Nguyên tắc đối chiếu, xác nhận công nợ chính xác

Biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ chỉ có giá trị khi đảm bảo các điều kiện sau:

✔ Thứ nhất, việc đối chiếu, xác nhận công nợ được xác lập bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

✔ Thứ hai, số liệu đối chiếu, xác nhận phải đúng về mặt nội dung (Có thể sai về mặt kỹ thuật như viết nhầm) và khách quan phản ánh đúng số nợ tại thời điểm xác lập.

✔ Thứ ba, việc đối chiếu, xác nhận công nợ không trái với thỏa thuận hợp đồng được các bên giao kết trước đó.

Quý khách hàng cần luật sư Trí Nam hỗ trợ đánh giá tính pháp lý của Biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ hãy gọi luật sư để được trợ giúp.

Giá trị pháp lý của Biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ

Biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ khi được xác lập hợp pháp thì có giá trị bắt buộc thực hiện đối với các bên căn cứ theo khoản 1 Điều 87 Bộ  luật dân sự 2015 “1. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân”.

Mẫu biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ

Tải: Mẫu biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng       năm 20...

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN CÔNG NỢ

–  Căn cứ vào Hợp đồng mua bán hàng hóa.

–  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày      tháng       năm  20... Tại ........... , chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua):

CÔNG TY

Địa chỉ:

Mã số doanh nghiệp

Đại diện:

2. Bên B (Bên bán):

CÔNG TY

Địa chỉ:

Mã số doanh nghiệp

Đại diện:

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày 1/1/20... đến ngày 31/12/20... cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ:

Doanh nghiệp nên liệt kê chi tiết từng khoản công nợ, diễn giải việc hình thành công nợ và xác dịnh tổng số tiền nợ đến thời điểm hiện tại

2. Công nợ chi tiết.

- Hóa đơn số 00015 ký hiệu           do xuất ngày 20/05/20... với số tiền ...... (Chưa thanh toán)

- Hóa đơn số 00016 ký hiệu           do xuất ngày 20/06/20... với số tiền ...... (Chưa thanh toán)

3. Kết luận:

- Tính đến hết ngày           Bên A còn phải thanh toán cho Bên B số tiền là:          (Bằng chữ:     ........)

4. Thỏa thuận khác:

- Cam kết trả nợ trước ngày:

- Lãi suất chậm trả áp dụng:

- Phạt vi phạm hợp đồng nếu sai phạm:

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

PHẦN KÝ, ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN HAI BÊN

Giải quyết tranh chấp công nợ của doanh nghiệp uy tín

Công ty Luật Trí Nam là văn phòng chuyên giải quyết tranh chấp về hợp đồng kinh tế, tranh chấp vay nợ của doanh nghiệp đảm bảo: Phương án triển khai hiệu quả - Cách thức tiến hành nhanh gọn - Hiệu quả thu hồi nợ cao. Quý khách hàng cần trợ giúp của Luật sư ngay hôm nay hãy liên hệ ngay để được tư vấn. Chúng tôi rất mong được hợp tác.

Tham khảo: Thủ tục khởi kiện đòi nợ