Cách xác định hành vi vi phạm khi đối tác tạm ngừng thực hiện hợp đồng đã ký

Hợp đồng kinh tế đã ký kết được hiểu là các bên đã xác lập hợp đồng. Do đó khi đối tác đột ngột tạm ngừng/ ngừng thực hiện hợp đồng Quý vị hãy xác định ngay việc này có phát sinh hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng hay không? Đây là căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mình.

✔ Hợp đồng chỉ phát sinh nghĩa vụ với các bên khi có hiệu lực, nên việc có hợp đồng và hợp đồng có giá trị pháp lý là hai vấn đề khác nhau. Hợp đồng có hiệu lực mới làm phát sinh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đối với các bên giao kết.

Tham khảo: Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực

✔ Hợp đồng khi đã có hiệu lực thì cần xác định các điều khoản nào có giá trị buộc các bên thực hiện. Bởi điều khoản hợp đồng vô hiệu dù đã được giao kết cũng không phát sinh nghĩa vụ phải thực hiện. Nên khi đối tác không thực hiện một nghĩa vụ hợp đồng (Một dạng của dừng thực hiện hợp đồng) thì chúng ta cần kiểm tra thỏa thuận về phần công việc này có vô hiệu không?

Tham khảo Các trường hợp hợp đồng vô hiệu

✔ Khi xác định thỏa thuận theo hợp đồng không vô hiệu, lúc đó nếu việc dừng thực hiện hợp đồng của đối tác không hợp pháp thì đó là hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Trong giải quyết tranh chấp hợp đồng thì xác định hành vi vi phạm là nội dung quan trọng nhất. Không có hành vi vi phạm thì cũng không có phạt hợp đồng, không có bồi thường thiệt hại.

Luật sư Trí Nam chuyên đảm nhận vai trò luật sư kinh tế đại diện thân chủ đàm phán, khởi kiện tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh, thương mại. Quý khách hàng cần luật sư tư vấn thêm về tạm ngừng/ dừng thực hiện hợp đồng liên hệ ngay số 0904.588.557 để được trợ giúp.

Tham khảo: Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Quyền tạm ngừng hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại

✔ Quyền tạm ngừng hợp đồng theo thỏa thuận đã ký: Pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng do đó khi:

  • Có thỏa thuận về trường hợp được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi tạm ngừng hợp đồng thì sẽ được áp dụng trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  • Có thỏa thuận về các trường hợp miễn trách nhiệm trong đó có ghi nhận cả việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng thì quy định này sẽ được áp dụng khi thực hiện hợp đồng.

✔ Quyền tạm ngừng hợp đồng theo quy định pháp luật mới

- Tạm ngừng hợp đồng không phải bồi thường thiệt hại do được miễn trách nhiệm theo quy định tại Điều 294 Luật thương mại 2005. Cụ thể:

  • Tạm ngừng hợp đồng do xảy ra sự kiện bất khả kháng.
  • Tạm ngừng hợp đồng do hành vi vi phạm của bên đối tác.
  • Tạm ngừng hợp đồng do quyết định của cơ quan nhà nước.

- Tạm ngừng hợp đồng không phải bồi thường thiệt hại do Bên đối tác vi phạm có bản nghĩa vụ hợp đồng theo Điều 308 Luật thương mại 2005.

Tham khảo: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hợp đồng khi bị tạm ngừng sẽ như thế nào?

  1. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Các hành vi vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hợp đồng vẫn bị xử lý như bình thường.
  2. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thì các nghĩa vụ phải thực hiện theo hợp đồng sẽ được tạm ngừng. Do đó nếu lý do tạm ngừng trái thỏa thuận hoặc trái luật thì việc phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là rất cao.
  3. Khi hợp đồng bị tạm ngừng bên không đồng ý với việc đối tác tạm ngừng hợp đồng có quyền:
  • Thông báo không đồng ý cho tạm ngừng hợp đồng và yêu cầu đối tác tiếp tục thực hiện hợp đồng.
  • Yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra.

Mẫu thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng chuẩn luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20...

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HỢP ĐỒNG

KÍNH GỬI:      - ÔNG NGUYỄN VĂN A – GIÁM ĐỐC

                        - CÔNG TY ...

Chúng tôi, CÔNG TY

Mã số thuế

Địa chỉ:

Đại diện:

Là ..... trong hợp đồng 01/2021/HDDV ký với Quý công ty ngày     tháng      năm 20...

Xét rằng:

- Căn cứ 1

- Căn cứ 2

Bởi các lẽ trên chúng tôi thông báo cho Quý công ty được biết các nội dung sau:

- Chúng tôi sẽ tạm ngừng thực hiện hợp đồng số 01/20.../HDDV từ ngày 15/01/20...

- Các nghĩa vụ đã thỏa thuận tại hợp đồng sẽ được hõan thực hiện trong thời gian tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

- Việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng số 01/20.../HDDV chỉ kết thúc khi: ....

Trên tinh thần thiện chí trong kinh doanh chúng tôi mong muốn các bên sẽ có được sự thống nhất để hợp đồng số 01/20.../HDDV được triển khai theo đúng mong muốn đề ra ban đầu giữa hai bên.

Trân trọng thông báo!

   ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

Việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng liên quan đến việc tạm ngừng thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, do đó thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng rất quang trọng. Khi thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng bên tạm ngừng phải đảm bảo các điều kiện sau:

✔ Thời gian bắt đầu tạm ngừng phải hợp lý tránh gây thiệt hại cho bên đối tác.

✔ Lý do tạm ngừng phải đúng thỏa thuận hợp đồng hoặc đúng quy định pháp luật nếu các bên không thỏa thuận.

✔ Thời gian tạm ngừng phải cụ thể, ghi rõ ngày kết thúc nếu có, hoặc ghi rõ điều kiện sẽ thực hiện tiếp hợp đồng nếu có.

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tranh chấp hợp đồng, hoặc nó chỉ là một sự kiến phát sinh trong quá trình giải quyết hợp đồng. Bên vi phạm nghĩa vụ vin vào quy định được quyền tạm ngừng thực hiện hợp đồng để giảm thiểu nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Do vậy tranh chấp hợp đồng khá phức tạp dẫn đến các bên đôi khi không nắm được định hướng xét xử vụ án nếu thực hiện thủ tục khởi kiện. Sử dụng dịch vụ luật sư của công ty Luật Trí Nam quý khách hàng sẽ được Luật sư đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Rất mong sớm được hợp tác với Quý khách hàng trong thời gian tới.

Tham khảo: Dịch vụ luật sư kinh tế