CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____*****_____

BIÊN BẢN GIAO NHẬN GIẤY TỜ

Hôm nay, ngày.../...../....., tại.....Chúng tôi gồm:

I. Bên giao:

Ông/Bà: …

Chức danh:…

Đại diện Công ty …

II. Bên nhận:

Ông/Bà: …

Chức danh:…

Đại diện Công ty …

III. Danh sách giấy tờ bàn giao gồm:

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. Các bên đã đọc rõ nội dung, trên tình thần tự nguyện, không bị nhầm lần cùng xác nhận dưới đây./.

Bên giao         Bên nhận

Dịch vụ nổi bật:

+ Thay đổi giấy phép kinh doanh

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói