Thời gian nghỉ thai sản tối đa khi sinh con

Theo quy định lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng (Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội).

  • Thời gian nghỉ thai sản được tính từ thời điểm sinh con hoặc thời điểm người lao động nữ xin nghỉ việc trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
  • Lao động Nam nghỉ chế độ thai sản được được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con (Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014), cụ thể:

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Nghỉ thai sản trùng nghỉ Tết, lao động nữ có được nghỉ bù?

Theo khoản 7, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, thời gian nghỉ chế độ thai sản khi sinh con đã được tính bao gồm ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần nên khi nghỉ thai sản trùng tết, người lao động sẽ không được giải quyết nghỉ bù.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về thời gian nghỉ thai sản và cách tính thời gian nghỉ thai sản. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho khách hàng trong việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Mức hưởng chế độ thai sản

+ Làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền