Xác định thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế như sau:

 • Một là xác định thời điểm mở thừa kế
 • Hai là xác định thời điểm bắt đầu nộp đơn khởi kiện chia thừa kế
 • Ba là xác định thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện chia thừa kế

Tổng thời gian tính từ thời điểm mở thừa kế đến thời điểm bắt đầu nộp đơn khởi kiện trừ đi thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện ra kết quả nhỏ hơn 10 năm đối với động sản, và 30 năm đối với bất động sản được coi là còn thời hạn khởi kiện chia di sản thừa kế.

Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế có 03 loại, bao gồm:

 • Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:
 1. Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật dân sự năm 2015;
 2. Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015;.
 • Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
 • Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

(Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015)

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

 1. Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.
 2. Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác thay thế trong trường hợp sau đây:
 • Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân;
 • Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được.

(Điều 156 Bộ luật dân sự năm 2015)

Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế

Trong một số trường hợp, mặc dù đã hết thời hiệu khởi kiện nhưng pháp luật cho phép được bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. Điều 157 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

 • Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 • Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 • Các bên đã tự hòa giải với nhau.

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện nêu trên.

Thời điểm mở thừa kế xác định như thế nào?

Theo các phân tích của Luật Trí Nam thì thời điểm mở thừa kế rất quan trọng trong việc xác định còn thời hiệu khởi kiện hay hết thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế. Các văn bản về thừa kế được quy định taị Pháp lệnh Thừa kế năm 1990, các Bộ luật dân sự năm 1995, năm 2005 và năm 2015. Việc xác định thời hiệu thừa kế phụ thuộc vào thời điểm mở thừa kế, trên cơ sở đó áp dụng các quy định khác nhau qua các thời kỳ.

 • Đối với những trường hợp thời điểm mở thừa kế từ ngày 01/01/2017 (Thời điểm Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thi hành)

Theo quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 thì thời điểm bắt đầu tính thời hiệu là kể từ thời điểm mở thừa kế. Điều 611 Bộ luật dân sự 2015 quy định thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày theo xác định của Tòa án tuyên bố.

 • Đối với những trường hợp thời điểm mở thừa kế trước ngày 01/01/2017

Căn cứ Điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015 về điều khoản chuyển tiếp quy đinh: “1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực (01/01/2017) thì việc áp dụng pháp luật được quy định như sau: d) Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này” do đó thời hiện khởi kiện chia thừa kế đối với bất động sản có thời điểm mơ thừa kế trước ngày 01/01/2017 vẫn là 30 năm.

Lưu ý: Không áp dụng Bộ luật này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ việc mà Tòa án đã giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự trước ngày Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực (khoản 2 Điều 688 Bộ luật dân sự 2015).

Luật sư giải quyết tranh chấp di sản thừa kế là bất động sản

Giải quyết tranh chấp di sản thừa kế là bất động sản thường rất khó khăn do:

 • Thông thường bất động sản tranh chấp đều ở xa nơi cư trú của người hưởng di sản.
 • Tranh chấp di sản thừa kế luôn đi kèm với mâu thuẫn gia đình, dẫn đến việc đối thoại và hoàn giải cần người có kinh nghiệm và kỹ năng đàm phán tốt.
 • Tài liệu, chứng cứ để giải quyết tranh chấp thường thiếu, thất lạc nên thu thập mất nhiều thời gian, công sức.

Công ty Luật Trí Nam nhận dịch vụ luật sư bảo vệ quyền lợi cho thân chủ trong việc giải quyết tranh chấp di sản thừa kế. Quý khách hàng có nhu cầu mời Luật sư ngay hôm nay hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0904.588.557

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo:

+ Khởi kiện tranh chấp tài sản thừa kế

+ Hàng thừa kế thứ nhất

+ Thủ tục phân chia di sản thừa kế