Điều kiện được thanh lý hợp đồng thuê nhà, thuê đất trước thời hạn

Theo Luật Trí Nam thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà hợp pháp giúp phòng tránh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho các bên sau khi hợp đồng thuê nhà chấm dứt. Do vậy việc đồng thuận nội dung của biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà đất là điều cần thiết.

Điều kiện thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn sẽ bao gồm:

  • Nội dung mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà được các bên đồng thuận chấp nhận.
  • Hợp đồng thuê nhà khi chấm dứt không gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước.
  • Thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn không do bị ép buộc, lừa dối, hoặc do nhầm lẫn.
  • Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà được người đại diện hai bên ký và đóng dấu.

Các điều kiện trên nếu không đáp ứng thì sẽ có nguy cơ xảy ra tranh chấp, bởi hợp đồng thuê nhà sau khi chấm dứt thì các bên vẫn được quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại, phạt hợp đồng đối với các vi phạm hợp đồng xác lập trước thời điểm hợp đồng thuê nhà bị chấm dứt.

Trường hợp phải lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

  • Hợp đồng thuê nhà hết thời hạn nhưng có thỏa thuận việc lập biên bản thanh lý hợp đồng.
  • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn.
  • Các bên mong muốn lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà để đảm bảo không phát sinh tranh chấp khiếu kiện sau này.

Tải: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà chuẩn quy định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___*****___

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

  • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015.
  • Căn cứ hợp đồng thuê nhà số 56789/20…/HDTN.
  • Căn cứ vào mong muốn của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2022, tại ........chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN A)

Ông NGUYỄN VĂN A

CCCD số 1234567891 do Cục cảnh sát cấp ngày …

Địa chỉ: …

II. BÊN THUÊ NHÀ (BÊN B)      

Ông TRẦN XUÂN B

CCCD số 1234567899 do Cục cảnh sát cấp ngày …

Địa chỉ: …

Hai bên đồng ý thanh lý hợp đồng số 56789/20…/HDTN như sau

Điều 1: NỘI DUNG

1. Thỏa thuận thanh lý hợp đồng thuê nhà số 56789/20…/HDTN kể từ ngày     /      /20...

2. Nghĩa vụ, công nợ còn lại của hợp đồng cần thực hiện

- Bên B có nghĩa vụ bàn giao lại nguyên trạng nhà thuê cho Bên A trong vòng 15 ngày kể từ ngày biên bản thanh lý hợp đồng được ký kết.

- Bên A có nghĩa vụ hoàn trả số tiền đặt cọc 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) cho Bên B trong vòng 05 ngày kể từ ngày biên bản thanh lý hợp đồng được ký kết.

3. Ngoài các nghĩa vụ đã nêu tại biên bản này, hai bên xác nhận sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng các bên không còn bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào phát sinh từ hợp đồng.

Điều 2: HIỆU LỰC CỦA BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Biên bản thanh lý hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng thuê nhà số 56789/20…/HDTN được chấm dứt và không phát sinh quyền, nghĩa vụ nào khác cho các bên ngoại trừ các thỏa thuận tại biên bản này.

- Biên bản được lập thành 01 trang, 02 bản có giá trị như nhau. Các bên đồng ý nội dung thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và ký tên dưới đây.

BÊN A     BÊN B

Các chia sẻ về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà của Luật Trí Nam hy vọng sẽ hữu ích cho quý khách hàng trong việc tham khảo và sử dụng trên thực tế.

Nội dung liên quan

+ Mẫu hợp đồng thuê nhà

+ Mẫu Hợp đồng góp vốn mua đất

+ Mẫu Hợp đồng góp vốn kinh doanh

+ Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh