Tải: Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ viết sẵn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____*****____

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20… tại số …. Chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ TRỌ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):

Ông (bà):                                                       

Số CMND (Hộ chiếu):

Địa chỉ

II. BÊN THUÊ TRỌ (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

Ông (bà):                                                       

Số CMND (Hộ chiếu):

Địa chỉ

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê trọ với các nội dung sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A cho Bên B thuê 01 phòng trọ tại … diện tích 30m2 để ở trong thời gian 06 tháng kể từ ngày …, trong đó:

1.1 Cấp nhà ở: Nhà cấp 4

1.2 Tiện ích: Vệ sinh khép kín, cổng ra vào riêng.

1.3 Chỗ để xe: 02 xe máy.

Điều 2: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Giá thuê trọ: 2.000.000đ/ 01 tháng

- Tiền nước: 100.000đ/ 01 người/ 01 tháng.

- Tiền điện: Trả theo công tơ với đơn giá …

2.2 Đặt cọc: Bên B đặt cọc 01 tháng tiền thuê trọ cho Bên A khi ký kết hợp đồng.

2.3 Phương thức thanh toán tiền thuê trọ: 01 tháng/ 01 lần vào ngày 05 tháng thuê trọ.

Điều 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ

3.1 Quyền của Bên cho thuê:

a)  Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;

b) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà có một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật Nhà ở;

d) Bảo trì nhà ở; cải tạo nhà ở khi được Bên thuê đồng ý;

đ) Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở quy định tại Mục VI của Hợp đồng này.

3.2 Nghĩa vụ của Bên cho thuê:

a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho Bên thuê đúng thỏa thuận.

b) Phổ biến cho Bên thuê quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

c) Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng của Bên thuê;

d) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở, nếu Bên cho thuê không thực hiện việc bảo trì nhà ở mà gây thiệt hại cho Bên thuê thì phải bồi thường;

đ) Hướng dẫn, đôn đốc Bên thuê thực hiện đúng các quy định về đăng ký tạm trú.

Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ

4.1 Quyền của Bên thuê:

a) Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo đúng thỏa thuận.

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng để bảo đảm an toàn;

c) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện thoả thuận với Bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà ở;

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi Bên cho thuê có một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật Nhà ở;

4.2 Nghĩa vụ của Bên thuê:

a) Trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;

b) Sử dụng nhà đúng mục đích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

c) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

d) Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

Điều 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

5.1 Bên nào chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo trước 30 ngày.

5.2 Bên thuê chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì mất tiền cọc.

Điều 6: THỎA THUẬN KHÁC

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

2. Hợp đồng được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau, mỗi bên giữ  01 bản. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết./.

Bên thuê trọ    Bên cho thuê trọ

Kinh nghiệm giao kết hợp đồng cho thuê nhà trọ

  • Hợp đồng cho thuê nhà trọ viết tay được không?

Luật công chứng không quy định hợp đồng thuê nhà, tài sản phải công chứng, chứng thực nên hợp đồng thuê nhà trọ dù ký kết thời hạn lâu dài vẫn không bắt buộc phải công chứng.

  • Ở bao nhiêu người thì vi phạm hợp đồng thuê nhà trọ?

Ngoại trừ có thỏa thuận chi tiết về số lượng người ở một nhà trọ, quan hệ nhân thân giữa các người ở trọ cùng thì chủ nhà trọ không được quyền đơn phương đưa ra các quy định riêng ngoài thỏa thuận tại hợp đồng.

Về mặt thực tế việc này vẫn có, nhưng người thuê trọ nắm được quy định thế nào đúng, thế nào sai cũng sẽ hữu ích khi thuê trọ.

Trên đây là các chia sẻ hữu ích về hợp đồng thuê nhà trọ của Luật Trí Nam. Quý vị sử dụng hợp đồng lưu ý nội dung trong mẫu hợp đồng thuê nhà trọ thường là các vấn đề quan trọn nên có và nên thỏa thuận đầy đủ.

Nội dung liên quan

+ Mẫu hợp đồng thuê nhà

+ Mẫu Hợp đồng góp vốn mua đất

+ Mẫu Hợp đồng góp vốn kinh doanh

+ Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh