Mẫu hợp đồng thuê nhà ở cá nhân đơn giản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____*****_____

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

Hôm nay ngày … tháng …. Năm 20….; tại địa chỉ: … Chúng tôi gồm

I. BÊN CHO THUÊ NHÀ (Bên A)

Họ và tên: …              Sinh ngày:…

CMTND số:

Địa chỉ

Và vợ/chồng là:

Họ và tên: …              Sinh ngày:…

CMTND số:

Địa chỉ

Chúng tôi gồm:

Bên A là chủ sở hữu hoặc người có quyền thay mặt chủ sở hữu căn nhà cho thuê

II. BÊN THUÊ NHÀ (Bên B)

Họ và tên: …              Sinh ngày:…

CMTND số:

Địa chỉ

Hai bên cùng thống nhất việc thuê nhà với các nội dung sau:

ĐIỀU 1: THÔNG TIN NHÀ THUÊ

1.1 Địa chỉ nhà cho thuê:

1.2 Diện tích thuê:

1.3 Giấy tờ kèm theo: Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất số …

1.4 Tiện ích kèm theo:

ĐIỀU 2: NỘI DUNG THUÊ NHÀ

2.1 Thời hạn thuê:

2.2 Đặt cọc: Bên B đặt cọc cho Bên B 01 tháng tiền thuê nhà cùng thời điểm ký hợp đồng. Số tiền đặt cọc Bên A được quyền trừ vào tiền thuê nhà hoặc trừ vào tiền Bên B phải trả cho Bên A theo hợp đồng thuê nhà này.

2.3 Giá thuê nhà: …

2.4 Thanh toán tiền thuê nhà: Thanh toán 01 tháng/ 01 lần vào 05 ngày đầu tiên của tháng thuê nhà.

2.5 Thanh toán tiền điện, tiền nước

- Tiền điện … đ/kwh tính theo chỉ số công tơ, thanh toán vào cuối các tháng.

- Tiền nước: … đ/người thanh toán vào đầu các tháng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1 Trách nhiệm của bên A:

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.

- Cung cấp nguồn điện, nước, wifi cho bên B sử dụng.

- Hỗ trợ giấy tờ cần thiết để Bên B hoàn thành thủ tục khai báo tạm trú hoặc các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan quản lý địa phương khi cư trú.

3.2 Trách nhiệm của bên B:

- Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.

- Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).

- Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.

- Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của nhà thuê.

- Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

- Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.

ĐIỀU 4: THỎA THUẬN KHÁC

- Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.

- Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

- Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.

- Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho bên B.

- Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B      ĐẠI DIỆN BÊN A

Tải: Mẫu hợp đồng thuê nhà ở đơn giản

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ thông dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____*****____

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20… tại số …. Chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ TRỌ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):

Ông (bà):                                                       

Số CMND (Hộ chiếu):

Địa chỉ

II. BÊN THUÊ TRỌ (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

Ông (bà):                                                       

Số CMND (Hộ chiếu):

Địa chỉ

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê trọ với các nội dung sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A cho Bên B thuê 01 phòng trọ tại … diện tích 30m2 để ở trong thời gian 06 tháng kể từ ngày …, trong đó:

1.1 Cấp nhà ở: Nhà cấp 4

1.2 Tiện ích: Vệ sinh khép kín, cổng ra vào riêng.

1.3 Chỗ để xe: 02 xe máy.

Điều 2: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Giá thuê trọ: 2.000.000đ/ 01 tháng

- Tiền nước: 100.000đ/ 01 người/ 01 tháng.

- Tiền điện: Trả theo công tơ với đơn giá …

2.2 Đặt cọc: Bên B đặt cọc 01 tháng tiền thuê trọ cho Bên A khi ký kết hợp đồng.

2.3 Phương thức thanh toán tiền thuê trọ: 01 tháng/ 01 lần vào ngày 05 tháng thuê trọ.

Điều 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ

3.1 Quyền của Bên cho thuê:

a)  Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;

b) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà có một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật Nhà ở;

d) Bảo trì nhà ở; cải tạo nhà ở khi được Bên thuê đồng ý;

đ) Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở quy định tại Mục VI của Hợp đồng này.

3.2 Nghĩa vụ của Bên cho thuê:

a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho Bên thuê đúng thỏa thuận.

b) Phổ biến cho Bên thuê quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

c) Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng của Bên thuê;

d) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở, nếu Bên cho thuê không thực hiện việc bảo trì nhà ở mà gây thiệt hại cho Bên thuê thì phải bồi thường;

đ) Hướng dẫn, đôn đốc Bên thuê thực hiện đúng các quy định về đăng ký tạm trú.

Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ

4.1 Quyền của Bên thuê:

a) Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo đúng thỏa thuận.

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng để bảo đảm an toàn;

c) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện thoả thuận với Bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà ở;

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi Bên cho thuê có một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật Nhà ở;

4.2 Nghĩa vụ của Bên thuê:

a) Trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;

b) Sử dụng nhà đúng mục đích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

c) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

d) Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

Điều 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

5.1 Bên nào chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo trước 30 ngày.

5.2 Bên thuê chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì mất tiền cọc.

Điều 6: THỎA THUẬN KHÁC

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

2. Hợp đồng được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau, mỗi bên giữ  01 bản. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết./.

Bên thuê trọ    Bên cho thuê trọ

Tải: Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

Hợp đồng thuê nhà ở viết tay có giá trị không?

  • Công chứng hợp đồng thuê nhà ở không phải điều kiện bắt buộc nên việc sử dụng hợp đồng thuê nhà ở viết tay hoàn toàn đảm bảo giá trị pháp lý cho bên thuê nhà và cho thuê nhà. Quy định cũ về việc bắt buộc công chứng hợp đồng thuê nhà ở có thời hạn trên 06 tháng đã hết hiệu lực và hiện tại không còn áp dụng.
  • Do đó khi soạn thảo và giao kết hợp đồng thuê nhà ở các bên chỉ cần chú ý đến 3 điều kiện để hợp đồng có hiệu lực theo Bộ luật dân sự 2015 đó là: Năng lực hành vi của chủ thể hợp đồng; Nội dung thỏa thuận thuê nhà hợp pháp; Và việc thuê nhà được giao kết tự nguyện không bị lừa dối, ép buộc, nhầm lẫn.

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở cá nhân cần có nội dung gì?

Cá nhân hay tổ chức chỉ là đối tượng giao kết hợp đồng, do đó thuê nhà của cá nhân và tổ chức về bản chất không ảnh hưởng đến nội dung thỏa thuận thuê nhà. Tuy nhiên khi thuê nhà của cá nhân bên thuê nhà cần xác định và kiểm tra xem cá nhân có quyền đại diện cho thuê nhà không. Cá nhân đó nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì sẽ ảnh hưởng đến tính hiệu lực của hợp đồng thuê nhà:

  • Một là cá nhân đại diện cho hộ gia đình cho thuê nhà.
  • Hai là cá nhân là đại diện theo ủy quyền của chủ nhà.
  • Ba là cá nhân là người quản lý di sản thừa kế còn nhà cho thuê là di sản thừa kế.

Những yêu cầu đặt ra khi ký kết hợp đồng thuê nhà

Theo kinh nghiệm của Luật sư thì với vai trò là bên cho thuê nhà, hoặc bên thuê nhà các bên cần lưu ý những vấn đề sau:

✔ Bên cho thuê nhà cần lưu ý yêu cầu bên thuê nhà có nghĩa vụ: (i) Sử dụng nhà hợp pháp (Không dùng là nợ chứa chấp ma túy,...); (ii) Bảo vệ nhà thuê (Không tự ý cải tạo, thay đổi công năng nhà so với hiện trạng ban đầu); (iii) Thanh toán tiền thuê nhà đúng thỏa thuận.

✔ Bên thuê nhà lưu ý yêu cầu ben cho thuê nhà có nghĩa vụ: (i) Đảm bảo nhà cho thuê không tranh chấp và phù hợp với mục đích bên thuê mong muốn (Rất quan trọng với thuê nhà để kinh doanh); (ii) Hoàn trả tiền đặt cọc, bồi thường thiệt hại nếu chấm dứt cho thuê nhà trước thời hạn.

Trên đây là các chia sẻ của Luật Trí Nam về mẫu hợp đồng thuê nhà ở thông dụng nhất, hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho quý khách hàng trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể