>> Thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Các bước đăng ký sử dụng người lao động nước ngoài

- Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

- Bước 2: Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận.

- Bước 3: Trong vòng 4,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 4: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03.

(Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

Mẫu giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Tải:

+ Mẫu 01/PLI giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

+ Mẫu 02/PLI giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

Nội dung giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cần có

  • Doanh nghiệp, tổ chức phải làm rõ lý do sử dụng người lao động nước ngoài (tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc, chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc đó, lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài...).
  • Nội dung giải trình chỉ nên vắn tắt từ 5 – 10 dòng với cách trình bày mạch lạc và logic.

Thông thường để tạo điều kiện cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tôn trọng ý chí tự do của doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động thì việc đăng ký sử dụng lao động nước ngoài thường chỉ bị từ chối khi vị trí lao động quá dễ dàng tuyển dụng lao động Việt Nam phù hợp mà doanh nghiệp không sử dụng.

Dịch vụ nổi bật

+ Dịch vụ làm giấy phép lao động

+ Dịch vụ làm thẻ tạm trú

+ Dịch vụ gia hạn visa