Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất viết sẵn

Tải: Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Sử dụng đất

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015
  • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, ngày… tháng… năm 20… ; tại … chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số CMND/CCCD: …Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Quốc tịch:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số CMND: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Quốc tịch: 

1. Nội dung ủy quyền:

1.1.  Phạm vi Ủy quyền

Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt và nhân danh Bên A thực hiện việc quản lý và sử dụng toàn bộ thửa đất có thông tin sau:…

1.2. Thời gian Ủy quyền

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

2.2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

3. Cam kết của các bên

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành …. bản, mỗi bên giữ … bản.

BÊN ỦY  QUYỀN      BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Trường hợp ủy quyền sử dụng đất phải công chứng, chứng thực gồm:

  1. Ủy quyền thay mặt thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  2. Ủy quyền thay mặt xác định ranh giới đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.
  3. Ủy quyền ghi nhận tài sản trên đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  4. Ủy quyền định đoạt quyền sử dụng đất.

Cách soạn giấy ủy quyền sử dụng đất chính xác

Hiện không có quy định pháp luật chi tiết cho thỏa thuận ủy quyền sử dụng đất, do vậy người soạn giấy ủy quyền cần hiểu bản chất của việc ủy quyền được xác lập theo Bộ luật dân sự 2015 về xác lập quyền đại diện và người đại theo ủy quyền.

Nội dung cần có trong giấy ủy quyền sử dụng đất?

- Thông tin của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền: bao gồm họ và tên, số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú, quốc tịch, số điện thoại,… .

- Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì ghi thông tin của người đại diện

- Nội dung ủy quyền: Ghi rõ thông tin về mảng đất được ủy quyền sử dụng bao gồm số thửa đất, hạng đất, loại đất, diện tích hoặc thông tin khác về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

- Thời gian ủy quyền: Cần phải ghi rõ, cụ thể từ ngày/tháng/năm nào đến ngày/tháng/năm nào.

- Phạm vi ủy quyền: toàn bộ diện tích mảnh đất hoặc một phần nào đó của diện tích phần sử dụng đất

- Quyền và nghĩa vụ của hai bên

- Có thể thỏa thuận về mức thù lao của hai bên.

Trên đây là các chia sẻ của Luật Trí Nam về giấy ủy quyền sử dụng đất, hy vọng nội dung trên sẽ hữu ích cho Quý khách hàng trong việc áp dụng pháp luật.

Tham khảo

+ Giấy ủy quyền cá nhân

+ Thủ tục sang tên sổ đỏ

+ Luật thừa kế đất đai