Lập biên bản bàn giao xe trong những trường hợp nào?

Biên bản bàn giao xe xác lập thời điểm chuyển giao, hiện trạng xe chuyển giao và đối tượng chuyển giao nên thường được lập kèm theo một thỏa thuận, hợp đồng giữa các bên. Thực tiễn biên bản bàn giao xe thường sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Bàn giao xe theo hợp đồng ủy quyền sử dụng xe ô tô

  • Bàn giao xe theo hợp đồng thuê, mượn xe ô tô

  • Bàn giao xe theo hợp đồng lao động đối với lái xe, nhân viên công ty

  • Bàn giao xe theo hợp đồng gửi giữ xe ô tô

Để tìm hiểu cặn kẽ hơn về các loại hợp đồng, thỏa thuận dân sự và cách soạn thảo Quý vị tham khảo thêm nội dung đường dẫn sau

Tham khảo:

>> Tư vấn soạn thảo hợp đồng

>> Mẫu Hợp đồng ủy quyền sử dụng xe ô tô

>> Mẫu Hợp đồng gửi giữ xe ô tô

>> Mẫu Hợp đồng thuê xe ô tô

Nội dung mẫu biên bản bàn giao xe ô tô thông dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE

Hôm nay, ngày      tháng        năm 20... tại địa chỉ                    , chúng tôi gồm

I. BÊN BÀN GIAO XE (BÊN A)

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh           :

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

II. BÊN NHẬN BÀN GIAO XE (BÊN B)

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh           :

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

Căn cứ theo thỏa thuận tại Hợp đồng ủy quyền/ Hợp đồng gửi giữ xe/ Hợp đồng mua bán xe/ ... chúng tôi cùng tiến hành kiểm tra, xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này bàn giao cho Bên nhận một (01) xe ………. như dưới đây:

1. Loại xe                                                2. Model xe

3. Số khung                                             4. Số máy    

5. Màu sơn                                              6. Biển số

7. Tình trạng xe:

8. Giấy tờ bàn giao theo xe:

Đại diện bên giao giải thích kĩ các nội dung trên cho đại diện bên nhận. Biên bản này lập thành hai bản (02) mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

XÁC NHẬN CỦA BÊN GIAO XE                         XÁC NHẬN CỦA BÊN NHẬN XE

Dịch vụ nổi bật: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu