Xin gia hạn thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng rất quan trọng, đặc biệt đối với các hợp đồng mà mục đích giao kết hợp đồng liên quan đến thời gian thực hiện nghĩa vụ, thời gian chiếm hữu tài sản.

Ví dụ: Hợp đồng thuê nhà xác lập thời gian được quyền sử dụng nhà của bên thuê nhà. Hợp đồng dịch vụ tư vấn xác lập thời gian thực hiện nghĩa vụ tư vấn,...

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc không gia hạn thời hạn hợp đồng thì các bên được quyền đề xuất, thỏa thuận gia hạn thời hạn hợp đồng. Pháp luật cũng không cấm việc này, đây là quyền tự do thỏa thuận hợp đồng của các chủ thể giao kết hợp đồng.

Xin gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ hợp đồng

  • Hợp đồng xác lập các nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng, do đó các bên có quyền đề xuất gia hạn việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ví dụ: Bên bán hàng đề xuất gia hạn thời hạn giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa,...

  • Quyền chấp thuận đề xuất gia hạn của đối tác được quy định như sau:
  1. Gia hạn thực hiện hợp đồng đúng thỏa thuận của hợp đồng là quyền của bên thực hiện nghĩa vụ. Việc thông báo gia hạn hợp đồng là bắt buộc nhưng bên nhận không có quyền từ chối.
  2. Gia hạn thực hiện hợp đồng theo sự kiện bất khả kháng chỉ làm miễn trừ trách nhiệm cho hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Bên có quyền được quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng nếu muốn.
  3. Gia hạn thực hiện hợp đồng không có căn cứ thì bên có quyền được phép đồng ý hay từ chối và yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng.

Gia hạn hợp đồng dùng biểu mẫu nào?

Như luật sư đã chia sẻ, việc gia hạn hợp đồng có thể thông qua: (i) Thỏa thuận của các bên trong hợp đồng thông qua phụ lục hợp đồng, thỏa thuận ngoài hợp đồng; (ii) Thông báo, đề xuất gia hạn hợp đồng theo hành vi pháp lý đơn phương của một trong các bên thực hiện hợp đồng. Để tiện cho việc tham khảo của quý khách hàng chúng tôi chia sẻ mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng để quý khách hàng tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng    năm    20...

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG

Chúng tôi gồm có.

BÊN A: CÔNG TY

Địa chỉ:

Mã số doanh nghiệp

Đại diện                       Chức vụ

BÊN B: CÔNG TY

Địa chỉ:

Mã số doanh nghiệp

Đại diện                       Chức vụ

Hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng số .... về gia hạn hợp đồng đã ký số .... ngày      tháng    năm 20... cụ thể như sau:

Điều 1: Thỏa thuận gia hạn hợp đồng

1. Gia hạn thời hận hợp đồng/ Gia hạn thực hiện nghĩa vụ nào đó của hợp đồng,...

2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế những nội dung của hợp đồng

Điều 2: Thỏa thuận khác

1. Thỏa thuận về các vấn đề liên quan đến việc gia hạn hợp đồng.

2. Thỏa thuận về hiệu lực của phụ lục hợp đồng khi có nội dung trái với hợp đồng chính.

3. Thỏa thuận về thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng.

4. Thỏa thuận về ý chí tự nguyện, tự do của các bên khi ký kết thỏa thuận này.

BÊN A         BÊN B

Tư vấn gia hạn hợp đồng uy tín

Luật Trí Nam chuyên dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế, chúng tôi nhận trợ giúp soạn thảo thông báo, công văn đề xuất gia hạn hợp đồng và giải quyết tranh chấp việc tranh chấp liên quan đến gia hạn hợp đồng trái luật cho thân chủ. Quý khách hàng cần hỗ trợ pháp lý ngay hôm nay hãy liên hệ Luật sư để được trợ giúp.

Tham khảo:

>> Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

>> Giải quyết tranh chấp hợp đồng