Quy định về ủy quyền căn cứ theo Điều 138 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể:

"1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện".

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền (Điều 563 Bộ luật dân sự năm 2015).

Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp có sự đồng ý của bên ủy quyền; Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu. Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu (Điều 564 Bộ luật dân sự năm 2015).

Giá trị của giấy ủy quyền viết tay

Giấy ủy quyền là văn bản thỏa thuận theo đó bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền. Giấy ủy quyền viết tay có giá trị ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Nội dung ủy quyền liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.
 • Nội dung ủy quyền cá nhân với cá nhân để thực hiện việc đại diện giải quyết công việc tại cơ quan nhà nước hoặc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền nhân thân của một cá nhân.

Như vậy, tùy từng nội dung ủy quyền, công việc ủy quyền, yêu cầu riêng của cơ quan giải quyết công việc để xác định trường hợp được sử dụng giấy ủy quyền viết tay hay giấy ủy quyền có xác nhận của địa phường hoặc giấy ủy quyền công chứng.

Theo Bộ luật dân sự 2015 điều kiện có hiệu lực của giấy ủy quyền bao gồm:

1. Giấy ủy quyền được lập đúng hình thức pháp luật quy định

Ví dụ: Giấy ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất phải công chứng.

2. Nội dung ủy quyền không trái pháp luật.

3. Người ủy quyền và người được ủy quyền có đủ năng lực hành vi dân sự khi giao kết.

Tải: Mẫu giấy ủy quyền cá nhân viết tay

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân viết tay mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______*****_______

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20..., tại ... Chúng tôi gồm

I. BÊN  UỶ QUYỀN (Bên A)

​Họ và tên

Sinh ngày:

CMTND số

Địa chỉ:

II. BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (Bên B):

​Họ và tên

Sinh ngày:

CMTND số

Địa chỉ:

Đồng ý ký Giấy ủy quyền này với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung công việc được ủy quyền

Ví dụ: Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Điều 3: Cam kết của các bên

Bên được ủy quyền cam kết thực hiện công việc mẫn cán đúng nội dung ủy quyền. Các bên trên cơ sở tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc tự nguyện ký tên dưới đây.

BÊN  UỶ  QUYỀN      BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Mẫu giấy ủy quyền công ty giải quyết công việc mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______*****_______

Hà Nội, ngày       tháng       năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20..., tại .... Chúng tôi gồm

I. BÊN  UỶ QUYỀN (Bên A)

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh           :

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: 

Họ và tên

Sinh ngày:

CMTND số

Địa chỉ:

II. BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (Bên B):

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh           :

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

Đồng ý ký Giấy ủy quyền với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung công việc được ủy quyền

Ví dụ: Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt nhận hàng hóa do Công ty XYZ giao cho Bên A theo hợp đồng số 123/20.../HĐMB.

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Điều 3: Thỏa thuận về phí dịch vụ hoặc thù lao được nhận của người được ủy quyền (Không bắt buộc)

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên ủy quyền (Không bắt buộc)

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận ủy quyền (Không bắt buộc)

Điều 6: Cam kết của các bên.

BÊN  UỶ  QUYỀN      BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Giấy ủy quyền giải quyết công việc có nội dung gì?

Bộ luật dân sự 2015 không quy định Giấy ủy quyền phải gồm những nội dung gì mói đảm bảo hiệu lực pháp lý, do vậy khi lập giấy ủy quyền giải quyết công việc, mẫu giấy ủy quyền thường có các nội dung sau

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______*****_______

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20..., tại .... Chúng tôi gồm

I. BÊN  UỶ QUYỀN (Bên A)

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh           :

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

II. BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (Bên B):

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh           :

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

Đồng ý ký Giấy ủy quyền với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung công việc được ủy quyền

Ví dụ: Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt nhận hàng hóa do Công ty XYZ giao cho Bên A theo hợp đồng số 123/20.../HĐMB.

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Điều 3: Thỏa thuận về phí dịch vụ hoặc thù lao được nhận của người được ủy quyền (Không bắt buộc)

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên ủy quyền (Không bắt buộc)

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận ủy quyền (Không bắt buộc)

Điều 6: Cam kết của các bên.

BÊN  UỶ  QUYỀN      BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho người thân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______*****_______

Hà Nội, ngày ... tháng  ... năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20..., tại ... Chúng tôi gồm

I. BÊN  UỶ QUYỀN (Bên A)

Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ      :

II. BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (Bên B):

Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

Đồng ý ký Giấy ủy quyền này với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung công việc được ủy quyền

Ví dụ: Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt nhận tài liệu từ UBND xã ...

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Điều 3: Cam kết của các bên

Bên được ủy quyền cam kết thực hiện công việc mẫn cán đúng nội dung ủy quyền. Các bên trên cơ sở tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc tự nguyện ký tên dưới đây.

BÊN  UỶ  QUYỀN      BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty

Giấy ủy quyền của giám đốc công ty thực tế soạn thảo như các mẫu giấy ủy quyền Luật sư đã chia sẻ cũng được. Chúng tôi xin chia sẻ thêm một cách viết giấy ủy quyền để Quý doanh nghiệp tham khảo cho đa dạng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______*****_______

Hà Nội, ngày       tháng       năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày     tháng      năm 20..., tại ... Chúng tôi gồm

Tôi là người có thông tin sau đây:

​Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ:

Là Giám đốc Công ty cổ phần cái gì cũng có. Bằng văn bản ủy quyền này tôi ủy quyền cho người có thông tin dưới đây

1. Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

Đồng ý ký Giấy ủy quyền này với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung công việc được ủy quyền

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Điều 3: Cam kết của các bên

Bên được ủy quyền cam kết thực hiện công việc mẫn cán đúng nội dung ủy quyền. Các bên trên cơ sở tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc tự nguyện ký tên dưới đây.

BÊN  UỶ  QUYỀN      BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền chính xác

 • Cách viết giấy ủy quyền sử dụng xe ô tô

Ủy quyền sử dụng xe ô tô là dạng thỏa thuận thường gặp trong việc tổ chức, cá nhân giao xe cho cá nhân để thực hiện công việc như khai thác, sử dụng xe hoặc kinh doanh. Với giá trị tài sản lớn và nhiều phát sinh có thể dẫn đến tranh chấp giữa bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền vì thế văn bản ủy quyền nên lập thành hợp đồng để chi tiết quyền, nghĩa vụ của các bên.

 • Cách viết giấy ủy quyền nhận lương hưu

Ủy quyền nhận lương hưu là thỏa thuận xác lập quan hệ ủy quyền liên quan đến nhân thân do đó việc ủy quyền phải được công chứng, chứng thực tại UBND xã phường hoặc văn phòng công chứng. Nội dung giấy ủy quyền nhận lương hưu sẽ có thêm phần xác nhận rõ mẫu chữ ký của người thay mặt ký nhận lương hưu và chi tiết khoản tiền lương hưu của thời gian nào.

 • Ủy quyền quản lý tài sản, ủy quyền cho thuê xe, ủy quyền cho thuê nhà

Ủy quyền quả lý tài sản thường gặp trong thực tế gồm ủy quyền cho thuê xe, ủy quyền cho thuê nhà, ... là quan hệ ủy quyền không thuộc quyền nhân thân nên được phép lập giấy ủy quyền/ Hợp đồng ủy quyền không công chứng, chứng thực. Việc công chứng chỉ áp dụng khi nội dung công việc được ủy quyền thực hiện thông qua việc công chứng.

Ví dụ: Khi ký hợp đồng thuê nhà công chứng thì giấy ủy quyền/ hợp đồng ủy quyền thay mặt ký hợp đồng cho thuê nhà cũng phải công chứng, chứng thực.

 • Cách viết giấy ủy quyền của người nước ngoài

Người nước ngoài khi thực hiện các giao dịch dân sự thường bị hạn chế về mặt ngôn ngữ, do đó khi lập giấy ủy quyền nên ghi nhận thông tin phiên dịch và xác lập rõ việc người nước ngoài đã được nghe phiên dịch đọc đầy đủ nội dung thỏa thuận và hiểu rõ. Nhiều trường hợp khi người nước ngoài ủy quyền hoặc được ủy quyền ký hợp đồng thì hợp đồng có thể bị đối tác tuyên vô hiệu nếu có căn cứ thấy rằng việc ký hợp đồng là do nhầm lẫn, do lừa dối ép buộc.

Hợp đồng ủy quyền nhà đất theo quy định mới

Luật sư chia sẻ riêng quy định về hợp đồng ủy quyền nhà đất bởi đây là dạng hợp đồng tuy đơn giản nhưng lại chịu sự điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật, nhiều luật và bộ luật khách nhau. Khi lập Giấy ủy quyền/ Hợp đồng ủy quyền nhà đất Quý vị cần lưu ý những nguyên tắc sau

 • Thứ nhất, theo luật đất đai 2013 giao dịch liên quan đến chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sẽ bắt buộc phải công chứng, chứng thực nên Giấy ủy quyền/ Hợp đồng ủy quyền nhà đất cũng phải công chứng, chứng thực.
 • Thứ hai, Giấy ủy quyền/ Hợp đồng ủy quyền liên quan đến quản lý và khai thác quyền sử dụng đất thường liên quan đến việc thu hoạch hoa màu, lợi nhuận từ tài sản được quản lý nên cần thỏa thuận cụ thể việc phân chia, bảo quản và nghĩa vụ đền bù thiệt hại nếu có. Thỏa thuận như thế sẽ minh bạch và hạn chế tranh chấp về Giấy ủy quyền/ Hợp đồng ủy quyền nhà đất.

Quy định về ủy quyền lại và nghĩa vụ thực hiện công việc được ủy quyền

Ủy quyền lại là thỏa thuận chuyển giao nghĩa vụ thực hiện công việc được ủy quyền từ người được ủy quyền cho bên thứ 3. Để có thể thỏa thuận ủy quyền lại các bên khi giao kết Giấy ủy quyền/ Hợp đồng ủy quyền cần lưu ý:

 1. Bên ủy quyền được quyền ghi nhận rõ việc chấp thuận, hay không chấp thuận, hoặc ràng buộc việc không được ủy quyền lại khi thực hiện công việc được ủy quyền trong Giấy ủy quyền/ Hợp đồng ủy quyền.
 2. Bên được ủy quyền khi ủy quyền lại phải chịu trách nhiệm theo thỏa thuận tại Giấy ủy quyền/ Hợp đồng ủy quyền đã ký với bên ủy quyền nếu bên thứ 3 được ủy quyền lại không hoàn thành công việc được ủy quyền.
 3. Tranh chấp liên quan đến Hợp đồng, giao dịch dân sự giữa bên nhận ủy quyền lại với các cá nhân, tổ chức khác sẽ được Bộ luật dân sự 2015 giải quyết dựa trên xác định phạm vi đại diện của người được ủy quyền lại. Nhiều trường hợp người được ủy quyền lại đã lạm quyền và ký kết hợp đồng vượt quá phạm vi đại diện nên phải tự chịu trách nhiệm với phần nghĩa vụ vượt quá này.

Dịch vụ nổi bật

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

+ Dịch vụ làm giấy phép lao động