Tải: Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số .... /20.../HĐTN

Hôm nay, ngày     tháng     năm 20..., tại địa chỉ ...., chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ NHÀ (sau đây gọi là bên A)

1. Trường hợp là doanh nghiệp: Ghi nhận thông tin Tên công ty | Địa chỉ | Mã số thuế | Người đại diện

2. Trường hợp là cá nhân: Ghi nhận thông tin Họ và tên | Số CMTND/Hộ chiếu | Địa chỉ

I. BÊN THUÊ NHÀ (sau đây gọi là bên B)

1. Trường hợp là doanh nghiệp: Ghi nhận thông tin Tên công ty | Địa chỉ | Mã số thuế | Người đại diện

2. Trường hợp là cá nhân: Ghi nhận thông tin Họ và tên | Số CMTND/Hộ chiếu | Địa chỉ

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng thuê nhà số ........../HĐTN/20.../...... để: SỬA ĐỔI/ BỔ SUNG/ THAY THẾ các điều khoản của hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung/ sửa đổi/ thay thế: Gia hạn thời hạn thuê nhà 

...

2. Lý do bổ sung/ sửa đổi/ thay thế:

3. Cam kết của các bên:

- Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

- Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.

4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:

5. Các nội dung khác

Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                 ĐẠI DIỆN BÊN B

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo:

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Thủ tục thành lập công ty