Kinh nghiệm thỏa thuận hợp đồng trông giữ xe ô tô

Đơn vị kinh doanh trông giữ xe ô tô nên nhận dịch vụ dựa trên cơ sở hợp đồng gửi giữ xe có đủ các nội dung chi tiết cần có để đảm bảo quyền lợi khi phát sinh tranh chấp. Hợp đồng trông giữ xe ô tô dùng mẫu Luật sư Trí Nam chia sẻ và lưu ý làm rõ các điểm sau:

  • Nội dung hợp đồng phải phù hợp với nội quy mà bãi xe công bố.
  • Thỏa thuận chi tiết về: Sự kiện bất khả kháng, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có mất mát, hư hại của xe gửi giữ; Sửa đổi và chấm dứt hợp đồng.
  • Hợp đồng trông giữ xe ô tô không bắt buộc phải công chứng nhưng phải đảm bảo ký kết theo đúng luật định tránh việc hợp đồng vô hiệu.

Mẫu hợp đồng trông giữ xe ô tô chuẩn quy định

Tải: Mẫu hợp đồng trông giữ xe ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

HỢP ĐỒNG TRÔNG GIỮ XE ÔTÔ

Hôm nay, ngày ... tháng  ... năm 20..., tại bãi gửi xe số ..., chúng tôi gồm có:

I. BÊN GỬI XE Ô TÔ (Bên A)

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

II. BÊN NHẬN TRÔNG GIỮ XE Ô TÔ (Bên B)

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

Hai bên sau khi bàn bạc đã thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ xe ô tô như sau:

Điều 1: Đối tượng gửi, giữ:

1. Loại xe ...   2. Model xe

3. Số khung ...  4. Số máy

5. Màu sơn ... 6. Biển số

7. Tình trạng xe: (Rất cần thiết nếu việc gửi giữ trong một thời gian dài sau đó mới lấy ra sử dụng)

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

- Giá cả : .../tháng (Hoặc thỏa thuận tiền trả theo năm)

- Phương thức thanh toán:

- Thời gian gửi:

Điều 3: Nghĩa vụ của bên A

- Thông báo các đặc tính của xe, nếu cần thiết.

- Trả thù lao khi lấy lại xe

- Trả phí tổn lưu xe khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại xe đã gửi.

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên B

- Bảo quản cẩn thận xe gửi giữ, không được sử dụng xe trong thời gian bảo quản.

- Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng xe gửi giữ.

Điều 5: Trách nhiệm của các bên khi phát hiện xe gửi giữ bị hư hỏng

Điều 6: Sự kiện bất khả khảng

Điều 7: Sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

Điều 8: Giải quyết tranh chấp

- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

- Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết.

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày

- Hợp đồng này được lập thành .. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Tham khảo:

>> Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

>> Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô kèm theo hợp đồng trông xe