Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất

Hướng dẫn 25-HD/BTCTW chi tiết nội dung quyết định 124-QĐ/TW của Ban chấp hành trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị là Văn bản pháp luật mới nhất quy định về việc tự kiểm điểm cá nhân của Đảng viên. Biểu mẫu bản kiểm điểm Đảng viên đối với cá nhân gồm 02 loại:

 • Đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: thực hiện theo Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023.
 • Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: thực hiện theo Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023.

Luật Trí Nam chia sẻ các mẫu bản kiểm điểm đang viên và cách viết bản kiểm điểm chuẩn quy định để mọi người tham khảo

1. Bản kiểm điểm Đảng viên mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ... 

Chi bộ: ........... 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2023

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:…    Ngày sinh: ..... 

Đơn vị công tác:… Chi bộ..... 

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm ...

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□  Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ...

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ...

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ...

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ...

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tải: Bản kiểm điểm Đảng viên Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

Tiêu chí đánh giá tác phong lề lối làm việc của Đảng viên gồm:

 • Về chính trị tư tưởng của Đảng viên
 1. Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.
 2. Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức.
 3. Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
 4. Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị và cập nhật kiến thức mới.
 • Về đạo đức, lối sống của Đảng viên
 1. Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 2. Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.
 3. Có tinh thần đoàn kết, xây dựng, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.
 4. Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
 • Về tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên
 1. Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.
 2. Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.
 3. Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
 • Về ý thức tổ chức kỷ luật của Đảng viên
 1. Chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác.
 2. Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác.
 3. Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định.
 4. Báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; cung cấp thông tin chính xác, khách quan.”

Khung tiêu chí xếp loại cán bộ trong bản kiểm điểm Đảng viên

Theo các tiêu chí về tác phong lề lối làm việc của Đảng viên đã trình bày, cá nhân tự kiểm điểm dùng đó là căn cứ để đánh giá xếp loại về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ theo khung tiêu chí xép loại dưới đây

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1. Thực sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật.
 2. Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành với chất lượng, hiệu quả cao, đúng tiến độ; có sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả.
 3. Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu (nhiệm vụ) cơ bản hoàn thành vượt mức. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1. Gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật.
 2. Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.
 3. Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
 • Hoàn thành nhiệm vụ
 1. Gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật.
 2. Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.
 3. Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Có ít nhất 70% số cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.
 • Không hoàn thành nhiệm vụ

Thực hiện xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ nếu thuộc 1 trong 5 trường hợp sau:

 1. Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ (theo quy định hiện hành của Đảng) đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
 2. Có trên 50% các tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá không hoàn thành.
 3. Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc đề ra.
 4. Cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
 5. Cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

2. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2023

(Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:…      Ngày sinh: … 

Chức vụ Đảng: … 

Chức vụ chính quyền: … 

Chức vụ đoàn thể: … 

Đơn vị công tác: …      Chi bộ … 

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

… 

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: … 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: … 

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: … 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: … 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải: Bản kiểm điểm Đảng viên mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023

Thời hạn nộp bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên

Điều 5 Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023 của ban tổ chức Ban chấp hành trung ướng quy định:

"5.1. Tại khoản 2, quy định thời điểm thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân tiến hành vào dịp cuối năm và kết thúc trước 31/12 hằng năm.

Đối với tập thể, cá nhân ở các trường học, cơ sở giáo dục, việc xem xét đánh giá, xếp loại căn cứ trên kết quả công tác của năm học; thống nhất kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hoàn thành trước 31/12 hằng năm để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn Đảng.

Đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù theo chức năng, nhiệm vụ quy định chưa tổng kết vào dịp cuối năm thì cấp trên trực tiếp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn thực hiện hoàn thành trước 15/01 năm sau.

5.2. Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể, cá nhân được quản lý theo quy định và gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/02 năm sau theo Mẫu 04."

Theo đó, đảng viên thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại bản thân phải nộp mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2023, kết thúc trước ngày 31/12/2023.

Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân đảng viên

Nguyên tắc để kiểm điểm Đảng viên được thực hiện như sau:

 • Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.
 • Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
 • Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.
 • Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

ĐẢNG BỘ …

————————

CHI BỘ: …

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————–

….., ngày …. tháng… năm…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

NĂM 20...

Họ và tên: …

Ngày sinh:

Chức vụ Đảng: Đảng viên (Trong trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ)

Chức vụ chính quyền: (nếu có) …

Chức vụ đoàn thể: (nếu có) …

Đơn vị công tác:

Chi bộ:

1. Về tư tưởng chính trị:

– Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

– Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/không chấp nhận việc chạy chức, chạy quyền.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

+ Về công tác chuyên môn: …

+ Về công tác Chi bộ: … (nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ như: Được Huyện ủy tặng bằng khen, được Tỉnh ủy tặng bằng khen,…)

– Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;

– Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

5. Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:

– Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

– Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;

– Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;

– Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

6. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

– Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;

– Còn e dè, không tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt Chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình các đồng chí, đồng nghiệp.

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

– Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

– Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

- Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

 

ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

……

Chi bộ phân loại chất lượng: …

…, ngày ……tháng…..năm 20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:…

…., ngày ……tháng…..năm 20…

T/M ĐẢNG ỦY

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: …

Họ và tên: NGUYỄN VĂN ANH  Sinh ngày: 12/12/…

Là cán bộ phòng hành chính …

Theo nhiệm vụ được giao: …

Tôi xin trình bày sự việc xảy ra ngày … như sau: …

Tôi nhận thấy sự việc nêu trên thuộc về lỗi do cá nhân tôi gây ra dẫn đến …

Nguyên nhân dẫn đến sự việc nói trên: …

Bởi các nội dung tôi đã trình bày nói trên, tôi làm bản kiểm điểm này để nhận lỗi trước …kính đề nghị Ban lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện cho tôi được khắc phục lỗi vi phạm mà tôi đã làm. Tôi hứa bản thân sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm đồng thời sẽ không để xảy ra vi phạm tương tự, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan và pháp luật.

Tôi rất mong nhận được sự xem xét và tạo điều kiện từ cơ quan, tôi xin chân thành cảm ơn!

TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM

NGUYỄN VĂN ANH

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức, viên chức

TÊN ĐƠN VỊ

V/v: Tự kiểm điểm cá nhân năm 20 …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi:...

Tên tôi là:...

Sinh ngày:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1 - PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

- Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

- Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của .... đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong ....

- Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

- Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2 - CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

- Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của ....

- Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3 - TỰ ĐÁNH GIÁ

3.1 Ưu điểm:

- Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

- Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

3.2 Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

3.3 Tự xếp loại:...

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

.., ngày .... tháng .... năm 20…

NGƯỜI LẬP KIỂM ĐIỂM

Ví dụ về nội dung kiểm điểm cá nhân khi vi phạm kỷ luật

Ngày … tháng … năm 20… tôi được giao thiết kế banner quảng cáo cho công ty trong đó do không rà soát kỹ dẫn đến sai tên công ty gây ảnh hưởng đến kế hoạch truyền thông mà công ty thực hiện.

Trong việc đó, tôi nhận thấy mình có lỗi rất lớn, sự chủ quan là điều dẫn đến hành vi sai phạm nói trên. Bản thân tôi khi làm việc luôn nỗ lực hoàn thành từng nhiệm vụ được công ty giao phó, nên đây là bài học kinh nghiệm lớn mà tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và không bao giờ để lập lại.

Qua việc trên, tôi nhận thấy bản thân cần bị kỷ luật và tôi xin chịu trách nhiệm từ phía công ty yêu cầu. Tôi hứa sẽ không vi phạm bất cứ lần nào nữa.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu tách nhiệm.

Như vậy: Nội dung nổi bật cần có trong bản kiểm điểm cá nhân chính là thể hiện sự tự đánh giá của cá nhân về sự việc diễn ra, tự nhìn nhận khuyết điểm của bản thân từ đó đưa ra cách và mục tiêu khắc phục.

Khi nào phải lập bản tự kiểm điểm cá nhân?

Tự kiểm điểm là cách thức giúp cá nhân hoàn thiện năng lực trong công việc, rèn luyện đạo đức và lối sống nên đây là việc làm cần thiết, đúng đắn. Theo quy định thì:

 • Cá nhân phải tự kiểm điểm theo quy định pháp luật và theo quy chế của cơ quan.
 • Cá nhân phải tự kiểm điểm theo yêu cầu của tổ chức, cơ quan khi có sai phạm.
 • Hoặc cá nhân là Đảng viên tự kiểm điểm để rèn luyện và tu dưỡng bảo thân.

Như vậy giá trị của bản kiểm điểm, tự kiểm điểm cá nhân sẽ bao gồm:

 • Bản kiểm điểm cá nhân được dùng cho hầu hết các cá nhân thực hiện để nâng cao ý thức trách nhiệm, biết tự nhận ra khuyết điểm của mình, những sai sót mắc phải để rút ra được kinh nghiệm trong thời gian sắp tới.
 • Do đó các mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật dành cho giáo viên, công chức hay học sinh, sinh viên được dùng khi cá nhân cần kiểm điểm, trình bày khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình để cấp trên có cơ sở đánh giá hình thức kỷ luật đối với người vi phạm.
 • Bản kiểm điểm cá nhân còn được dùng để tự kiểm điểm dù không có vi phạm bởi đây là việc làm thể hiện sự cầu thị và quyết tâm hoàn thiện bản thân trước cơ quan, đoàn thể. Nên bản kiểm điểm thường được thực hiện vào cuối năm trước khi làm báo cáo tổng kết và Bảng đánh giá nhân viên cuối năm.

Khuyết điểm của Đảng viên khi tự kiểm điểm thế nào?

Khi tự kiểm điểm, Đảng viên trình bày khuyết điểm mà mình nhận thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ, vai trò được tổ chức Đảng quy định bao gồm:

 • Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
 • Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
 • Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Như các mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân đảng viên chúng tôi chia sẻ thì phần khuyết điểm thường tập chung chính trong việc trình bày hạn chế của cá nhân liên quan đến các khuyết điểm về phấn đấu hàng năm, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đây là các khuyết điểm mức vi phạm không nghiêm trọng. Các khuyết điểm của Đảng viên tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; hạn chế khuyết điểm của đảng viên về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện thì nên hạn chế trình bày.

Một số chia sẻ về bản tự kiểm điểm cá nhân của Luật Trí Nam hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người tham khảo.

Dịch vụ hữu ích:

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Đăng ký địa điểm kinh doanh

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền