Ủy quyền sử dụng xe ô tô, xe máy giúp xác lập những thỏa thuận gì?

Ô tô, xe máy là tài sản nên luôn tồn tại hai quyền song song đó là Quyền sở hữu và Quyền sử dụng. Thỏa thuận ủy quyền sử dụng xe là phương thức giúp định đoạn, chuyển giao cả hai quyền trên từ bên ủy quyền cho bên nhận ủy quyền. Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì:

✔  Ủy quyền định đoạt xe ô tô, xe máy là thỏa thuận ủy quyền chuyển giao cả Quyền sở hữu và Quyền sử dụng. Các bên cần lập tại Phòng công chứng hoặc chứng thực tại UBND xã phường để thuận tiện cho việc đăng ký lại xe khi cần.

✔  Ủy quyền sử dụng xe ô tô mà chỉ chuyển giao quyền sử dụng – Tức là bên nhận ủy quyền sẽ được quyền quản lý, khai thác, sử dụng xe trong các giao dịch dân sự thì không cần phải công chứng. Các bên chỉ cần chi tiết các nội dung thỏa thuận để phòng tránh tranh chấp xảy ra do ô tô là tài sản có giá trị lớn, thường xuyên di chuyển nên dễ bị hư hóng, hủy hoại.

✔  Các bên nên lập biên bản bàn giao xe kèm theo Giấy ủy quyền để ghi nhận đúng hiện trạng xe bởi:

  • Giao xe đúng thỏa thuận là trách nhiệm của bên ủy quyền.
  • Nhận xe đúng hiện trạng là căn cứ xác định trách nhiệm của bên nhận ủy quyền, đó cũng là căn cứ xem xét việc quản lý, sử dụng xe của bên nhận ủy quyền có làm phương hại đến tài sản được bàn giao hay không.

Tham khảo:

>> Bộ luật dân sự số 91/2015/QH14

>> Mẫu biên bản bàn giao xe

Nội dung hợp đồng ủy quyền sử dụng xe ô tô tại phòng công chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN SỬ DỤNG XE Ô TÔ

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20...., tại ...., chúng tôi gồm:

I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh           :

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh           :

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

Sau khi bàn bạc, hai bên đã nhất trí lập và ký kết Hợp đồng uỷ quyền này (sau đây gọi là Hợp đồng), với những nội dung như sau:

Điều 1. Căn cứ uỷ quyền

1.1 Bên A là chủ sở hữu xe ô tô theo Giấy đăng ký xe ô tô số .......... do Phòng CSGT - Cụng an thành phố Hà Nội cấp cho ông/bà ...... ngày ..., đăng ký lần đầu ngày ...... (sau đây trong Hợp đồng này gọi là giấy Đăng ký xe ô tô)

1.2 Các đặc điểm chính của chiếc xe ô tô được ủy quyền như sau: Nhăn hiệu: ..........; Loại xe: .........; Màu sơn: .....; Số máy: .....; Số khung: …………………...; Biển số: …;

Bên A cam đoan: Chiếc xe ô tô nêu trên thuộc quyền sở hữu của bên A, có nguồn gốc hợp pháp, không có tranh chấp, không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các giao dịch như: cầm cố, thế chấp, mua bán, nhận đặt cọc, trao đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn vào doanh nghiệp v.v. hay có bất cứ quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hạn chế quyền bán (chuyển nhượng) của bên A.

Điều 2. Phạm vi và nội dung uỷ quyền

Bằng Hợp đồng uỷ quyền này, bên A uỷ quyền cho bên B được thay mặt bên A thực hiện các nội dung uỷ quyền sau đây:

2.1. Được toàn quyền thay mặt bên A thực hiện việc quản lý, khai thác, sử dụng đối với chiếc xe ô tô .... mang BKS … nêu trên. Cụ thể Bên B được ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan như: cho thuê, cho mượn, cho tặng, thế chấp, nhận đặt cọc, bán, bảo lãnh hoặc góp vốn vào doanh nghiệp v.v. đối với chiếc xe ô tô này.

Trong quá trình sử dụng, bờn B phải hoàn toàn tự chịu trỏch nhiệm trước pháp luật về việc lưu hành xe trên đường; phải nộp tất cả các loại bảo hiểm bắt buộc đối với chiếc xe nêu trên theo quy định của pháp luật và được hưởng tiền bảo hiểm phát sinh (nếu có);

2.2. Được thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và ký toàn bộ các giấy tờ, tài liệu cần thiết trong quá trình làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết các vấn đề, thủ tục pháp lý liên quan đến chiếc xe ô tô ..... mang BKS ….. nêu trên;

2.3. Được tìm kiếm, lựa chọn người mua, đàm phán quyết định giá bán và ký Hợp đồng mua bán để bán đứt chiếc xe ô tô ..... mang BKS …. nêu trên cho người có nhu cầu mua chiếc xe này.

Trong phạm vi và trong quá trình thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên, bên B có tất cả các quyền và nghĩa vụ của bên A;

2.4. Để thực hiện nội dung này, bên A đã bàn giao toàn bộ chiếc xe ô tô DAEWOO mang BKS ……….., bản chính giấy Đăng ký xe ô tô nờu trờn và toàn bộ các giấy tờ khỏc cú liên quan cho bên B. Việc giao nhận các giấy tờ nêu trên phải cú biên nhận, do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Uỷ quyền lại

3.1 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, bên A đồng ý cho bên B được uỷ quyền lại với tất cả các nội dung và trách nhiệm đã nêu trong Hợp đồng này cho người thứ ba khi bên B thấy cần thiết và bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền lại.

3.2 Việc uỷ quyền lại được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn uỷ quyền được tính kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng này cho đến khi bên B bán (định đoạt) xong chiếc xe ô tô ....... mang BKS ….. nêu trên, trừ trường hợp Hợp đồng này bị chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Các cam kết của các bên

5.1. Bên A cam đoan:

a) Chưa uỷ quyền công việc nêu trên cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào;

b) Tất cả các giấy tờ do Bên A xuất trình nêu trên đều là giấy tờ có thật và là bản chính;

c) Toàn bộ các quyền lợi, lợi ích và các nghĩa vụ (nếu có) phát sinh từ việc bên B thực hiện Hợp đồng này đều do nội bộ bên A tự thoả thuận và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trong mọi trường hợp không ảnh hưởng đến Hợp đồng này và đến bên B;

5.2. Bên B cam đoan:

a) Đồng ý nhận và thực hiện đúng, đầy đủ các công việc ủy quyền nêu trên của bên A theo Hợp đồng này;

b) Cam đoan hoàn toàn tự chịu mọi hậu quả pháp lý xảy ra khi thực hiện các công việc đư¬ợc uỷ quyền trong Hợp đồng này. Đồng thời, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm tr¬ước pháp luật và trước người thứ ba trong quá trình quản lý, sử dụng và chuyển nhượng, định đoạt đối với chiếc xe ô tô .......... mang BKS ………. nêu trên;

c) Chịu trách nhiệm tự nộp toàn bộ các loại thuế, lệ phí, chi phí liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng hoặc bán chiếc xe ô tô nêu trên kể từ ngày ký kết Hợp đồng này và thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ khác của bên được uỷ quyền theo quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự, trừ các nghĩa vụ về thông báo, giao lại tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện Hợp đồng này - các nghĩa vụ này do hai bên tự thoả thuận riêng;

5.3. Cam đoan chung của hai bên:

a) Tất cả các thông tin, giấy tờ do hai bên xuất trình để giao kết và thực hiện Hợp đồng này đều là sự thật, nếu bên nào có điều gì sai trái, sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường toàn bộ mọi thiệt hại gây ra cho bên kia, cũng như cho người thứ ba, nếu có;

b) Không bên nào có quyền đơn phương huỷ bỏ hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng này. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc huỷ bỏ bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng này đều phải được sự đồng ý của cả hai bên và phải được công chứng;

c) Toàn bộ các quyền lợi, lợi ích và các nghĩa vụ (nếu có) phát sinh từ việc bên B thực hiện Hợp đồng này đều do hai bên tự thoả thuận và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trong mọi trường hợp không ảnh hưởng đến Hợp đồng này, cũng như đến người thứ ba sẽ giao kết hợp đồng dân sự với bên B theo sự ủy quyền của Hợp đồng này;

d) Bên được ủy quyền không phải thực hiện các nghĩa vụ thông báo, giao lại tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện Hợp đồng này - các nghĩa vụ này đều do hai bên tự thoả thuận riêng;

đ) Cả hai bên đều không đề nghị Công chứng viên tiến hành xác minh tài sản, cũng như giám định các giấy tờ do các bên đó xuất trình để giao kết và thực hiện Hợp đồng này;

e) Tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) chưa được hai bên thoả thuận trong Hợp đồng này được áp dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quy định về thù lao

Hai bên thoả thuận việc thực hiện các nội dung của Hợp đồng này là không có thù lao.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp hai bên phải cùng nhau thương lượng để giải quyết trên cơ sở tôn trọng quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhau. Nếu không giải quyết được thì mỗi bên đều có quyền khởi kiện đề nghị Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Hiệu lực và ký kết

8.1. Hai bên đã hiểu rõ các quy định của pháp luật về uỷ quyền; nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình khi ký Hợp đồng này và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của Hợp đồng;

8.2. Hợp đồng này được lập thành ba bản chính, có giá trị như nhau; mỗi bản gồm có năm tờ, năm trang; có hiệu lực kể từ ngày ký và được công chứng;

8.3. Hai bên, từng người một, đều đã tự đọc lại toàn văn Hợp đồng này và cùng tự nguyện ký tên vào từng trang nộidung của Hợp đồng này để làm bằng chứng.

BÊN ỦY QUYỀN                               BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

✔  Mẫu biểu Luật sư chia sẻ là hợp đồng ủy quyền định đoạt cho cá nhân, tổ chức khác được quyền sử dụng xe ô tô thuộc quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền. Trường hợp bạn mua xe và không muốn ký hợp đồng mua bán xe ô tô thì việc sử dụng hợp đồng ủy quyền định đoạt quyền sở hữu xe ô tô phải được công chứng. Sau này khi muốn thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe thì bạn có thể thực hiện mà không cần thông qua chủ xe cũ.

✔  Trường hợp việc ủy quyền xe chỉ nhằm mục đích giao xe cho người nhận ủy quyền khai thác, sử dụng, kinh doanh đơn thuần (Chuyển giao quyền sử dụng) thì thỏa thuận nội dung ủy quyền sử dụng xe sẽ đơn giản và ngắn gọn hơn, các quyền và nghĩa vụ giữa các bên cùng nên đơn giản hơn. Quý vị tham khảo thêm nội dung hợp đồng ủy quyền này tại đường links sau

Tham khảo: Quy định về giấy ủy quyền

Kinh nghiệm soạn thảo Giấy ủy quyền/ hợp đồng ủy quyền sử dụng xe ô tô

✔  Chủ thể lập ủy quyền sử dụng xe ô tô

Theo Bộ luật dân sự 2015 thì chủ sở hữu tài sản là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nên chủ thể lập ủy quyền sử dụng xe ô tô phải là cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình hoặc pháp nhân, tổ chức. Chủ thể lập ủy quyền sử dụng xe ô tô có thể là chủ xe, người đại diện của chủ xe hoặc bên được ủy quyền lại của chủ thể được ủy quyền sử dụng xe ô tô.

✔  Người đại diện chủ xe tham gia giao kết thỏa thuận ủy quyền sử dụng xe ô tô

Mặc dù người đại diện có thể có những quyền năng rất lớn (theo thỏa thuận hoặc pháp luật cho phép) nhưng tất cả mọi công việc, hoạt động, hành vi của người đại diện luôn phải được thực hiện vì lợi ích của người được đại diện. Người đại diện hoạt động không nhân danh chính bản thân mình và không được vì lợi ích của mình. Bản chất của đại diện đã là vì người khác, vì vậy người đại diện phải nỗ lực hết mình để thực hiện các công việc được đại diện sao cho có lợi nhất (trong điều kiện có thể), vì lợi ích của người mà mình đã đại diện. Người đại diện cho pháp nhân cũng không ngoại lệ, họ phải luôn vì lợi ích của pháp nhân, tổ chức của mình và không thể vì lợi ích cá nhân. Chính vì vậy mà người đại diện không được phép xác lập, thực hiện các giao dịch với chính mình hoặc với người khác mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ một số trường hợp đặc thù. Trường hợp người đại diện vượt quá thẩm quyền đại diện theo thỏa thuận thì phải chịu trách nhiệm về phần nghĩa vụ vượt quá này.

✔  Đối tượng nhận ủy quyền sử dụng xe ô tô

Ủy quyền sử dụng xe ô tô là một dạng giao dịch dân sự, theo Điều 117 của Bộ luật dân sự 2015 thì người nhận ủy quyền sử dụng xe ô tô phải đáp ứng năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch được thỏa thuận đó là quản lý và sử dụng xe ô tô.

Nổi bật:

+ Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

+ Thủ tục thành lập doanh nghiệp

+ Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể