Tiền lương đóng BHXH bắt buộc tối đa hiện nay là 20 X 1.800.000đ = 36.000.000đ/ tháng.

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc được quy định như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

2. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở.

3. Đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là:

  • Tiền lương người lao động được hưởng
  • Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
  • Phụ cấp lương, bao gồm:

- Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

- Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Mức lương đóng BHXH cho người lao động bị ngừng việc

Hiện nay nhiều doanh nghiệp khó khăn về đơn hàng dẫn đến phải cho người lao động ngừng việc trong thời gian dài, và khi thời gian ngừng việc lớn hơn 14 ngày thì mức lương trả cho người lao động được công ty thỏa thuận với họ. Về nguyên tắc lương đóng BHXH sẽ không thể kê khai và đóng ở mức thấp hơn lương tối thiểu vùng. Nên mức lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ áp dụng như sau:

  1. Nếu lương NLĐ nhận được trong tháng thấp hơn lương tối thiểu vùng thì lấy mức lương tối thiểu vùng để đóng.
  2. Nếu lương NLĐ nhận được trong tháng thấp hơn lương trong HĐLĐ và cao hơn lương tối thiểu vùng thì lấy mức lương NLĐ nhận được để đóng BHXH.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về mức lương đóng BHXH bắt buộc tối đã và một số thông tin hữu ích về đóng BHXH để quý khách hàng tham khảo. Chúc các bạn thành công.

Tham khảo:

+ Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

+ Thủ tục làm giấy phép lao động

+ Mức đóng BHXH bắt buộc