Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa

Tải: Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa

Nội dung của phụ lục hợp đồng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. So với hợp đồng mua bán hàng hóa chính. Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa thường có các nội dung sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA SỐ 01

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán hàng hóa số … ngày …)

Hôm nay, ngày      tháng      năm 20..., tại SN 123 phố A, phường B, thành phố C, tỉnh D Chúng tôi gồm:

I. BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là bên A)

Công ty ABC | Mã số doanh nghiệp | Địa chỉ | Đại diện:           Chức vụ: Giám đốc

II. BÊN MUA:  (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Công ty XYZ | Mã số doanh nghiệp | Địa chỉ | Đại diện:           Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng số 01 sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng mua bán hàng hóa số 001/20.../ABC-XYZ ký ngày 02/01/20... (Sau đây gọi là Hợp đồng) như sau:

Điều 1: Nội dung sửa đổi, bổ sung

1.1 Sửa đổi các điều khoản sau của hợp đồng

Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau:

Từ: “Phương thức thanh toán: Tiền mặt.”

Thành: “Phương thức thanh toán: chuyển khoản qua tài khoản số 0123589 tại Ngân hàng X, tỉnh D, mang tên Công ty XYZ

1.2 Bổ sung nội dung độc quyền vào Điều 3 của Hợp đồng. Nội dung sau khi bổ sung

“Điều 3. Nghĩa vụ của Bên A....”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ngày ... giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mua bán hàng hóa số ...

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

BÊN A       BÊN B

Giá trị sửa đổi hợp đồng mua bán của phụ lục hợp đồng

  • Phụ lục hợp đồng mua bán là giấy tờ pháp lý có hiệu lực như hợp đồng để ràng buộc quyền lợi, nghĩa vụ của các bên khi tiến hành thực hiện hợp đồng.
  • Theo quy định của pháp luật dân sự ta có hiểu phụ lục hợp đồng là phần tài liệu kèm theo hợp đồng dân sự để quy định chi tiết hoặc bổ sung, sửa đổi điều khoản cho hợp đồng. Vì vậy, nội dung của phụ lục phải phù hợp với nội dung các bên thỏa thuận được ghi nhận trong hợp động đã ký trước đó.

Như vậy phụ lục hợp đồng mua bán là phần tài liệu đi kèm với hợp đồng mua bán hàng hóa để quy định chi tiết, bổ sung, sửa đổi những điều khoản cho hợp đồng dựa vào nhu cầu của các bên và không trái với pháp luật.

Căn cứ pháp lý soạn thảo phụ lục hợp đồng mua bán

Theo Điều 385, Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Như vậy ta có thể hiểu hợp đồng mua bán hàng hóa  là sự thảo thuận giữa các bên làm phát sinh quyền và nghĩ vụ của các bên, bên bán co nghĩa vụ chuyển giáo quyền sở hữu cho bên mua, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán. Nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa tùy theo sự thảo thuận của các bên tuy nhiên thỏa thuận này không được trái với quy định của pháp luật.

Tại Khoản 8, Điều 3, Luật Thương mại 2005 quy định: “ Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.”

Hình thức của phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa

Hình thức của phụ lục hợp đồng phù hợp với hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa chính bao gồm:

  • Hợp đồng chính được lập thành văn bản thì phụ lục hợp đồng cũng phải được lập thành văn bản.
  • Hợp đồng chính được công chứng thì phụ lục hợp đồng cũng phải công chứng.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về mẫu phụ lục hợp đồng mua bán, Quý khách hàng cần tư vấn soạn thảo hợp đồng ngay hôm nay hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0904.588.557

Email: hanoi@luattrinam.vn

Dịch vụ nổi bật

+ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

+ Đăng ký bản quyền thương hiệu