Biên bản nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng

Biên bản nghiệm thu không phải là văn bản buộc phải lập đối với một số hợp đồng thông dụng như Hợp đồng thương mại, hợp đồng dịch vụ,… Cách thức lập biên bản cũng phụ thuộc vào mục đích hai bên muốn xác lập ví dụ:

  • Thực hiện hợp đồng dịch vụ thì thông thường các bên sẽ kết hợp Biên bản nghiệm thu và Biên bản thanh lý hợp đồng trong cùng một văn bản.
  • Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa thì thường kết hợp Biên bản nghiệm thu và Biên bản bàn giao trong cùng một văn bản
  • Thực hiện hợp đồng xây dựng thì biên bản nghiệm thu thường được ký độc lập với Biên bản thanh lý hợp đồng. Bởi có rất nhiều nội dung về chất lượng công trình xây dựng, vận hành công trình cần làm rõ trước khi các bên thanh lý hợp đồng thi công xây dựng.

Tham khảo: Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành

CÔNG TY …

Số: … /20… / BBNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH 

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số …

- Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 20... Tại … Chúng tôi gồm

I. BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A)

CÔNG TY …

Mã số thuế:

Đại diện: Ông/Bà                    Chức vụ:

(Hoặc) Thành phần nghiệm thu gồm có

1. Họ và tên                            Chức vụ

2. Họ và tên                            Chức vụ

II. BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ (Bên B)

CÔNG TY …

Mã số thuế:

Đại diện: Ông/Bà                    Chức vụ:

(Hoặc) Thành phần nghiệm thu gồm có

1. Họ và tên                            Chức vụ

2. Họ và tên                            Chức vụ

Các bên cùng nghiệm công việc hoàn thành theo thỏa thuận hợp đồng số … ngày .... tháng ..... năm .... giữa các bên.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGHIỆM THU

1. Nội dung công việc thỏa thuận: …

2. Nội dung công việc hoàn thành:

2.1 Mô tả công việc hoàn thành: …

2.2 Thỏa thuận về thanh toán tiền cho công việc đã hoàn thành

(i) Giá trị công việc đã hoàn thành: …

(ii) Số tiền còn phải thanh toán: …

2.3 Thỏa thuận các nghĩa vụ kèm theo nội dung công việc hoàn thành.

3. Kết luận: …

ĐẠI DIỆN BÊN A                     ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành

Mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ

Tải: Mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ

Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa

Tải: Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa

BIÊN BẢN NGHIỆM THU SỬA CHỮA 

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số …

- Căn cứ vào phiếu đề nghị sửa chữa …

- Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 20... Tại … Chúng tôi gồm

I. BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A)

CÔNG TY …

Mã số thuế:

Đại diện: Ông/Bà                    Chức vụ:

(Hoặc) Thành phần nghiệm thu gồm có

1. Họ và tên                            Chức vụ

2. Họ và tên                            Chức vụ

II. BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ (Bên B)

CÔNG TY …

Mã số thuế:

Đại diện: Ông/Bà                    Chức vụ:

(Hoặc) Thành phần nghiệm thu gồm có

1. Họ và tên                            Chức vụ

2. Họ và tên                            Chức vụ

Các bên cùng nghiệm hoàn thành việc sửa chữa … với các nội dung sau

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGHIỆM THU

1. Nội dung công việc thỏa thuận:

1.1 Nội dung yêu cầu sửa chữa: …

1.2 Căn cứ yêu cầu sửa chữa: Theo điều khoản bảo hành …

2. Nội dung công việc hoàn thành:

2.1 Mô tả công việc hoàn thành: …

2.2 Thỏa thuận về thanh toán tiền cho công việc đã hoàn thành (Nếu có)

(i) Giá trị công việc đã hoàn thành: …

(ii) Số tiền còn phải thanh toán: …

2.3 Thỏa thuận các nghĩa vụ kèm theo nội dung công việc hoàn thành.

3. Kết luận: …

ĐẠI DIỆN BÊN A                     ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình

Tải: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Tổ hợp nhà trọ … 

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 20... Tại … thành phần trực tiếp nghiệm thu bao gồm:

1. Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

2. Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.

3. Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu với nhà thầu phụ.

I. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu : 9h00 ngày …. Tháng …… năm …

Kết thúc : 17h00 ngày …. Tháng …… năm …

Tại: ……

II. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: …

2. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

3. Các ý kiến khác nếu có.

4.  Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

5. Kết luận :

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG         KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về các mẫu biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành mới nhất. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho Quý khách hàng trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

+ Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật

+ Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp