Quy trình xin xác nhận thông tin về cư trú

Thủ tục xác nhận thông tin về cư trú theo thông tư 66/2023/TT-BCA quy định tại khoản 9 Điều 1 sửa đổi Điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA như sau:

“ 9. Sửa đổi Điều 17 như sau:

Điều 17. Xác nhận thông tin về cư trú

1. Công dân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú bằng hình thức yêu cầu trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký cư trú hoặc yêu cầu qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thông tin về nơi cư trú hiện tại, các nơi cư trú trước đây, thời gian sinh sống tại từng nơi cư trú, hình thức đăng ký cư trú và các thông tin về cư trú khác đang có trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm thay đổi, điều chỉnh.

3. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú theo yêu cầu của công dân. Trường hợp thông tin cần xác nhận về cư trú đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn giải quyết không quá 1/2 ngày làm việc. Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.”.

Giấy xác nhận thông tin về cư trú

Giấy xác nhận cư trú là văn bản do công an cấp để xác nhận thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú và các nội dung khác của cá nhân, hộ gia đình khi có yêu cầu.

Và như đã chia sẻ quy định ở trên: Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thông tin về nơi cư trú hiện tại, các nơi cư trú trước đây, thời gian sinh sống tại từng nơi cư trú, hình thức đăng ký cư trú và các thông tin về cư trú khác đang có trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm thay đổi, điều chỉnh.

Mẫu giáy xác nhận thông tin về cư trú CT07 ban hành kèm theo thông tư 66/2023/TT-BCT thay thế biểu mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA.

Chuyển đi nơi khác có cần làm lại giấy xác nhận cư trú?

Nếu có thay đổi thông tin về cư trú, bạn phải khai báo lại với cơ quan đăng ký cư trú để rà soát, điều chỉnh thông tin của bạn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi đủ điều kiện theo quy định của luật Cư trú, bạn phải làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú. Khi đó, giấy xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm thay đổi, điều chỉnh.

Đồng thời tạm trú tại hai nơi có cần điều chỉnh lại nơi cư trú?

Theo điều 26 Luật Cư trú, việc điều chỉnh thông tin về cư trú được thực hiện trong các trường hợp:

  • Thứ nhất, thay đổi chủ hộ.
  • Thứ hai, thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu về cư trú.
  • Thứ ba, thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà.

Như vậy nếu một người sống tại 02 nơi thì không cần điều chỉnh lại nơi cư trú.

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin xác nhận thông tin về cư trú trực tuyến

Công dân xin xác nhận thông tin về cư trú trực tuyến qua dịch vụ công bộ công an theo đường dẫn: dichvucong.bocongan.gov.vn CHỌN đăng nhập theo tài khoản VNeID.

Tiếp đó tìm kiếm thủ tục xin xác nhận thông tin về cư trú trong ô tìm kiếm

Tiếp đó chọn Nộp hồ sơ xin xác nhận thông tin về cư trú

Tiếp đó khai thông tin -> Tải mẫu CT01 scan đã điền đủ thông tin -> Rồi bấm nộp hồ sơ để được công an giải quyết.

Công dân lưu ý điền thêm các thông tin như email nhận thông tin, ... để nắm bắt được tiến trình giải quyết thủ tục xin xác nhận thông tin về cư trú mình đang thực hiện.

Trên đây là một số hướng dẫn thủ tục xác nhận thông tin về cư trú áp dụng từ năm 2024 theo thông tư 66/2023/TT-BCA, hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật.