Mẫu biên bản thỏa thuận làm việc thông dụng

Với bản chất là văn bản ghi nhận ý chí các bên về một nội dung công việc cụ thể nên biên bản thỏa thuận thường dùng trong việc xác lập công việc mang tính nguyên tắc hoặc là văn bản bổ trợ cho hợp đồng, giao kết chính đã được các bên thỏa thuận trước đó. Do vậy trong thực tiễn các mẫu biên bản thỏa thuận thông dụng bao gồm:

 • Biên bản thỏa thuận hợp tác
 • Biên bản thỏa thuận góp vốn
 • Biên bản thỏa thuận trả nợ
 • Biên bản thỏa thuận mua bán
 • Biên bản thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại
 • Biên bản thỏa thuận thực hiện công việc
 • Biên bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng
 • Biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế
 • Biên bản thỏa thuận con chung

Tải: Mẫu biên bản thỏa thuận làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

 (V/v: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng mua bán)

Hôm nay, ngày…. Tháng …. năm 20...., tại Hà Nội, Chúng tôi gồm có:

I. BÊN BẢO LÃNH (BÊN A):

Tên công ty

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

II. BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH (BÊN B):

Tên công ty

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

III. BÊN NHẬN BẢO LÃNH (BÊN C):

Tên công ty

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Trên cơ sở đồng thuận, các bên đồng ý biên bản thỏa thuận ba bên về việc bảo lãnh mua bán hàng hóa với  những điều, khoản sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ của các Bên

Điều 3. Cam kết của các bên

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A        BÊN B       BÊN C

Dịch vụ nổi bật:

+ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền

Biên bản thỏa thuận làm việc cần có nội dung gì?

Biên bản thỏa thuận làm việc được dùng nhiều trong việc ghi nhận các nội dung hợp tác, đầu tư, giao kết trong kinh doanh mang tính nguyên tắc, định hướng. Do đó nội dung của biên bản thỏa thuận làm việc phải bao gồm:

 1. Thông tin các chủ thể làm việc và vài trò trong buổi làm việc (Cuộc họp)
 2. Thông tin về thời gian, địa điểm và tóm lược mục đích của buổi làm việc.
 3. Thông tin về nội dung được các bên thống nhất.
 4. Thông tin về các điều kiện, thỏa thuận kèm theo nếu có
 • Bạn có thể xây dựng biên bản theo dạng điều khoản ví dụ: Điều 1 là nội dung thỏa thuận; Điều 2 là quyền và nghĩa vụ các bên,…
 • Hoặc có thể soạn thảo biên bản thỏa thuận dạng ghi nhận đúng ý kiến trình bày thực tế ví dụ: Các bên thỏa thuận thống nhất hợp tác toàn diện như sau …

Biên bản thỏa thuận có được coi là hợp đồng

Trong thực tiễn giao dịch dân sự thì mặc dù văn bản ký kết các bên không đề tên là “hợp đồng” nhưng biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận ký kết vẫn được coi là hợp đồng và phát sinh hiệu lực pháp lý để điều chỉnh quyền, nghĩa vụ các bên theo quy định pháp luật.

Nhiều trường hợp do không đủ điều kiện ký kết hợp đồng nên các chủ thể lách luật bằng càng đổi tên gọi của hợp đồng đi ví dụ: Chủ đầu tư chưa đủ điều kiện ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên lập một Văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tên gọi khác nhưng nội dung vẫn có đủ điều khoản như một hợp đồng chuyển nhượng thông thường.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận. Chúng tôi là công ty Luật chuyên dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật và đại diện giải quyết các tranh chấp về kinh tế, dân sự. Quý khách hàng có vướng mắc pháp lý cần hỗ trợ ngay hôm nay hãy liên hệ Luật Trí Nam để được tư vấn.

Tham khảo:

+ Mẫu hợp đồng nguyên tắc

+ Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

+ Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh