Phân biệt kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn

Theo quy định người sử dụng lao động và người lao động có nghĩa vụ nộp phí công đoàn trong đó:

  • Người sử dụng lao động phải nộp kinh phí công đoàn với “Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.” (Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP)
  • Người lao động phải nộp đoàn phí công đoàn với “Mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên), nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước” (khoản 2 điều 23 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ).

Mức phạt trong việc vi phạm đóng kinh phí công đoàn

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn (KPCĐ) là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở (Căn cứ điều 4 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP).

Mức xử phạt VPHC đối với hành vi phạm quy định về đóng KPCĐ: Người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền lên đến 75 triệu đồng tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính đối đối với các hành vi: Chậm đóng, đóng không đúng mức quy định, đóng KPCĐ không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng. Đồng thời, chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền KPCĐ chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm (Căn cứ Điều 24c Nghị định số 88/2015/NĐ-CP).

Hướng dẫn thu kinh phí công đoàn năm 2023

 

Theo Hướng dẫn 65/HD-TLĐ và Quyết định 5440/QĐ-TLĐ ngày 10/10/2022, hướng dẫn dự toán thu kinh phí công đoàn như sau:

1. Lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn

  • Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở:

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty thuộc Tổng Liên đoàn: Thực hiện thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các đơn vụ theo khu vực HCSN, khu vực SXKD.

Số lao động được thống kê tại các đơn vị bao gồm: số lao động đang đóng BHXH tại thời điểm ngày 30/6/2022, khuyến khích các đơn vị lấy số liệu sát thời điểm lập dự toán năm 2023 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp tại khoản 5 Điều 8 Quy chế 3601/QCPH-TLĐ-BHXH), số lao động tại đơn vị thuộc đối tượng phải nộp kinh phí công đoàn nhưng chưa tham gia BHXH, số lao động dự kiến tăng (giảm) tại đơn vị trong kế hoạch năm 2023.

  • Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở:

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: Thực hiện thống kê danh sách các doanh nghiệp đã đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2022 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp), từ đó xác định số lao động tại các doanh nghiệp tương tự như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khi tổng hợp số lao động xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 nếu chênh lệch so với số liệu Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn theo dõi tại cùng thời điểm phải có báo cáo giải trình, thuyết minh về số chênh lệch.

2. Về quỹ lương thu kinh phí công đoàn

Quỹ tiền lương xác định thu kinh phí công đoàn năm 2023 tại các đơn vị được xác định từ tiền lương đóng BHXH cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2022 có xác định yếu tố tăng trưởng (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp) nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn được xác định tại mục 1.

Số dự toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD tại LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn là dữ liệu để nhập Phần mềm thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD năm 2023 theo Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ ngày 15/8/2017; Hướng dẫn 09/HD-TLĐ ngày 10/9/2020.

Các đơn vị xây dựng dự toán số thu kinh phí công đoàn năm 2023 tăng 5% so với số ước thực hiện năm 2022.

Mức đóng kinh phí công đoàn hiện hành bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn năm 2023

Số thu đoàn phí công đoàn năm 2023 được xác định trên số đoàn viên thực tế (có đối chiếu với Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn) tại các công đoàn cơ sở nhân với tiền lương và phụ cấp của đoàn viên được quy định tại Chương IV Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016.

Mức thu đoàn phí công đoàn bình quân của 1 đoàn viên năm 2023 đảm bảo không thấp hơn mức thu bình quân của 1 đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2021 được duyệt.

Các đơn vị xây dựng dự toán số thu đoàn phí công đoàn năm 2023 tăng 5% so với số ước thực hiện năm 2022.

Mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa bằng 10% mức lương cơ sở.

Trên đây là hướng dẫn về mức thu kinh phí công đoàn theo quy định mới. Hy vọng các thông tin chia sẻ của Luật Trí Nam sẽ hữu ích cho doanh nghiệp trong việc áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Mẫu nội quy lao động công ty

+ Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp

+ Thủ tục đăng ký nhãn hiệu