Giá trị của hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

1. Hợp đồng nguyên tắc có giá trị áp dụng cho các bên tương tự với các hợp đồng kinh tế khác. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng nguyên tắc cũng được xem xét trên các yếu tố như chủ thể ký kết hợp đồng, nội dung thỏa thuận hợp đồng và hợp đồng cũng có giá trị kể từ thời điểm ký hoặc một thời điểm được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán hàng hóa thường chỉ thiết lập các quy định khung tạo điều kiện thuận lợi cho các bên thực hiện trong quá trình giao dịch mua bán thực tế như quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa, cách tính giá sản phẩm, trách nhiệm bảo hành, điều kiện đổi trả hàng..v.v. Những điều kiện này thường không thay đổi trong suốt thời gian hợp tác giữa Bên Mua và Bên Bán. Tuy nhiên, trong từng giai đoạn cụ thể, tùy thuộc vào tình hình thực tế của thị trường, nhu cầu và khả năng của Bên Mua và Bên Bán, các Bên vẫn thường có Đơn đặt hàng để xác nhận số lượng hàng cần mua, giá bán, thời gian và địa điểm giao hàng. Phương thức này được áp dụng khá phổ biến trong giao dịch mua bán hàng hóa, đặc biệt là giữa các đối tác có mối quan hệ làm ăn lâu dài. 
3. Tiêu đề của hợp đồng là “Thỏa thuận nguyên tắc” hay “Hợp đồng nguyên tắc” hoàn toàn không ảnh hưởng gì về mặt pháp lý.

Tải: Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: 6789/20…/HĐNT

  • Căn cứ vào Luật Thương mại Việt nam năm 2005;
  • Căn cứ nhu cầu và khả năng của cả hai Bên.

Hôm nay, ngày…. tháng .. năm…, tại …, chúng tôi gồm:

I. BÊN BÁN HÀNG (Sau đây gọi tắt là Bên A)

CÔNG TY TNHH A TO Z QUỐC TẾ

Mã số thuế:

Địa chỉ

Đại diện

Chức vụ:

Điện thoại

II. BÊN MUA HÀNG (Sau đây gọi tắt là Bên B)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN NĂNG

Mã số thuế:

Địa chỉ

Đại diện

Chức vụ:

Điện thoại

Hai Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa với các điều khoản sau:

Điều 1: NGUYÊN TẮC CHUNG

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa được lập dựa trên sự cân bằng về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán hàng hóa.

Việc đặt hàng được các bên tự do xác lập dựa trên sự tự nguyện và nhu cầu của các bên.

Chi tiết hàng hóa, số lượng, giá cả, giao hàng, phương thức thanh toán và các điều khoản khác (nếu có) sẽ được chỉ rõ trong các Hợp đồng mua bán hoặc Đơn đặt hàng tương ứng.

Các thỏa thuận mua bán trái với nội dung hợp đồng này thì sẽ thực hiện theo các điều khoản được quy định trong Hợp đồng này.

Điều 2: HÀNG HÓA MUA BÁN

Hàng hóa mua bán thuộc sở hữu hợp pháp của Bên Bán.

Hàng hóa do bên Bán cung cấp đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng và các thông số kỹ thuật của Hãng cấp hàng/Nhà sản xuất.

Chi tiết về hàng hóa sẽ được các Bên chỉ rõ trong các Hợp đồng mua bán hoặc đơn đặt hàng.

Điều 3. GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Ngoại trừ có thỏa thuận khác, phương thức giao nhận hàng hóa được các bên thỏa thuận như sau:

Địa điểm giao hàng: …

Chi phí vận chuyển: …

Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi giao nhận: …

Điều 4. GIÁ BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Điều 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

5.1 Nghĩa vụ của Bên A

Định kỳ cung cấp cho Bên mua các thông tin về sản phẩm như: Danh mục và Catalogue sản phẩm hiện có, giá cả sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng…vv.

Đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng cấp hàng/Nhà sản xuất.

Đào tạo, giới thiệu sản phẩm mới (nếu có).

Tư vấn cho Bên mua về sản phẩm và dịch vụ của Nhà cung cấp/Nhà sản xuất.

Thực hiện đúng các cam kết được ghi trong Hợp đồng nguyên tắc.

Hỗ trợ Bên mua trong công tác tìm hiểu và xúc tiến thị trường, quảng bá sản phẩm...

5.2 Nghĩa vụ của Bên B

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật Việt nam về quản lý và lưu thông hàng hóa. Bên bán không chịu trách nhiệm về các vi phạm pháp luật này của bên mua.

Đảm bảo thanh toán đúng thời hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng nguyên tắc này cũng như trong Thỏa thuận tín dụng.

Thực hiện đúng các cam kết được ghi trong Hợp đồng.

Điều 6. ĐẶT HÀNG VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

6.1 Thỏa thuận về đơn đặt hàng:

- Nội dung đơn đặt hàng phải bao gồm: Tên hàng hóa, số lượng, thời điểm nhận hàng.

- Phương thức gửi đơn đặt hàng:

6.2 Phương thức trao đổi thông tin giữa các bên

Trong trường hợp nhân viên được ủy quyền giao dịch được ghi trên không được quyền tiếp tục đại diện trong việc giao dịch với Bên kia, hai bên cần có thông báo kịp thời, chính thức bằng văn bản/email/fax, gửi người đại diện liên lạc bên kia ngay lập tức và phải được đại diện liên lạc Bên kia xác nhận đã nhận được thông báo đó,

Nếu không, Bên gây thiệt hại phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi hoàn chi phí thiệt hại cho Bên kia do việc chậm thông báo trên gây ra.

6.3 Trong trường hợp có sự thay đổi về những thông tin liên quan đến quá trình giao dịch giữa hai Bên như: thay đổi trụ sở làm việc, thay đổi mã số thuế, thay đổi tài khoản… hai Bên phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho nhau trước khi phát sinh việc mua bán mới.

Điều 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

Bên bán có quyền dừng giao hàng khi Bên mua đã sử dụng hết hạn mức tín dụng hoặc Bên mua chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ quá hạn được ký kết trong Thỏa thuận tín dụng giữa hai Bên.

Trong trường hợp này, Bên mua có trách nhiệm thanh toán ngay theo quy định và chỉ khi Bên bán xác nhận việc thanh toán trên thì Hợp đồng mới được tiếp tục thực hiện.

Nếu Bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo trước cho Bên kia và hai Bên phải có xác nhận bằng văn bản, đồng thời hai bên tiến hành quyết toán hàng hóa và công nợ.

Biên bản thanh lý Hợp đồng có xác nhận bởi cấp có thẩm quyền của các Bên mới là văn bản chính thức cho phép Hợp đồng này được chấm dứt.

Nếu Bên nào đơn phương hủy bỏ Hợp đồng nguyên tắc làm thiệt hại đến quyền lợi kinh tế của Bên kia thì bên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia.

Điều 8. CAM KẾT CHUNG

8.1 Các bên cam kết tuân thủ đúng thỏa thuận tại hợp đồng đã giao kết, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

8.2 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai Bên cố gắng cùng nhau bàn bạc các biện pháp giải quyết trên tinh thần hòa giải, có thiện chí và hợp tác. Nếu vẫn không thống nhất cách giải quyết thì hai Bên sẽ đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền, toàn bộ chi phí xét xử do Bên thua chịu.

Điều 9. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này chỉ chính thức hết hiệu lực khi hai Bên đã quyết toán xong toàn bộ hàng hóa và công nợ

Hợp đồng nguyên tắc này có giá trị 36 tháng kể từ ngày ký kết. Hết thời hạn trên, nếu hai Bên không có ý kiến gì thì Hợp đồng được tự động kéo dài 12 tháng tiếp theo và tối đa không quá 2 năm.

Hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN BÁN       BÊN MUA

Phụ lục hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

Các bên được quyền sửa đổi, bổ sung, diễn giải các nội dung của hợp đồng nguyên tắc thông qua việc ký kết các phụ lục hợp đồng nguyên tắc. Phụ lục hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa chỉ có giá trị khi:

  • Nội dung phụ lục không trái nội dung hợp đồng nguyên tắc đã ký, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
  • Hình thức phụ lục phù hợp với hợp đồng nguyên tắc đã ký.
  • Phụ lục được giao kết đúng thẩm quyền đại diện.

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa có thời hạn bao lâu?

Không có quy định về thời hạn tối đa của hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa. Do vậy các bên được quyên tự do thỏa thuận thời hạn của hợp đồng. Thông thường:

  • Nên thỏa thuận hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa theo năm, tháng để dễ đối chiếu, xác nhận công nợ.
  • Hoặc thỏa thuận hợp đồng nguyên tắc theo tổng khối lượng hàng hóa sẽ giao dịch mua bán để khi hoàn thành khối lượng hợp đồng sẽ chấm dứt.

Mua bán bằng hợp đồng nguyên tắc xuất hóa đơn thế nào?

Căn cứ vào khoản 2 điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC Thời điểm xuất hoá đơn khi bán hàng hoá:

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Như vậy, bên bán hàng sẽ xuất hóa đơn GTGT đồng thời với thời điểm hoàn thành việc giao hàng, chứng từ liên quan đến hàng hóa được giao.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa. Mọi vướng mắc cần trợ giúp Quý khách hàng hãy liên hệ Luật sư để được tư vấn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

+ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng uy tín

+ Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội