Dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài 0934.345.745 - 0934.345.755

Mẫu NA5 là gì?

Mẫu NA5 là tờ khai dùng xin cấp, gia hạn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. 

Hướng dẫn sử dụng mẫu NA5

Khi khai, nộp mẫu NA5 quý vị lưu ý sau:

  • Thông tin kê khai phải chính xác, trung thực.
  • Tổ chưc, cá nhân bảo lãnh gia hạn visa phải trực tiếp thực hiện thủ tục.
  • Thông tin biểu mẫu có thể lược bỏ những thông tin không cần thiết.

Tải: >> Mẫu NA5

Mẫu (Form) NA5
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ

APPLICATION FORM FOR VISA ISSUANCE, STAY EXTENSION
Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam 
For temporary residence foreigners in Viet Nam
I- Người đề nghị The applicant:
1- Họ tên (chữ in hoa):             2- Giới tính: Nam  Nữ 
Full name (in Capital letters)     Sex Male Female
3- Sinh ngày 17 tháng 08 năm 1981
Sex Male Female Date of birth (Day, Month, Year)
4- Quốc tịch gốc: Trung Quốc 5- Quốc tịch hiện nay: Trung Quốc
Nationality at birth                           Current nationality
6- Nghề nghiệp/chức vụ: 
Occupation/position
7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số:               loại (2): Phổ thông
Passport or International Travel Document number       Type
Cơ quan cấp:                  có giá trị đến ngày :  
Issuing authority:             Expiry date (Day, Month, Year)
8- Nhập cảnh Việt Nam ngày:              qua cửa khẩu:  
Date of the latest entry into VietNam (Day, Month, Year)   via entry port
Mục đích nhập cảnh:  
Purpose of entry
9- Được phép tạm trú đến ngày:  
Permitted to remain until (Day, Month, Year)
- Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:   
Temporary residential address in Viet Nam
Điện thoại liên hệ/Email:
Contact telephone number/Email
II- Cơ quan/tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh:
Hosting organisation/family relative in Viet Nam 
Tên cơ quan, tổ chức Name of hosting organisation:
CÔNG TY  
Địa chỉ Address:  
Điện thoại liên hệ/Email: 
Contact telephone number/Email
III- Nội dung đề nghị Requests:
1- Cấp thị thực:        một lần    nhiều lần       có giá trị đến ngày:  
To issue a visa          Singie           Multiple          Valid to (Day, Month, Year)
2- Gia hạn tạm trú đến ngày:  
To extend the duration of stay until (Day, Month, Year)
3- Lý do Reason(s) Xin chuyển thị thực từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới giữ nguyên giá trị gốc.
IV- Những điều cần trình bày thêm Additional statements:
Làm tại: Hà Nội, ngày... tháng ... năm 20...
Done at        date (Day, Month, Year)
Xác nhận (4) Certified by                              Người đề nghị
Signature, full name, title and stamp            The applicant’s signature and full name