Mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê nhà thông dụng

Tải: Mẫu hợp đồng thuê nhà bản chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Chúng tôi gồm có:

I. BÊN CHO THUÊ NHÀ (sau đây gọi là bên A)

1. Trường hợp là doanh nghiệp: Ghi nhận thông tin Tên công ty | Địa chỉ | Mã số thuế | Người đại diện

2. Trường hợp là cá nhân: Ghi nhận thông tin Họ và tên | Số CMTND/Hộ chiếu | Địa chỉ

I. BÊN THUÊ NHÀ (sau đây gọi là bên B)

1. Trường hợp là doanh nghiệp: Ghi nhận thông tin Tên công ty | Địa chỉ | Mã số thuế | Người đại diện

2. Trường hợp là cá nhân: Ghi nhận thông tin Họ và tên | Số CMTND/Hộ chiếu | Địa chỉ

Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê NHÀ/NHÀ CHUNG CƯ với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NHÀ/CĂN HỘ THUÊ

Nhà/Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo.............., cụ thể như sau:

- Địa chỉ : .................

- Căn hộ số: ...................... tầng ........................

- Tổng diện tích sử dụng: ...................

- Diện tích xây dựng: .........................            

- Kết cấu nhà: ......................

- Số tầng nhà chung cư: ................tầng

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là ........................,

kể từ ngày ..../...../.......

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .................

ĐIỀU 4: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ........................... đồng

(bằng chữ:...................................đồng Việt Nam)

2. Phương thức thanh toán: ........................

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 5 : NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

- Giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm:.....................;

- Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định căn hộ thuê trong thời hạn thuê;

- Bảo dưỡng, sửa chữa căn hộ theo định kỳ hoặc theo thoả thuận; nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường.

2. Bên A có các quyền sau đây:

- Nhận đủ tiền thuê căn hộ, theo phương thức đã thoả thuận;

- Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một tháng nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

+ Không trả tiền thuê căn hộ liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

+ Sử dụng căn hộ không đúng mục đích thuê;           

+ Làm căn hộ hư hỏng nghiêm trọng;

+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần căn hộ đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A;

+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;

- Cải tạo, nâng cấp căn hộ cho thuê khi được bên B đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B;

- Được lấy lại căn hộ khi hết hạn Hợp đồng thuê.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

- Sử dụng căn hộ đúng mục đích đã thoả thuận;

- Trả đủ tiền thuê căn hộ, theo phương thức đã thoả thuận;

- Giữ gìn căn hộ, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

- Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

- Trả căn hộ cho bên A sau khi hết hạn Hợp đồng thuê.

2. Bên B có các quyền sau đây:

- Nhận căn hộ thuê theo đúng thoả thuận;

- Được cho thuê lại căn hộ đang thuê, nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;

- Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên A, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu căn hộ;

- Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà căn hộ vẫn dùng để cho thuê;

- Yêu cầu bên A sửa chữa căn hộ đang cho thuê trong trường hợp căn hộ bị hư hỏng nặng;

- Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng thuê căn hộ nhưng phải báo cho bên A biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên A có một trong các hành vi sau đây:

+ Không sửa chữa căn hộ khi chất lượng căn hộ giảm sút nghiêm trọng;

+ Tăng giá thuê căn hộ bất hợp lý;

 + Quyền sử dụng căn hộ bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí liên quan đến việc thuê căn hộ theo Hợp đồng này do bên ................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan

1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Căn hộ không có tranh chấp;

b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 cua Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

BÊN CHO THUÊ NHÀ                BÊN THUÊ NHÀ

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Tải: Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê nhà bản chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số ............/2021/HĐTN

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2021, tại địa chỉ ......................., chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ NHÀ (sau đây gọi là bên A)

1. Trường hợp là doanh nghiệp: Ghi nhận thông tin Tên công ty | Địa chỉ | Mã số thuế | Người đại diện

2. Trường hợp là cá nhân: Ghi nhận thông tin Họ và tên | Số CMTND/Hộ chiếu | Địa chỉ

I. BÊN THUÊ NHÀ (sau đây gọi là bên B)

1. Trường hợp là doanh nghiệp: Ghi nhận thông tin Tên công ty | Địa chỉ | Mã số thuế | Người đại diện

2. Trường hợp là cá nhân: Ghi nhận thông tin Họ và tên | Số CMTND/Hộ chiếu | Địa chỉ

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng thuê nhà số ........../HĐTN/2021/............ để: SỬA ĐỔI/ BỔ SUNG/ THAY THẾ các điều khoản của hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung/ sửa đổi/ thay thế:

2. Lý do bổ sung/ sửa đổi/ thay thế:

3. Cam kết của các bên:

- Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

- Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.

4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:

5. Các nội dung khác

Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                 ĐẠI DIỆN BÊN B

Những yêu cầu đặt ra khi ký kết hợp đồng thuê nhà

Theo kinh nghiệm của Luật sư thì với vai trò là bên cho thuê nhà, hoặc bên thuê nhà các bên cần lưu ý những vấn đề sau:

✔ Bên cho thuê nhà cần lưu ý yêu cầu bên thuê nhà có nghĩa vụ: (i) Sử dụng nhà hợp pháp (Không dùng là nợ chứa chấp ma túy,...); (ii) Bảo vệ nhà thuê (Không tự ý cải tạo, thay đổi công năng nhà so với hiện trạng ban đầu); (iii) Thanh toán tiền thuê nhà đúng thỏa thuận.

✔ Bên thuê nhà lưu ý yêu cầu ben cho thuê nhà có nghĩa vụ: (i) Đảm bảo nhà cho thuê không tranh chấp và phù hợp với mục đích bên thuê mong muốn (Rất quan trọng với thuê nhà để kinh doanh); (ii) Hoàn trả tiền đặt cọc, bồi thường thiệt hại nếu chấm dứt cho thuê nhà trước thời hạn.

Tư vấn soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà

Công ty Luật Trí Nam chuyên dịch vụ luật sư kinh tế, nhận soạn thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà cho cá nhân, tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Lĩnh vực pháp lý này được rất nhiều văn phòng luật sư cung cấp, nhưng với hơn 10 năm kinh nghiệm cùng cam kết UY TÍN - HIỆU QUẢ - TẬN TÂM, Luật Trí Nam tin tưởng dịch vụ pháp lý của đơn vị là sự lựa chọn phù hợp nhất với khách hàng.

Tin Quảng Cáo

Quảng Cáo Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng uy tín

Dịch vụ luật sư đại diện Thương lượng - Đại diện khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế trong kinh doanh thương mại Cam kết: Hiệu quả - Nhanh gọn

Quảng Cáo Luật sư khởi kiện thu hồi nợ khó đòi uy tín

Khởi kiện đòi nợ có hiệu quả không? Có những phương thức thu hồi nợ nào hiệu quả? Liên hệ Dịch vụ luật sư để được hỗ trợ tốt nhất về các phương án đòi nợ doanh nghiệp hiệu quả

+ Mẫu hợp đồng thuê nhà ở đầy đủ và chính xác

"Hợp đồng thuê nhà ở - Hợp đồng thuê căn hộ để ở" dùng mẫu nào đầy đủ và chính xác nhất? Luật sư Trí Nam chia sẻ nội dung hợp đồng thuê nhà ở và các quy định pháp luật điều chỉnh giá trị pháp lý của hợp đồng thuê nhà ở để Quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

22/02/202136

+ Hợp đồng thuê nhà cần có nội dung gì?

Nội dung hợp đồng thuê nhà cần đảm bảo quyền sử dụng nhà hợp pháp của bên thuê và quyền được đảm bảo nhận tiền thanh toán đúng hạn, nhà cho thuê được bảo quản và gìn giữ,...Vậy đâu là nội dung quan trọng cần có khi thỏa thuận hợp đồng thuê nhà năm 2021. Hãy cùng luật sư làm rõ vấn đề này.

08/01/2021555

+ Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi bản mới nhất

Hợp đồng thuê nhà xưởng muốn chặt chẽ cần có những nội dung gì? Nên thỏa thuận áp dụng theo luật thương mại hay Bộ luật dân sự? Tải ngay mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê kho thông dụng để sử dụng trong thực tiễn.

06/01/2021481

+ Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh chuẩn pháp luật

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh cần có những nội dung gì để đảm bảo sử dụng nhà hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của công ty? Quý vị hãy tải mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất được luật sư Trí Nam chia sẻ để sử dụng trong thực tiễn.

31/12/2020377

+ Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư mới nhất

Chia sẻ nội dung hợp đồng thuê căn hộ chung cư để ở bản mới nhất. Hợp đồng thuê căn hộ chung cư có giá trị, các bên không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng thuê căn hộ chung cư khi ký kết. Công ty được quyền thay mặt ký hợp đồng thuê căn hộ chung cư cho nhân viên, chuyên gia ở trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

29/12/2020144

+ Mẫu phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê nhà

Các bên trong quá trình thuê nhà được quyền tự do thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê nhà đã ký kết. Việc sửa đổi hợp đồng thuê nhà có thể lập thành hợp đồng sửa đổi, hoặc ghi nhận thành một phụ lục của hợp đồng thuê nhà trước đó.

29/12/2020181
Báo giá dịch vụ: 0934345745
Tư vấn luật qua điện thoại: 19006196