Nhượng quyền kinh doanh là gì?

Nhượng quyền kinh doanh là một hoạt động thương mại nhằm chuyển giao quyền kinh doanh được các bên thỏa thuận về việc cho phép một cá nhân hay tổ chức được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp kinh doanh đã được thử thách trong thực tế của bên nhượng quyền ở một điểm, tại một khu vực cụ thể nào đó trong một thời hạn nhất định để nhận một khoản phí hay một tỷ lệ phần trăm nào đó từ doanh thu hay lợi nhuận.

Như vậy, với bản chất là một hoạt động thương mại của thương nhân thì nhượng quyền kinh doanh được Luật thương mại 2005 quy định cụ thể trong nội dung “nhượng quyền thương mại” với khái niệm, bản chất của hoạt động kinh doanh tương tự với khái niệm mà Luật Trí Nam đã nói. Cụ thể:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

(Điều 284 Luật thương mai 2005)

Hình thức nhượng quyền kinh doanh

Hình thức nhượng quyền kinh doanh được pháp luật Việt Nam cho phép giúp hợp pháp các khoản doanh thu từ hoạt động nhượng quyền. Nên dựa theo sự linh hoạt trong thỏa thuận hợp tác kinh doanh của các thương nhân tại Việt Nam thì hình thức nhượng quyền kinh doanh đươc thay đổi theo nhiều cách thức khác nhau phù hợp với thực tiễn kinh doanh của chuỗi.

Như vậy với sự thay đổi của hệ thống pháp luật thì hoạt động nhượng quyền kinh doanh sẽ được các bên xác lập qua nhiều cách thức thỏa thuận, nhiều loại hợp đồng khác nhau. Trong quá trình tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp Luật Trí Nam nhận thấy khi xây dựng chuỗi nhượng quyền loại hợp đồng được sử dụng rất đa dạng có thể là hợp đồng hợp tác, hoặc hợp đồng góp vốn,… chứ không thuần là dạng hợp đồng nhượng quyền thương mại cổ điển.

Quy định về nhượng quyền thương mại

 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

(Điều 285 Luật thương mai 2005)

 • Quyền của thương nhân nhượng quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các quyền sau đây:

1. Nhận tiền nhượng quyền;

2. Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;

3. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

(Điều 286 Luật thương mai 2005)

 • Nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các nghĩa vụ sau đây:

1. Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền; 

2. Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;

3. Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;

4. Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;

5. Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

(Điều 287 Luật thương mai 2005)

 • Quyền của thương nhân nhận quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại;

2. Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

(Điều 288 Luật thương mai 2005)

 • Nghĩa vụ của thương nhân nhận quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các nghĩa vụ sau đây:

1. Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

2. Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao;

3. Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;

4. Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;

5. Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại;

6. Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại;

7. Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

(Điều 289 Luật thương mai 2005)

 • Nhượng quyền lại cho bên thứ ba

1. Bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba (gọi là bên nhận lại quyền) nếu được sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

2. Bên nhận lại quyền có các quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền quy định tại Điều 288 và Điều 289 của Luật này.

(Điều 290 Luật thương mai 2005)

 • Đăng ký nhượng quyền thương mại

1. Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với Bộ Thương mại.

2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại và trình tự, thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại.

3. Các trường hợp sau đây không bắt buộc phải đăng ký nhượng quyền thương mại gồm:

- Nhượng quyền trong nước;

- Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

(Điều 291 Luật thương mai 2005, Nghị định 120/2011/NĐ-CP)

Tư vấn pháp luật trong nhượng quyền kinh doanh

Công ty Luật Trí Nam chuyên dịch vụ luật sư cho doanh nghiệp, luật sư kinh tế nên luôn đảm bảo tư vấn, giải quyết uy tín các yêu cầu của khách hàng về kinh doanh nhượng quyền. Chúng tôi nhận:

 • Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền kinh doanh chuẩn xác.
 • Tối ưu thỏa thuận hợp tác sẵn có theo hướng nhượng quyền.
 • Tư vấn pháp lý về các khoản phí, thuế theo hợp đồng khách hàng đã ký kết.
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động nhượng quyền kinh doanh, hợp tác kinh doanh.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý ngay hôm nay hãy liên hệ với Luật sư Trí Nam

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo:

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh

+ Thành lập công ty trọn gói