Biên bản giao nhận hàng hóa cần có nội dung gì?

Theo Luật Trí Nam với vai trò là văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo thỏa thuận biên bản giao nhận hàng hóa cần đảm bảo:

 • Có đủ thông tin liên quan đến nghĩa vụ giao hàng như:
 1. Địa điểm giao nhận hàng hóa.
 2. Thời điểm giao nhận hàng hóa.
 3. Số lượng và chất lượng hàng hóa.
 4. Người đại diện giao hàng và người đại diện nhận hàng giữa các bên.
 5. Phương thức lưu mẫu hàng hóa giao nhận (nếu có).
 • Biên bản giao nhận hàng hóa lập theo đúng hình thức đã thỏa thuận (Ví dụ: Hợp đồng mua bán hàng hóa thỏa thuận biên bản giao nhận hàng hóa phải được lập thành văn bản)
 • Biên bản giao hàng được ký xác nhận bởi người đại diện hợp pháp của các bên.

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa chuẩn quy định

Tải: Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

 • Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____*****_____

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Hôm nay, ngày.../...../....., tại kho chứa hàng của Công ty ...., địa chỉ … Chúng tôi gồm:

I. BÊN GIAO HÀNG

CÔNG TY …

Đại diện giao hàng:

1. Ông/Bà: …     Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

2. Ông/Bà: …     Chức vụ: ...

II. BÊN NHẬN HÀNG

CÔNG TY …

Đại diện nhận hàng:

1. Ông/Bà: …     Chức vụ: Thủ kho

2. Ông/Bà: …     Chức vụ: ...

 

III. DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐƯỢC GIAO NHẬN

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

 

 

 

 

 

Chứng từ được bàn giao kèm theo hàng hóa giao nhận gồm: ….

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. Các bên đã đọc rõ nội dung, trên tình thần tự nguyện, không bị nhầm lần cùng xác nhận dưới đây./.

Bên giao      Bên nhận

 • Mẫu biên bản giao hàng thuê vận chuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____*****_____

BIÊN BẢN GIAO HÀNG THUÊ VẬN CHUYỂN

Hôm nay, ngày.../...../....., tại kho chứa hàng của Công ty ...., địa chỉ … Chúng tôi gồm:

I. BÊN GIAO HÀNG

CÔNG TY …

Đại diện giao hàng:

1. Ông/Bà: …     Chức vụ: Lái xe

CMTND số:

2. Ông/Bà: …     Chức vụ: Phụ xe

CMTND số:

II. BÊN NHẬN HÀNG

CÔNG TY …

Đại diện nhận hàng:

1. Ông/Bà: …     Chức vụ: Thủ kho

2. Ông/Bà: …     Chức vụ: ...

III. DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐƯỢC GIAO NHẬN

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

 

 

 

 

 

Chứng từ được bàn giao kèm theo hàng hóa giao nhận gồm: ….

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. Các bên đã đọc rõ nội dung, trên tình thần tự nguyện, không bị nhầm lần cùng xác nhận dưới đây./.

Bên giao      Bên nhận

 • Mẫu biên bản giao hàng đặt gia công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____*****_____

BIÊN BẢN GIAO HÀNG ĐẶT GIA CÔNG

Hôm nay, ngày.../...../....., tại kho chứa hàng của Công ty ...., địa chỉ … Chúng tôi gồm:

I. BÊN GIAO HÀNG

CÔNG TY …

Đại diện giao hàng:

1. Ông/Bà: …     Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

2. Ông/Bà: …     Chức vụ: ...

II. BÊN NHẬN HÀNG

CÔNG TY …

Đại diện nhận hàng:

1. Ông/Bà: …     Chức vụ: Thủ kho

2. Ông/Bà: …     Chức vụ: ...

III. DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐƯỢC GIAO NHẬN

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

 

 

 

 

 

Chứng từ được bàn giao kèm theo hàng hóa giao nhận gồm: ….

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. Các bên đã đọc rõ nội dung, trên tình thần tự nguyện, không bị nhầm lần cùng xác nhận dưới đây./.

Bên giao      Bên nhận

Bên nhận hàng từ chối ký biên bản giao nhận hàng hóa

Việc từ chối ký biên bản giao nhận hàng hóa cũng đồng nghĩa với việc:

 • Việc giao nhận hàng hóa chưa hoàn thành theo thỏa thuận hợp đồng.
 • Việc mua bán hàng hóa, cung ứng hàng hóa có dấu hiệu phát sinh tranh chấp.

Công ty Luật Trí Nam nhận giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại uy tín. Bất kỳ vụ tranh chấp nào nếu được giải quyết sớm, thương lượng sớm và tích cực luôn đem lại hiệu quả tốt nhất. Vì vậy khi quý khách hàng có vụ việc cần luật sư trợ giúp hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0904.588.557

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tham khảo:

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa

+ Giải quyết tranh chấp hợp đồng