tra cứu Online với hệ thống MỤC LỤC khoa học, tìm kiếm các quy định dễ dàng và thuận tiện. Quý vị sử dụng Bộ luật dân sự online theo đường dẫn dưới đây

Hữu ích: Tra cứu Bộ luật dân sự Online

✔ Tải và sử dụng Bộ luật dân sự

Tải: 91/2015/QH13 Bộ luật dân sự năm 2015

 

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

Cách áp dụng quy định tại Bộ luật dân sự 2015 trong thực tiễn

Điều 4. Áp dụng Bộ luật dân sự

1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự.

2. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.

3. Trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng.

4. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Thông thường khi đứng trước một vấn đề pháp lý để xác định áp dụng theo luật nào quý vị sẽ cần tìm hiểu toàn bộ các luật liên quan. Ví dụ: Xác định lãi chậm trả theo hợp đồng đã ký áp dụng theo Luật thương mại hay Bộ luật dân sự? Quý khách hàng cần hỗ trợ pháp lý ngay hôm nay hãy liên hệ Luật sư Trí Nam.

Tham khảo:

✔ Dịch vụ tư vấn pháp luật

✔ Dịch vụ luật sư bào chữa