Xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài để làm gì?

Pháp luật quy định doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau buộc phải xin xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài tại Ngân hàng nhà nước trước khi thực hiện:

  1. Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.
  2. Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 (một) năm.
  3. Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Trường hợp doanh nghiệp có khoản vay nêu trên mà không thực hiện thì sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.

Doanh nghiệp hay chủ thể nào phải thực hiện xin xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài

Nghĩa vụ thực hiện thủ tục xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài thuộc về:

  1. Bên đi vay ký kết thỏa thuận vay nước ngoài giải ngân trực tiếp bằng tiền với Bên cho vay là người không cư trú.
  2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận ủy thác cho vay từ Bên ủy thác là người không cư trú.
  3. Bên có nghĩa vụ trả nợ theo công cụ nợ phát hành cho người không cư trú.
  4. Bên đi thuê trong hợp đồng cho thuê tài chính với Bên cho thuê là người.

Đây cũng là các chủ thể bị xử lý vi phạm hành chính khi có sai phạm trong việc đăng ký khoản vay nước ngoài.

Điều kiện cần đáp ứng khi muốn xin xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài

Theo Luật sư Trí Nam, 3 điều kiện cần có để thực hiện đăng ký khoản vay nước ngoài bao gồm:

  1. Thứ nhất, có thỏa thuận vay vốn hoặc hợp đồng vay vốn hoặc tài liệu hình thành khoản vốn vay nước ngoài ký giữa doanh nghiệp và bên cho vay.
  2. Thứ hai, doanh nghiệp có tài khoản vốn để thực hiện việc nhận, trả nợ gốc và nợ lãi.
  3. Thứ ba, mục đích vay vốn phù hợp với quy định pháp luật.

Đáp ứng ba điều kiện trên doanh nghiệp tham khảo thông tư 03/2016/TT-NHNN và thực hiện đúng hướng dẫn là hoàn thành được thủ tục xin xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài. Trường hợp quý doanh nghiệp cần thực hiện nhanh thủ tục vui lòng gọi 0904.588.557 để được Luật sư Trí Nam trợ giúp.

Khi nào phải đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài?

Nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài đã được ngân hàng nhà nước cấp là bắt buộc đối với doanh nghiệp vay vốn. Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi nội dung khoản vay hoặc thuộc trường hợp luật định phải thực hiện thủ tục xin xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài thì doanh nghiệp phải chấp hành. Điều 15 thông tư 03 quy định chi tiết các trường hợp phải đăng ký thay đổi khoản vay gồm:

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, trường hợp thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này), Bên đi vay có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư này.

2. Trường hợp kế hoạch rút vốn, trả nợ, chuyển phí thực tế thay đổi trong phạm vi 10 (mười) ngày so với kế hoạch rút vốn, trả nợ, chuyển phí đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận trước đó, Bên đi vay có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện rút vốn, trả nợ theo kế hoạch thay đổi; không yêu cầu phải đăng ký thay đổi khoản vay với Ngân hàng Nhà nước.

3. Bên đi vay chỉ thực hiện thông báo bằng văn bản với Ngân hàng Nhà nước, không thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay đối với các nội dung sau:

a) Thay đổi địa chỉ Bên đi vay trong tỉnh, thành phố nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính;

b) Thay đổi Bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong khoản vay hợp vốn có chỉ định đại diện các bên cho vay, trừ trường hợp Bên cho vay đồng thời là đại diện các bên cho vay trong khoản vay hợp vốn và việc thay đổi bên cho vay làm thay đổi vai trò đại diện các bên cho vay;

c) Thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản.

4. Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thay đổi hoặc nhận được thông báo thay đổi về các nội dung nêu tại khoản 3 Điều này, Bên đi vay gửi văn bản thông báo qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan xác nhận đăng ký khoản vay theo thẩm quyền quy định tại Điều 18 Thông tư này.

Công ty Luật Trí Nam nhận dịch vụ đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài cho doanh nghiệp đảm bảo nhanh, uy tín. Dịch vụ pháp lý được thực hiện còn bao gồm:

✔ Hỗ trợ soạn thảo thỏa thuận sửa đổi hợp đồng vay vốn để phù hợp với nội dung thay đổi khoản vay.

✔ Tư vấn hướng xin ngân hàng quản lý tài khoản vốn cung cấp thư xác nhận tình hình nhận, trả gốc và lãi khoản vay.

✔ Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về khoản vay nợ nước ngoài.

Quý vị hãy gọi 0904.588.557 để được Luật sư Trí Nam trợ giúp!