Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC là thỏa thuận giữa các bên xác lập, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong việc liên kết, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, hợp tác sản xuất. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC Luật sư Trí Nam lưu ý Quý doanh nghiệp những vấn đề pháp lý sau đây.

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bản mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH BCC

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH này được lập và ký kết vào ngày      tháng      năm 2021 bởi 
Hợp đồng hợp tác kinh doanh này được lập dựa trên những căn cứ sau:
- Căn cứ vào Luật Đầu tư 2020;
- Căn cứ vào Bộ Luật dân sự 2015;
- Căn cứ vào ý chí tự nguyện của các bên.
Các bên nhất trí lập và ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) này với các điều kiện và điều khoản được đưa ra dưới đây:
Điều 1: CÁC BÊN HỢP ĐỒNG
1.1 BÊN A: CÔNG TY 
Mã số doanh nghiệp: 
Địa chỉ: 
Đại diện: 
Tài khoản số:
1.2 BÊN B:
Họ và tên:                                              Giới tính: Nam
Sinh ngày:                               Quốc tịch
Hộ chiếu số
HKTT/Chỗ ở hiện tại:
Điều 2:NỘI DUNG HỢP TÁC KINH DOANH
2.1Mục tiêu và phạm vi kinh doanh
Hai bên cùng nhau hợp tác kinh doanh theo hợp đồng không thành lập pháp nhân mới trong việc: Thực hiện quyền phân phối, quyền xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam.
2.2 Thời hạn hợp tác kinh doanh: 10 năm bắt đầu từ ngày 04/11/2020
2.3 Cơ cấu quản lý điều hành dự án trong kinh doanh
- Hội đồng thành viên: Các bên thống nhất tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên gồm ........................... đại diện cho Bên A và .......................................... đại diện cho Bên B.
Hội đồng thành viêc có các quyền và nghĩa vụ sau
+ Thông qua kế hoạch góp vốn, vay vốn, sử dụng vốn của dự án.
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh của dự án;
+ Thông qua kế hoạch phát triển hợp tác kinh doanh với bên thứ ba.
Hội đồng thành viên sẽ bầu một người làm Giám đốc dự án.
- Giám đốc dự án: Các bên nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Nga Là Giám đốc dự án. Giám đốc dự án có các quyền và nghĩa vụ sau
+ Thay mặt điều hành kinh doanh trong khuôn khổ dự án.
+ Tuyển dụng, bố trí nhân sự thực hiện các công việc liên quan đến dự án.
+ Thay mặt dự án ký kết các thỏa thuận với bên thứ ba.
+ Thay đổi số tài khoản ngân hàng sử dụng trong kinh doanh của dự án.
2.4 Phương thức triển khai kinh doanh
Điều 3:VỐN GÓP DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN DỰ ÁN
3.1.Tổng vốn dự án là 200.000 USD (Hai trăm nghìn đô la Mỹ) tương đương 4.650.000.000 VND (Bốn tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng) được các bên sở hữu theo tỷ lệ:
- Bên A thực hiện việc góp phần vốn trị bằng thương hiệu, phương án kinh doanh.
- Bên B thực hiện việc góp phần vốn bằng tiền trị giá 200.000 USD (Hai trăm nghìn đô la Mỹ) tương đương 4.650.000.000 VND (Bốn tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng) theo tiến độ sau:
+ Thực hiện việc góp số tiền 100.000 USD (Một trăm nghìn đô la Mỹ) vào ngày 04/11/2020.
+ Thực hiện việc góp đủ số tiền góp vốn còn lại là 100.000 USD (Một trăm nghìn đô la Mỹ) vào trước tháng 03/2021.
3.2.Tài khoản sử dụng cho dự án
3.3 Quản lý tài chính và tài sản dự án
Hoạt động kinh doanh của dự án được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về thuế, kế toán.
Điều 4: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ KHOẢN LỖ
4.1 Phương thức xác định kết quả kinh doanh
Hội đồng thành viên quyết định thời điểm tổng kết kết quả kinh doanh để phân chia lợi nhuận. Kết quả kinh doanh được xác định theo sổ sách kế toán của Bên A trong lĩnh vực phân phối, xuất nhập khẩu hàng hóa.
4.2 Nguyên tắc tài chính
- Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, trung thực.
4.3 Các bên được chia lợi nhuận theo tỷ lệ cụ thể như sau
- Bên A hưởng lợi nhuận sau thuế là 60%.
- Bên B hưởng lợi nhuận sau thuế là 40%.
Các bên thống nhất ủy quyền cho Bên A thay mặt nộp, trích thu các khoản thuế phải nộp cho nhà nước tại thời điểm phân chia lợi nhuận.
Điều 5: THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BCC
5.1 Hợp đồng BCC chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
- Khi hết thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng.
- Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
- Một bên vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng và bên còn lại đơn phương chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận tại hợp đồng BCC và các quy định pháp luật có liên quan.
5.2 Các bên được đơn phương chấm dứt thỏa thuận trong hợp đồng BCC theo một trong các trường hợp sau:
- Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B không thực hiện nghĩa vụ góp vốn theo thỏa thuận.
- Bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên A không thực hiện việc chi trả lợi nhuận theo thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng.
Điều 6:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
Điều 7:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
Điều 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
8.1. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng ý kiến nào phát sinh giữa Các Bên liên quan đến việc diễn giải hay thi hành các điều khoản của Hợp đồng này sẽ được giải quyết trước tiên bằng thương lượng thiện chí giữa Các Bên.
8.2. Trường hợp các bên không thống nhất giải quyết được tranh chấp bằng hòa giải thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này, trong đó:
- Địa điểm xét xử trọng tài sẽ là Hà Nội, Việt Nam.
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
- Pháp luật áp dụng: Pháp luật Việt Nam.
- Số trọng tài viên sẽ là Một (01) người được chỉ định theo quy tắc của Trung tâm này.
Điều 9:KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG này sẽ được lập thành 9 điều, 03 trang, bốn (04) bộ gốc bằng tiếng Việt, bốn (04) bộ gốc bằng tiếng Anh do mỗi Bên sẽ giữ một (01) bộ gốc tiếng Việt và tiếng Anh.
Các bên tự nguyện không bị lừa dối, ép buộc với tinh thần minh mẫn đồng ý các thỏa thuận trong hợp đồng BCC và cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

Nguyên tắc soạn thảo hợp tác kinh doanh BCC

Thỏa thuận hợp đồng vô hiệu sẽ không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các bên nên khi đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh các bên cần tuân thủ các nguyên tắc sau

✔ Theo Bộ luật dân sự 2015 thì bản chất của hợp đồng hợp tác là cùng bỏ vốn để cùng hưởng lợi, cùng chịu rủi ro. Nên nhưng thỏa thuận như miễn nghĩa vụ về khoản lỗ trong kinh doanh dù được các bên tự nguyện giao kết vẫn chưa chắc có giá trị pháp lý để áp dụng.

✔ Theo Luật đầu tư 2020 thì thỏa thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh ưu tiên áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp hợp tác kinh doanh giữa các nhà đầu tư trong nước sẽ áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

Như vậy nếu quan hệ hợp tác đầu tư có yếu tố nước ngoài thì các bên cần đáp ứng điều kiện về đăng ký đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

✔ Khi liên kết kinh doanh các bên cần hiểu bản chất của hợp đồng là thỏa thuận để cùng kinh doanh. Nên khi thỏa thuận liên kết đầu tư kinh doanh chỉ đơn thuần là văn bản hợp pháp việc góp vốn, hoặc hợp pháp việc hưởng lợi ích thì nó chưa đủ để hình thành quan hệ hợp tác kinh doanh theo hợp đồng BCC. Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành mà cơ quan tài phán như Tòa án, Trọng tài sẽ xác định bản chất của hợp đồng khi giải quyết tranh chấp.

Với 12 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư kinh doanh, giải quyết tranh chấp hợp tác đầu tư kinh doanh, Luật Trí Nam sẽ tư vấn đầy đủ và chi tiết các quy định pháp luật để đảm bảo tính pháp lý cho hợp đồng hợp tác kinh doanh khách hàng yêu cầu tư vấn.

Ưu điểm sử dụng hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC trong đầu tư

✔ Hợp đồng BCC là một hình thức đầu tư theo Điều 27 Luật đầu tư 2020 có ưu điểm nổi bật trong việc các bên được triển khai sản xuất, kinh doanh mà không phải gắn với việc thành lập doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

✔ Ưu điểm thứ hai đó là khi thỏa thuận hợp đồng các bên được quyền tùy nghi đưa ra các yêu cầu, các ràng buộc để đảm bảo quyền lợi cho mình cũng như tạo thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng BCC. Thêm nữa việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng cũng nhanh gọn và thuận tiện.

Với vai trò Luật sư kinh tế chuyên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Luật sư nhận thấy giá trị của hoạt động kinh doanh không chỉ nằm ở khoản lợi, hàng hóa được sản xuất ra. Giá trị hữu hình như thương hiệu, năng lực kinh nghiệm được tích lũy, bí quyết kinh doanh được tạo dựng cũng là nhưng vấn đề pháp lý quan trọng mà cộng đồng doanh nghiệp rất chú trọng đặc biệt là các thương nhân nước ngoài. Nên hợp tác đầu tư kinh doanh theo hợp đồng mà không tính được việc thỏa thuận các nội dung trên thì sẽ trở thành điểm trừ trong việc hợp tác kinh doanh theo hợp đồng.

Hình thức và nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh – Liên kết kinh doanh cần đáp ứng

✔ Bộ luật dân sự 2015 không quy định nội dung hợp đồng BCC nhưng luật đầu tư 2020 có quy định, theo đó trong hợp đồng BCC phải có các nội dung chính sau:

- Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

- Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

- Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

- Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

- Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

✔ Các bên tham gia hợp đồng BCC có thể dựa trên ý chí và mong muốn của mỗi bên, trên cơ sở các nội dung chính của hợp đồng đã được luật hóa và các quy định của pháp luật dân sự để thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng.

✔ Luật công chứng quy định tài liệu công chứng tại văn phòng công chứng được coi là chứng cứ không cần xác minh trước Tòa án. Do đó yêu cầu công ty Luật xác nhận trên hợp đồng, văn phòng thừa phát lại lập vi bằng cho hợp đồng BCC hoặc công chứng hợp đồng BCC tại phòng công chứng được các bên lựa chọn áp dụng. Công ty Luật Trí Nam ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh uy tín còn nhận cung cấp, hỗ trợ các dịch vụ công chứng chứng thực và dịch vụ luật sư trong việc đảm bảo thực hiện hợp đồng đúng cam kết và giải quyết tranh chấp nếu có. Vì vậy khách hàng có thể yên tâm khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Dịch vụ soạn thảo, tư vấn sửa đổi bổ sung hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC là dịch vụ pháp lý mũi nhọn được Công ty Luật Trí Nam triển khai. Chúng tôi hy vọng với kinh nghiệm dày dặn của các Luật sư kinh tế giỏi chuyên môn, tận tâm với công việc, khi được khách hàng yêu cầu chúng tôi sẽ trợ giúp đảm bảo tính pháp lý bền chặt và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Quý vị trong quan kệ hợp tác đầu tư kinh doanh.

✔ Báo giá dịch vụ xin gọi 0934.345.745  -  0904.588.557

✔ Email: hanoi@luattrinam.vn

Giải quyết tranh chấp đầu tư kinh doanh theo hợp đồng BCC

Tranh chấp đầu tư kinh doanh luôn tồn tại thực tế: Bên có quyền muốn yêu cầu nhiều nhất có thể - Ngược lại bên có nghĩa vụ lại mong muốn được giảm thiểu ít nhất công việc phải làm, giá trị phải bổi thường. Do đó tùy theo vai trò được bên bị vi phạm hợp đồng hay bên vi phạm hợp đồng mới bảo vệ chúng tôi sẽ nỗ lực và cam kết đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho thân chủ khi giải quyết tranh chấp. Luật Trí Nam nhận:

✔ Luật sư đại diện thương thảo ký kết hợp đồng kinh tế

✔ Luật sư tư vấn hợp đồng kiểm tra tính pháp lý

✔ Luật sư khởi kiện đòi nợ theo hợp đồng

✔ Luật sư khởi kiện yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng

✔ Luật sư khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

✔ Luật sư khởi kiện yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu

✔ Luật sư khởi kiện tranh chấp về đầu tư, kinh doanh

Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý khách hàng trong công việc, và mong rằng kế hoạch hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp luôn thành công tốt đẹp.

Tin Quảng Cáo

Quảng Cáo Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng uy tín

Dịch vụ luật sư đại diện Thương lượng - Đại diện khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế trong kinh doanh thương mại Cam kết: Hiệu quả - Nhanh gọn

Quảng Cáo Luật sư khởi kiện thu hồi nợ khó đòi uy tín

Khởi kiện đòi nợ có hiệu quả không? Có những phương thức thu hồi nợ nào hiệu quả? Liên hệ Dịch vụ luật sư để được hỗ trợ tốt nhất về các phương án đòi nợ doanh nghiệp hiệu quả

+ Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

Luật sư Trí Nam chuyên soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC đảm bảo uy tín, chuẩn xác. Chúng tôi nhận dịch vụ đăng ký đầu tư cho hợp đồng hợp tác kinh doanh có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài với thời gian nhanh, giá cạnh tranh.

27/12/2020226
Báo giá dịch vụ: 0934345745
Tư vấn luật qua điện thoại: 19006196