Ủy quyền quyết toán thuế TNCN mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN

Để ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thì cá nhân người nộp thuế cần tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN (mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC). Nội dung giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao gồm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm 2022

Tên tôi là:

Mã số thuế:

Năm 2022, Tôi thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau :

(1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty cổ phần Hoàng Hà và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Cty/đơn vị đó;

(2) Tôi được điều chuyển từ .... (Cty/đơn vị cũ) đến Công ty cổ phần Hoàng Hà (Cty/đơn vị mới) do sáp nhập/ hợp nhất/ chia/ tách/ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Cty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;

(3) Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty cổ phần Hoàng Hà và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/ tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai.

Đề nghị Công ty cổ phần Hoàng Hà (Mã số thuế: 0105855777) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

..., ngày .... tháng ... năm 20 ...

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải: Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2022

  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.
  • Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỉ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
  • Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc và ghi nội dung nêu trên vào bản in chuyển đổi để cung cấp cho người nộp thuế.

(Công văn số 883/TCT-DNNCN ngày 24/3/2022 của Tổng cục thuế về Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN có hướng dẫn cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

Quy trình ủy quyền quyết toán thuế TNCN

  • Bước 1: Kiểm tra thông tin về thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế của mình

Người ủy quyền quyết toán thuế TNCN nên tự kiểm tra các thông tin về xác định thu nhập tính thuế TNCN của mình để thông tin quyết tóa thuế được chính xác. Nếu thiếu thông tin về các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản miễn trừ thì nên đề nghị tổ chức hoàn thiện giúp trước khi quyết toán.

  • Bước 2: Gửi mẫu giấy ủy quyền 08/UQ-QTT-TNCN cho tổ chức nhờ quyết toán toán thuế TNCN.
  • Bước 3: Xác nhận lại việc đã hoàn thành quyết toán thuế TNCN với tổ chức được ủy quyền quyết toán thuế.

Do nghĩa vụ kê khai và nộp thuế TNCN thuộc trách nhiệm của bạn nên cần kiểm tra việc quyết toán thuế TNCN đã được hoàn thành chưa, tránh phát sinh lỗi không kê khai, hoặc chậm kê khai thuế.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về ủy quyền quyết toán thuế TNCN, hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

+ Cách tính thuế thu nhập cá nhân

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể