Các loại giấy khám sức khỏe gồm:

 • Giấy khám sức khỏe cấp cho người từ đủ 18 tuổi theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT.
 • Giấy khám sức khỏe ấp cho người chưa đủ 18 tuổi theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT.
 • Sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT.

Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?

 • Giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày người có thẩm quyền ký kết luận sức khỏe. Đối với khám sức khỏe cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì giá trị của giấy khám sức khỏe theo quy định của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà người lao động Việt Nam đến làm việc (Khoản 3 Điều 8 Thông tư 14/2013/TT-BYT)
 • Kết quả khám sức khỏe định kỳ có giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật.
 • Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thuộc trường hợp được sử dụng ở Việt Nam theo quy định thì thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch (Khoản 5 Điều 1 Thông tư 14/2013/TT-BYT).

Trường hợp phải khám sức khỏe bao gồm

 1. Các cá nhân bao gồm người Việt Nam, người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sức khỏe khi vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề và các đối tượng khác.
 2. Trường hợp người lao động Việt Nam khám sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 3. Việc khám sức khỏe trong quy định này không được áp dụng đối với những trường hợp sau đây:
 • Một là, khám bệnh ngoại trú, nội trú trong các cơ sở khám chữa bệnh.
 • Hai là, trường hợp khám giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần.
 • Ba là, trường hợp cá nhân khám để cấp giấy chứng thương
 • Bốn là, cá nhân thực hiện khám bệnh nghề nghiệp
 • Năm là, những trường hợp khám sức khỏe để thi tuyển vào lực lượng vũ trang, khám sức khỏe trong lực lượng vũ trang.

(Quy định tại Điều 4 Thông tư 14/2013/TT-BYT)

Làm giấy khám sức khỏe xin việc ở đâu?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 14/2013/TT-BYT, việc khám sức khỏe chỉ được thực hiện tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh đáp ứng hai điều kiện sau đây:

 • Thứ nhất, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được cấp giấy phép hoạt động.
 • Thứ hai, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định để thực hiện việc khám sức khỏe như các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị (phòng khám lâm sàng, cận lâm sàng từng chuyên khoa phù hợp, cơ sở vật chất và thiết bị thiếu yếu theo quy định) và đủ điều kiện về chuyên môn thực hiện việc khám sức khỏe.

Đối với trường hợp giấy khám sức khỏe được cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe này chỉ có thể được sử dụng ở Việt Nam trong trường hợp giữa Việt Nam và quốc gia đó có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau. Trong trường hợp này, giấy khám sức khỏe cần phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

Hồ sơ khám sức khỏe bao gồm:

 1. Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT
 2. Ảnh chân dung của người khám cỡ 04 x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ khám sức khỏe.
 3. Văn bản đồng ý của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với trường hợp người khám sức khỏe là người mất năng lực hành vi dân sự, người không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 4. Đối với trường hợp người khám sức khỏe là lao động khám định kỳ cần có tên trong danh sách khám sức khỏe định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi làm việc xác nhận. Trường hợp khám định kỳ đơn lẻ cần có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người này làm việc.
 5. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách khám sức khỏe định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo hợp đồng.

Các bước khám sức khỏe như sau:

 • Bước 1: Người khám sức khỏe nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại nơi có thẩm quyền khám sức khỏe.
 • Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu ảnh và các giấy tờ liên quan (nếu có). Thực hiện đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi thực hiện đối chiếu.
 • Bước 3: Thực hiện khám sức khỏe theo quy trình được hướng dẫn

Nội dung khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT được thực hiện gồm các nội dung sau:

 • Trường hợp người khám sức khỏe là người từ đủ 18 tuổi trở lên không nằm trong trường hợp khám sức khỏe định kỳ: nội dung khám được thực hiện theo nọi dung được ghi trong Giấy khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Đối với khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ: khám theo nội dung ghi trong giấy khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Với những trường hợp thực hiện khám sức khỏe định kỳ thì nội dung khám được thực hiện theo nội dung trong sổ khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Đối với trường hợp khám sức khỏe theo bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành thì việc khám phải thực hiện theo nội dung ghi trong giấy khám sức khỏe quy định theo mẫu của chuyên ngành đó.
 • Riêng đối với những trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu thì việc khám sức khỏe được thực hiện theo nội dung mà người khám yêu cầu.

Xem thêm

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Đăng ký địa điểm kinh doanh

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền