Mức hưởng lương hưu tối đa là bao nhiêu?

Hiện tại cách tính lương hưu hàng tháng như sau:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu X Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Như vậy, cách tính lương hưu phụ thuộc vào 2 yêu tố:

 • Một là tỷ lệ hưởng lương hưu được xác định tương ứng với số năm đóng BHXH trong đó tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% đối với lao động Nữ tham gia đóng BHXH đủ 28 năm và với lao động Nam tham gia đóng BHXH đủ 35 năm.
 • Hai là bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Đây cũng là lý do mà người tham gia bảo hiểm xã hội với mức lương cao thì được hưởng lương hưu cao và ngược lại.

Như vậy mức hưởng lương hưu tối đa sẽ là 75% nhân với mức lương đóng BHXH cao nhất = 75% X 36.000.000đ = 27.000.000đ/ tháng.

Mức hưởng lương hưu tăng thêm bao nhiêu %?

Chính phủ đã ban hành 02 nghị định quy định về tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng là Nghị định 108/2021/NĐ-CP áp dụng từ 01/01/2022 và mới đây nhất là nghị định 42/2023/NĐ-CP áp dụng từ 01/07/2023.

 • Mức tăng lương hưu năm 2023 như sau:
 1. Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
 2. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
 3. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;  Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

(Điều 2 nghị định 42/2023/NĐ-CP)

 • Mức tăng lương hưu theo nghị định 108/2021/NĐ-CP trước đây như sau:
 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.
 2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này, cụ thể như sau: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.
 3. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định tại Điều này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

(Điều 2 Nghị định 108/2021/NĐ-CP)

Đóng BHXH thế nào để nhận lương hưu tối đa?

 • Đối với lao động nữ

Điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP đều hướng dẫn về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nữ như sau:

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Như vậy, lao động nữ phải đóng BHXH ít nhất 30 năm để hưởng mức lương hưu tối đa.

 • Đối với lao động nam

Theo Điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nam vào năm 2023 được xác định như sau:

- Đóng BHXH 20 năm được tính hưởng 45%.

- Sau đó: Thêm mỗi năm được tính thêm 2%.

Với cách tính trên, lao động nam có thể đối chiếu số năm đóng BHXH với bảng sau để biết chính xác mức hưởng lương hưu của mình:

Như vậy, lao động nam muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng BHXH ít nhất 35 năm.

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội có gì thay đổi?

Hiện nay, mức lương cơ sở đã tăng lên 1.800.000đ do đó mức lương đóng bảo hiểm xã hội cũng có sự thay đổi theo trong đó bao gồm quy định về mức lương tối đa đóng BHXH của một người lao động.

Pháp luật quy định mức lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở nên mức lương tối đa tham gia đóng BHXH hiện nay là 36.000.000đ/ tháng, điều này dẫn đến mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động cũng tăng lên thành 27.000.000đ/ tháng như Luật Trí Nam đã chia sẻ ở phần trên.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về mức hưởng lương hưu tối đã và điều kiện để nhận mức lương hưu cao nhất theo quy định hiện hành. Chúc các bạn thành công.

Tham khảo:

+ Cách tính lương hưu năm 2023

+ Thủ tục làm giấy phép lao động

+ Mức đóng BHXH bắt buộc