Giấy xác nhận thông tin cư trú mẫu mới nhất

Luật cư trú 2020 quy định việc bỏ sổ tạm trú, sổ hộ khẩu do đó người đăng ký tạm trú tại địa phương không được cấp sổ tạm trú như quy định cũ. Thông tin đăng ký tạm trú chỉ được cơ quan quản lý cư trú ghi nhận trên cổng thông tin dữ liệu dân cư về cư trú.

Khi công dân liên hệ xin xác nhận thông tin cư trú, tạm trú thì sẽ được cấp giấy xác nhận thông tin cư trú theo mẫu sau:

Tải: Mẫu giấy xác nhận thông tin cư trú

Áp dụng mẫu giấy xác nhận thông tin cư trú mới từ khi nào?

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, các văn bản pháp luật về cư trú có hiệu lực thi hành, gồm: Luật Cư trú số 68/2020/QH14, Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021  của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú, Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú.

Đây cũng là thời điểm cơ quan quản lý cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin cư trú theo mẫu mới Luật Trí Nam chia sẻ cho công dân yêu cầu.

Giấy xác nhận tạm trú có thời hạn bao lâu?

Theo khoản 2 Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA, thời hạn của Giấy xác nhận thông tin cư trú với người có thường trú, tạm trú là 30 ngày.

Nếu thông tin cư trú của công dân bị thay đổi, điều chỉnh hoặc được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì giấy này sẽ hết hiệu lực kể từ thời điểm thay đổi.

Tham khảo:

+ Hướng dẫn xin giấy xác nhận tạm trú

+ Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

+ Giấy phép lao động cho người nước ngoài