Nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp được quy định chi tiết tại nghị định 06/2021/NĐ-CP trong đó có danh mục biểu mẫu báo cáo, thông báo nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình. Các trường hợp còn lại thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình sử dụng mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đơn giản dưới đây.

Tải: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

Nội dung cần có trong biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Tổ hợp nhà trọ … 

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 20... Tại … thành phần trực tiếp nghiệm thu bao gồm:

1. Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

2. Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.

3. Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu với nhà thầu phụ.

I. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu : 9h00 ngày …. Tháng …… năm …

Kết thúc : 17h00 ngày …. Tháng …… năm …

Tại: ……

II. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: …

2. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

3. Các ý kiến khác nếu có.

4.  Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

5. Kết luận :

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG         KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾ

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp không có kỹ thuật phức tạp. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

+ Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật

+ Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp