Kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê kho hàng

Hợp đồng thuê nhà xưởng là căn cứ quan trọng xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên, từ đó mới có cơ sở để đàm phán, khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. Do vậy khi soạn thảo hợp đồng thuê kho, thuê nhà xưởng doanh nghiệp cần kiểm tra tính pháp lý của các điều khoản quan trọng sau:

✔ Kiểm tra chủ thể giao kết hợp đồng thuê nhà xưởng và thỏa thuận về đơn vị tiền tệ thanh toán tiền thuê nhà xưởng.

✔ Kiểm tra điều khoản thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng, tạm dừng thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng.

✔ Kiểm tra điều khoản phạt hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại được các bên thỏa thuận.

✔ Kiểm tra điều khoản ghi nhận về nghĩa vụ đảm bảo triển khai hợp đồng đến hết thời hạn, các nghĩa vụ của bên đối tác có lợi cho doanh nghiệp khi giải quyết tranh chấp.

✔ Kiểm tra được các bất lợi của đối phương đóng vai trò quan trọng trong việc áp đặt ý chí buộc họ phải chấm dứt hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng.

Tham khảo: Điều kiện đăng ký kinh doanh cho thuê lại nhà xưởng

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi mới nhất

Tải: Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG/ KHO BÃI

Hôm nay, ngày       tháng         năm            , tại trụ sở công ty ........... Chúng tôi ký tên dưới đây là:

I. BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:

CÔNG TY | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện

(Gọi tắt là bên A)

II. BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG:

CÔNG TY | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện

(Gọi tắt là bên B)

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng / kho bãi với nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng / kho bãi nằm trên diện tích đất     m2 thuộc chủ quyền của bên A tại                 

1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là          năm được tính từ ngày tháng    năm     đến ngày         tháng    năm     .

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

             

2.4.  Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Giá thuê nhà là:         đ/m2/tháng, (bằng chữ)           

- Bên B sẽ trả trước cho Bên A            năm tiền thuê nhà là:   , (bằng chữ)     đồng.

Sau thời hạn     năm, tiền thuê nhà sẽ được thanh toán tháng một lần vào ngày            mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

ĐIỀU 4: ĐẶT CỌC

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

5.1.  Trách nhiệm bên A:

5.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.

5.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

5.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.

5.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế.

5.2.  Trách nhiệm của Bên B:

5.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.

5.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

5.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ đạc tư  trang của bản thân.

5.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành.

5.2.5. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.

ĐIỀU 6: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Việc một trong hai bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hay thực hiện chậm các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này sẽ không bị coi là vi phạm các nghĩa vụ đó hay là đối tượng để khiếu nại các nghĩa vụ đó nếu việc không thực hiện hay chậm trễ đó do thiên tai, động đất, chiến tranh và các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 7: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

ĐIỀU 8: NGÀY HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi xảy ra các trường hợp sau:

8.1 Hết thời hạn thuê hoặc không được gia hạn thuê theo quy định của Hợp đồng.

8.2  Chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật;

8.3 Bên B bị phá sản.

8.4 Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước cho bên kia thời gian tối thiểu là hai tháng. Nếu không báo trước thì bên vi phạm sẽ phải đền bù hợp đồng bằng hai tháng tiền thuê cho bên kia và chịu trách nhiệm khác (nếu có).

ĐIỀU 9: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

9.1  Hợp đồng được diễn giải và chi phối bởi quy định của Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

9.2  Trong trường hợp tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng, hai bên cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng hòa giải.

9.3  Trong trường hợp các bên không đạt được sự thỏa thuận chung, thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.

ĐIỀU 10: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1  Hợp đồng này thay thế cho toàn bộ các thỏa thuận miệng, hoặc bằng văn bản trước đó được ký kết giữa hai bên liên quan đến nội dung Hợp đồng.

10.2  Mọi sửa đổi hoặc bổ sung Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và được ký bởi đại diện của các bên tham gia Hợp đồng và có xác nhận của Văn phòng công chứng ......................

10.3  Hiệu lực của từng điều khoản của Hợp đồng mang tính độc lập. Việc một vài điều khoản vô hiệu không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Hợp đồng trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

ĐẠI DIỆN BÊN A         ĐẠI DIỆN BÊN B

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê kho bãi

Luật sư Trí Nam chuyên hỗ trợ soạn thảo hợp đồng thuê nhà xưởng đảm bảo chặt chẽ, uy tín. Mức phí soạn thảo hợp đồng cạnh tranh trong đó đảm bảo:

✔ Kiểm tra về tính pháp lý của nhà xưởng xem có đủ điều kiện cho thuê hay không.

✔ Kiểm tra thông tin người đại diện giao kết hợp đồng của đối tác xem có đủ thẩm quyền không.

✔ Xây dựng các điều khoản chặt chẽ để bảo đảm cho khách hàng phòng tránh bị:

+ Bên cho thuê xưởng đơn phương chấm dứt hợp đồng.

+ Rủi ro về mất mát tài sản, cháy nổ, hư hỏng tài sản.

+ Ràng buộc các bên trong việc đảm bảo hệ thống điện, cơ sở vật chất để bên thuê nhà xưởng sử dụng.

✔ Tư vấn đầy đủ các vấn đề pháp lý mà khách hàng yêu cầu.

Quý khách hàng cần sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số 0934.345.745 để được trợ giúp.

Luật Trí Nam rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng