Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là ai?

Theo Luật Trí Nam, Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là cá nhân được thương nhân nước ngoài bổ nhiệm quản lý hoạt động của một VPDD, chi nhánh của họ tại Việt Nam.

Do đó người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ sau:

 1. Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.
 2. Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.
 3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều này mà người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh trở lại làm việc tại Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoặc cho đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh.
 5. Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

(Điều 33 Nghị định 76/2016/NĐ-CP)

Trường hợp không được là người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

1. Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

 • Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;
 • Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;
 • Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;
 • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

2. Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;
 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;
 • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Ủy quyền cho người đứng đầu VPDD, chi nhánh thực hiện hợp đồng

Người đứng đầu chi nhánh thực hiện vai trò người đại diện theo ủy quyền của thương nhân nước ngoài để triển khai kinh doanh theo phạm vi đăng ký của chi nhánh. Riêng đối với người đứng đầu VPDD: Trong trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện được thương nhân nước ngoài ủy quyền giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết thì thương nhân nước ngoài phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết.

Dịch vụ tư vấn pháp luật kinh tế uy tín

Luật sư Trí Nam chuyên dịch vụ tư vấn pháp luật kinh tế trợ giúp người đứng đầu VPDD, Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam điều hành tổ chức đúng pháp luật. Chúng tôi gồm các luật sư giỏi, dày kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý của hoạt động kinh doanh có yếu tố nước ngoài, hỗ trợ các tổ chức có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam nên đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín và chính xác. Quý khách hàng cần tư vấn, vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.7450934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo: Giấy phép thành lập VPDD thương nhân nước ngoài tại Việt Nam