Xin nghỉ không lương cần các điều kiện sau:

 • Đơn xin nghỉ không lương được người sử dụng lao động chấp thuận.
 • Người lao động thực hiện đúng quy trình nghỉ việc, quy trình xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định pháp luật hiện hành và thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
 • Người lao động có trách nhiệm bàn giao công việc đảm bảo không gây thiệt hại cho công ty, đơn vị.

Mẫu đơn nghỉ việc không lương của công chức, viên chức

Tải: Mẫu đơn xin nghỉ không lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi: - Ban Giám đốc (1)

- Trưởng phòng Nhân sự (2)

- Trưởng (3)

Tôi tên là:

Sinh ngày

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Hộ khẩu thường trú:

Số điện thoại liên hệ khi cần:

Nay tôi làm đơn này xin Ban Giám đốc, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng (4) … cho tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày … đến ngày …

Lý do xin nghỉ (5):

Tôi đã bàn giao công việc cho (6) … trong suốt thời gian tạm nghỉ.

Các công việc được bàn giao (7):…

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ nêu trên, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

…, ngày  … tháng … năm 20…

Cách viết đơn xin nghỉ không lương theo mẫu

 • (1) Phụ thuộc vào nơi người lao động làm việc: công ty, cơ quan, đơn vị, tổ chức,…
 • (2) Người lao động nên nắm rõ cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để ghi chính xác bộ phận quản lý nhân sự có thẩm quyền.
 • (3) (4) Bộ phận, đơn vị quản lý trực tiếp người lao động.
 • (5) Ghi rõ lý do xin nghỉ, lý do càng chi tiết, càng hợp lý thì đơn xin nghỉ càng dễ được chấp thuận, phê duyệt.
 • (6) Ghi rõ họ tên, chức vụ, phòng/ban/bộ phận, thông tin liên lạc của người đảm nhiệm phần việc trong thời gian người lao động nghỉ.
 • (7) Ghi chi tiết các công việc bàn giao, càng chi tiết bao nhiêu người tiếp nhận càng dễ dàng thực hiện công việc bấy nhiêu và thuận lợi cho người có thẩm quyền xét duyệt đơn.

Lý do xin nghỉ không lương hợp lý:

 • Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;
 • Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;
 • Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;
 • Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật lao động 2019;
 • Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
 • Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
 • Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

(Khoản 1 Điều 30 Bộ luật lao động 2019)

Ngoài các lý do nói trên người lao động chỉ được nghỉ không lương khi được sự đồng ý của người sử dụng lao động.

Quyền lợi của người lao động trong thời gian nghỉ không lương

 • Người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. (Khoản 2 Điều 30 Bộ luật lao động 2019).
 • Thời gian nghỉ việc không lương từ 14 ngày trở lên/tháng thì công ty không phải đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động trong tháng đó (Khoản 4 Điều 40 Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Quy định về nghỉ không lương theo Bộ luật lao động

Quy định về nghỉ không lương của người lao động được áp dụng theo Điều 30 Bộ luật lao động 2019 về “Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động”, cụ thể:

'Điều 30. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;

đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác."

Trên đây là các hướng dẫn của Luật Trí Nam về xin nghỉ việc không lương, hy vọng các chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích cho quý vị.

Tham khảo:

+ Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

+ Đăng ký bản quyền thương hiệu