Căn cứ Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của Hợp đồng đó. Như vậy Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng và là một phần không tách rời của hợp đồng chính. Các bên phải thực hiện việc soạn thảo, giao kết phụ lục hợp đồng tương tự như giao kết hợp đồng chính, cụ thể

Giá trị của phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng

Hợp đồng sau khi ký kết và phát sinh hiệu lực pháp luật được phép thay đổi, bổ sung bằng phụ lục. Phụ lục hợp đồng có hiểu đơn giản đây là một văn bản kèm theo hợp đồng quy định chi tiết một số điều khoản, giải thích rõ ràng những điều khoản của hợp đồng. Dựa trên khái niệm thì phụ lục hợp đồng được chia làm hai loại như sau:

  • Phụ lục hợp đồng được ký kết cùng lúc với hợp đồng: phụ lục này thường mang đúng tính chất của mình là quy định rõ ràng; giải thích chi tiết những điều khoản được quy định trong hợp đồng
  • Phụ lục hợp đồng được ký kết sau khi hợp đồng chính được thực hiện: loại phụ lục này cũng có mang được dùng để giải thích chi tiết các điều khoản chưa rõ ràng trong hợp đồng. Đồng thời nó còn được dùng để chỉnh sửa, sửa đổi các điều khoản mà khi thực hiện hợp đồng hai bên cảm thấy cần sửa đổi. Ví dụ như sửa đổi thời hạn hợp đồng.

Căn cứ Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của Hợp đồng đó. Như vậy Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng và là một phần không tách rời của hợp đồng chính. Các bên phải thực hiện việc soạn thảo, giao kết phụ lục hợp đồng tương tự như giao kết hợp đồng chính.

Hình thức của phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng

Hình thức của phụ lục hợp đồng phù hợp với hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa chính bao gồm:

  • Hợp đồng chính được lập thành văn bản thì phụ lục hợp đồng cũng phải được lập thành văn bản.
  • Hợp đồng chính được công chứng thì phụ lục hợp đồng cũng phải công chứng.

Mẫu phụ lục thay đổi thông tin người đại diện

Trong hợp đồng kinh tế việc thay đổi thông tin người đại diện rất quan trọng bởi họ là người được chỉ định đại diện doanh nghiệp, tổ chức thực hiện hợp đồng. Một hợp đồng có thể có nhiều người được công ty cử đại diện ví dụ: Người đại diện ký kết hợp đồng; Người đại diện giao nhận hàng hóa; Người đại diện kiểm tra chất lượng hàng hóa,…

Mẫu phụ lục thay đổi thông tin người đại diện có nội dung sau

PHỤ LỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
(Kèm theo hợp đồng số: ……  Ký ngày: …./…./20…..)
…., ngày .. tháng …. năm 20…
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: … đã ký ngày …./…./20…., hai bên thỏa thuận điều chỉnh thông tin của chủ thể ký kết hợp đồng. 
1. Thông tin sau khi thay đổi
- Tên chủ hộ: 
- Số điện thoại:   
2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký, phụ lục là một phần không tách rời của hợp đồng chính.
Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.
Đại diện Bên A      Đại diện Bên B

Mẫu phụ lục sửa đổi thông tin hợp đồng

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA SỐ 01

(Sửa đổi thông tin Hợp đồng mua bán hàng hóa số ... ký ngày ...)

Hôm nay, ngày      tháng      năm 20..., tại SN 123 phố A, phường B, thành phố C, tỉnh D Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là bên A)

Công ty ABC | Mã số doanh nghiệp | Địa chỉ | Đại diện:           Chức vụ: Giám đốc

BÊN MUA:  (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Công ty XYZ | Mã số doanh nghiệp | Địa chỉ | Đại diện:           Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng số 01 sửa đổi thông tin hợp đồng với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung sửa đổi

1.1 Sửa đổi các điều khoản sau của hợp đồng

Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau:

Từ: “Phương thức thanh toán: Tiền mặt.”

Thành: “Phương thức thanh toán: chuyển khoản qua tài khoản số 0123589 tại Ngân hàng X, tỉnh D, mang tên Công ty XYZ

1.2 ...

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ngày ... giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mua bán hàng hóa số ... ký ngày ...

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

BÊN A       BÊN B

Trên đây là các chia sẻ của Luật Trí Nam về phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng, chúc các bạn thành công.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0904.588.557

Email: hanoi@luattrinam.vn

Dịch vụ nổi bật

+ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

+ Đăng ký bản quyền thương hiệu