Tố cáo là gì?

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

  • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
  • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Như vậy người tố cáo buộc phải là cá nhân và hành vi vi phạm pháp luật được tố cáo là vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Quản lý nhà nước. Ngoài những nội dung trên Luật tố cáo không điều chỉnh và người tố cáo không vận dụng Luật tố cáo để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng Luật này.

Luật tố cáo mới nhất

Tải: Luật tố cáo 2018

Tham khảo:

+ Dịch vụ luật sư uy tín

+ Dịch vụ tư vấn pháp luật

+ Giải quyết tranh chấp hợp đồng