Hợp đồng thuê đất là thỏa thuận của các bên nhằm xác lập thỏa thuận việc chuyển giao quyền quản lý, sử dụng đất. Ví vậy:

✔  Trước tiên, hợp đồng về quyền sử dụng đất được định nghĩa tại Điều 500 Luật Đất đai năm 2013 như sau: “Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.”

Khoản 1 điều 163 Luật đất đai năm 2013 quy định “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.”

✔  Thứ hai, việc công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất sẽ  được thực hiện  theo Điểm b, khoản 3, điều 167 Luật đất đai năm 2013: “Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;”

Từ hai căn cứ trên thì hợp đồng thuê đất không bắt buộc phải công chứng vẫn đảm bảo giá trị pháp lý cho toàn bộ thỏa thuận hợp đồng.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng