1. Căn cứ theo Khoản 10 Điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP pháp luật không hạn chế doanh nghiệp chế xuất triển khai kinh doanh trong lĩnh vực: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ hàng hóa. Cụ thể:

  • “Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
  • Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.”

2. Căn cứ theo điều 3 nghị định 09/2018/NĐ-CP thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa trong đó có bao gồm:

  • Thực hiện quyền xuất khẩu hàng hóa;
  • Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa;
  • Thực hiện quyền phân phối hàng hóa;

Đối với hoạt động phân phối hàng hóa phải xin cấp giấy phép kinh doanh thì điều kiện cấp phép quy định tại Điều 9 nghị định 09 cũng không bao gồm “doanh nghiệp đăng ký không phải là doanh nghiệp chế xuất”.

Do vậy, các công ty vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động theo doanh nghiệp chế xuất hoàn toàn có quyền mở rộng kinh doanh sang hoạt động xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745 - 0934.345.755

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: hanoi@luattrinam.vn