Phân loại hợp đồng lao động

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Bộ luật lao động 2019, hợp đồng lao động có hai loại sau đây:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, là loại hợp đồng mà hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn, là loại hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Doanh nghiệp/ tổ chức sử dụng lao động chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn khi hợp đồng cũ hết thời hạn.

Hợp đồng lao động có những hình thức nào?

Căn cứ Điều 14 Bộ Luật lao động năm 2019 thì có hai hình thức hợp đồng lao động là hợp đồng lao động bằng văn bản và hợp động lao động bằng lời nói.

 • Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản trong đó người sử dụng lao động giữ 01 bản, người lao động giữ 01 bản;
 • Trường hợp ký kết hợp đồng lao động qua phương tiện điện tử thì hợp đồng này có giá trị như hợp đồng bằng văn bản.
 • Hợp đồng lao động dưới 01 tháng thì được ký dạng hợp đồng lao động bằng lời nói, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 145 và khoản 1 Điều 162 Bộ Luật lao động năm 2019.

So sánh các loại hợp đồng lao động

Tiêu chí Hợp đồng lao động xác định thời hạn Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Thời hạn Không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực Không xác định thời hạn
Tái ký hợp đồng
 • Chỉ được ký tối đa 02 lần hợp đồng lao động lao động có thời hạn
 • Sau đó, nếu hợp đồng lao động hết thời hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Không có quy định
Chấm dứt hợp đồng lao động
 1. Hợp đồng lao động hết hạn sẽ làm chấm dứt quan hệ lao động
 2. Trường hợp người lao động vẫn tiếp tục làm việc sau khi hợp đồng hết hạn:
 • Phải ký hợp đồng lao động mới trong thời hạn 30 ngày
 • Nếu không ký tiếp trong 30 ngày thì hợp đồng cũ sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Không có thời hạn kết thúc hợp đồng
Thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng: báo trước ít nhất 03 ngày làm việc
 • Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 - 36 tháng: báo trước ít nhất 30 ngày
Báo trước ít nhất 45 ngày

Dịch vụ nổi bật:

+ Thay đổi giấy phép kinh doanh

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói