Các loại hợp đồng lao động hiện nay

Hợp đồng làm việc hiện nay gồm hợp đồng lao động và hợp đồng thử việc. Căn cứ khoản 1 Điều 20 Bộ luật lao động 2019, hợp đồng lao động có hai loại sau đây:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, là loại hợp đồng mà hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn, là loại hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Doanh nghiệp/ tổ chức sử dụng lao động chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn khi hợp đồng cũ hết thời hạn.

Hợp đồng lao động có những hình thức nào?

Căn cứ Điều 14 Bộ Luật lao động năm 2019 thì có hai hình thức hợp đồng lao động là hợp đồng lao động bằng văn bản và hợp động lao động bằng lời nói.

 • Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản trong đó người sử dụng lao động giữ 01 bản, người lao động giữ 01 bản;
 • Trường hợp ký kết hợp đồng lao động qua phương tiện điện tử thì hợp đồng này có giá trị như hợp đồng bằng văn bản.
 • Hợp đồng lao động dưới 01 tháng thì được ký dạng hợp đồng lao động bằng lời nói, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 145 và khoản 1 Điều 162 Bộ Luật lao động năm 2019.

So sánh các loại hợp đồng lao động

Tiêu chí Hợp đồng lao động xác định thời hạn Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Thời hạn Không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực Không xác định thời hạn
Tái ký hợp đồng
 • Chỉ được ký tối đa 02 lần hợp đồng lao động lao động có thời hạn
 • Sau đó, nếu hợp đồng lao động hết thời hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Không có quy định
Chấm dứt hợp đồng lao động
 1. Hợp đồng lao động hết hạn sẽ làm chấm dứt quan hệ lao động
 2. Trường hợp người lao động vẫn tiếp tục làm việc sau khi hợp đồng hết hạn:
 • Phải ký hợp đồng lao động mới trong thời hạn 30 ngày
 • Nếu không ký tiếp trong 30 ngày thì hợp đồng cũ sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Không có thời hạn kết thúc hợp đồng
Thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng: báo trước ít nhất 03 ngày làm việc
 • Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 - 36 tháng: báo trước ít nhất 30 ngày
Báo trước ít nhất 45 ngày


Mẫu hợp đồng lao động đơn giản

Tải:

+ Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn

+ Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động cần có nội dung gì?

Nội dung hợp đồng lao động mẫu thường bao gồm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - hạnh phúc

____*****____

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: 86/20…/HĐLĐ

 • Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019;
 • Căn cứ vào mong muốn của các bên;

Hôm nay, ngày     tháng      năm … Tại số nhà… chúng tôi gồm 

I. BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

CÔNG TY

Mã số thuế:

Đại diện Ông/Bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

iI. BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông/Bà:                              Sinh năm:

Quốc tich:

Số CMTND/ CCCD:

Địa chỉ:

Số sổ bảo hiểm xã hội:

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1. Loại HĐLĐ: Hợp đồng xác định thời hạn Hoặc Hợp đồng không xác định thời hạn

2. Thời hạn HĐLĐ … tháng

3. Thời điểm từ: ngày …… tháng …… năm … đến ngày … tháng … năm …

4. Địa điểm làm việc: …

5. Bộ phận công tác: Phòng ... Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): 

6. Nhiệm vụ công việc như sau:

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

- Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc:

2. Từ ngày thứ 2 đến sáng ngày thứ 7:

- Buổi sáng : 8h00 – 12h00

- Buổi chiều: 13h30 – 17h30

- Sáng ngày thứ 7: Làm việc từ 08h00 đến 12h00

3. Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt. Những nhân viên được áp dụng thời gian làm việc linh hoạt có thể không tuân thủ lịch làm việc cố định bình thường mà làm theo ca kíp, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số giờ làm việc theo quy định.

4. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Nghĩa vụ

a) Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực và mẫn cán, đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành (bằng văn bản hoặc bằng miệng) của Ban Giám đốc trong Công ty (và các cá nhân được Ban Giám đốc bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

b) Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.

c) Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

d) Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

e) Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.

f) Thực hiện đúng cam kết trong HĐLĐ và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

g) Đóng các loại bảo hiểm, các khoản thuế.... đầy đủ theo quy định của pháp luật.

h) Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp CBNV được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương, các quyền lợi khác được  hưởng như người đi làm.

i) Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

2. Quyền lợi

a) Tiền lương và phụ cấp:

- Mức lương chính: …. VNĐ/tháng.

- Phụ cấp trách nhiệm: ..... VNĐ/tháng

- Phụ cấp hiệu suất công việc: Theo đánh giá của quản lý.

- Lương hiệu quả: Theo quy định của phòng ban, công ty.

- Công tác phí: Tùy từng vị trí, người lao động được hưởng theo quy định của công ty.

- Hình thức trả lương: Lương thời gian.

b) Các quyền lợi khác:

- Khen thưởng: Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của công ty.

- Chế độ nâng lương: Theo quy định của Nhà nước và quy chế tiền lương của Công ty. Người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật và/hoặc không trong thời gian xử lý kỷ luật lao động và đủ điều kiện về thời gian theo quy chế lương thì được xét nâng lương.

- Chế độ nghỉ: Theo quy định chung của Nhà nước

+ Nghỉ hàng tuần: 1,5 ngày (Chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật).

+ Nghỉ hàng năm: Những nhân viên được ký Hợp đồng chính thức và có thâm niên công tác 12 tháng thì sẽ được nghỉ phép năm có hưởng lương (01 ngày phép/01 tháng, 12 ngày phép/01 năm). Nhân viên có thâm niên làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

+ Nghỉ ngày Lễ: Các ngày nghỉ Lễ pháp định. Các ngày nghỉ lễ nếu trùng với ngày Chủ nhật thì sẽ được nghỉ bù vào ngày trước hoặc ngày kế tiếp tùy theo tình hình cụ thể mà Ban lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo trực tiếp.

- Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

- Các chế độ được hưởng: Người lao động được hưởng các chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc hoặc bồi thường theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Thỏa thuận khác: Công ty được quyền chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn đối với Người lao động có kết quả đánh giá hiệu suất công việc dưới mức quy định trong 03 tháng liên tục.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển công việc cho người lao động theo đúng chức năng chuyên môn).

b) Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm thời chấm dứt Hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời gian hợp đồng còn giá trị.

c) Tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của Pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

d) Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

Điều 5: Đơn phương chấm dứt hợp đồng:

1. Người sử dụng lao động

a) Theo quy định tại điều 36 Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

b) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng.

c) Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại điều 125 của Bộ luật Lao động.

d) Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 06 tháng liền và người lao động làm theo hợp đồng lao động dưới 01 năm ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng, mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khoẻ của người lao động bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động.

e) Do thiên tai, hỏa hoạn, hoặc những lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

f) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động.

g) Người lao động vi phạm kỷ luật mức sa thải.

i) Người lao động có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và lợi ích của Công ty.

k) Người lao động đang thi hành kỷ luật mức chuyển công tác mà tái phạm.

l) Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày/1 tháng và 20 ngày/1 năm.

m) Người lao động vi phạm Pháp luật Nhà nước.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thì các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao động được thanh toán theo quy định của Luật Phá sản doanh nghiệp.

2. Người lao động

a) Khi người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn phải tuân thủ theo điều 35 Bộ luật Lao động và phải dựa trên các căn cứ sau:

b) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng.

c) Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng.

d) Bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động.

e) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

f) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước.

g) Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc.

h) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 03 tháng liền mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

i) Ngoài những căn cứ trên, người lao động còn phải đảm bảo thời hạn báo trước theo quy định pháp luật.

Điều 6: Những thỏa thuận khác

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.

Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại Hợp đồng lao động.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong Hợp đồng lao động này thì áp dụng theo quy định của Thỏa ước tập thể, nội quy lao động và Pháp luật lao động.

Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, Hành chính nhân sự giữ 01 (một) bản, Người lao động giữ 01 (một) bản và có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 20...

NGƯỜI LAO ĐỘNG     NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

 • Thỏa thuận chuyển đổi sang hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn, người lao động và doanh nghiệp/ tổ chức được quyền thỏa thuận chuyển đổi sang hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Việc thỏa thuận có thể ghi nhận bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc ký lại hợp đồng lao động không xác định thời hạn để thay thế và kế thừ toàn bộ nghĩa vụ của hợp đồng lao động đã ký trước đó.

 • Nghĩa vụ chuyển đổi sang hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi HĐLĐ cũ hết hạn

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019 thì:

“2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;”

Nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động

Để hợp đồng lao động có giá trị pháp lý sau khi ký kết, pháp luật quy định nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động như sau:

 • Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực

Khi giao kết hợp đồng lao động, các bên có quyền tự nguyện, bình đằng thỏa thuận nội dung hợp đồng theo tinh thần thiện chí, hợp tác và trung thực. Căn cứ xác định một bên lừa dối bên còn lại trong quan hệ lao động là một trong các lý do để đơn phương chấm dứt hợp đồng không phải thông báo trước.

 • Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội

Khi giao kết hợp đồng lao động, các bên không được vi phạm quy định pháp luật như sử dụng lao động trẻ em, không được thỏa thuận nội dung công việc trái với đạo đức xã hội. Việc giao kết phải đúng thẩm quyền mà pháp luật quy định trong đó:

 1. Người lao động có đủ năng lực hành vi dân sự tự mình xác lập việc ký kết hợp đồng lao động
 2. Người đại diện của tổ chức/ doanh nghiệp sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động phải là: người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, cá nhân thuê lao động hoặc người ủy quyền hợp pháp của họ.
 3. Hợp đồng lao động phải ký kết trước khi nhận người lao động vào làm việc.
 4. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Trong phần đầu, Luật sư Trí Nam đã chia sẻ mẫu hợp đồng lao động và mẫu phụ lục hợp đồng lao động để quý vị tải về và sử dụng trong thực tế. Dưới đây chúng tôi chia sẻ chi tiết nội dung để quý vị tiện tham khảo nhanh. 

Tải: Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SỐ 01

(Hợp đồng lao động số:    /HĐLĐ/20...)

Hôm nay, tại … Chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG):

Công ty

Đại diện:               Chức vụ:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG):

Sinh ngày         Giới tính:

Số CMTND:          Ngày cấp:          Nơi cấp:

Trình độ:               Chuyên ngành:

Địa chỉ:

Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG     NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Trên đây là chia sẻ về mẫu hợp đồng lao động, mẫu phụ lục hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng thử việc của Luật sư Trí Nam. Chúc các bạn thành công.

Tham khảo:

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

+ Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài