Hợp đồng giao khoán công việc dùng mẫu nào chuẩn?

Tải: Mẫu hợp đồng khoán việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..., ngày      tháng     năm 20...

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

Hôm nay tại ........, chúng tôi gồm:

I. BÊN GIAO VIỆC (Gọi tắt là Bên A)

CÔNG TY

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Đại diện: Bà TRẦN THỊ B              Chức vụ:

II. BÊN NHẬN VIỆC (Gọi tắt là Bên B)

Họ và tên                                           Sinh năm:

CMTND số

Địa chỉ

Điện thoại

Bên A giao Bên B thực hiện những công việc sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Bên B giao khoán cho Bên A thực hiện công việc sau:
1.1 Mô tả công việc
1.2 Thời gian thực hiện:
1.3 Chất lượng yêu cầu
1.4 Thỏa thuận khác:...
ĐIỀU 2: THANH TOÁN TIỀN CÔNG
2.1 Bên A trả cho Bên B số tiền:
2.2 Thời điểm trả công:
2.3 Thuế thu nhập cá nhân:
ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN VIỆC
3.1 Thực hiện đúng công việc, đúng thời gian được giao theo nội dung tại Điều 1 và phiếu giao việc của Bên A nếu có.
3.2 Bảo quản công cụ, dụng cụ được Bên A giao.
3.3 Cam kết đã hiểu rõ nội dung công việc được giao và có đủ năng lực hành vi dân sự, không phạm tội tại thời điểm thực hiện công việc.
ĐIỀU 4: THỎA THUẬN KHÁC
4.1 Mọi tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận này được giải quyết theo Bộ luật dân sự 2015.
4.2 Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi công việc được hoàn thành.
4.2 Các bên hiểu rõ nội dung giao nhận việc, trên tinh thần thiện chí, tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối cùng ký kết dưới đây.

BÊN A   BÊN B

Quy định mới về hợp đồng giao khoán công việc

  • Giao khoán việc với cá nhân có phải đóng thuế không?

Cá nhân khi ký kết hợp đồng khoán việc thì bản chất số tiền được công ty trả vẫn là tiền lương, tiền công. Vì vậy với mức thu nhập trên 2triệu/ tháng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Thông thường số thuế TNCN này sẽ do công ty chi trả thu nhập tạm thu sau đó kê khai và nộp cho nhà nước sau.

  • Ký hợp đồng khoán việc trên 03 tháng có phải đóng BHYT, BHXH

Hợp đồng khoán việc không phải hợp đồng lao động nên không ràng buộc bởi quy định bắt buộc đóng BHYT, BHXH cho người lao động theo quy định pháp luật về bảo hiểm.

  • Thuê lao động thời vụ thì ký hợp đồng lao động hay hợp đồng khoán việc?

Theo Bộ luật lao động 2019 thì hợp đồng lao động thời vụ đã bị xóa bỏ nên công ty khi thuê lao động thời vụ sẽ phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn dù thời hạn công việc chỉ ngắn hạn.

Như đã nói, hợp đồng khoán việc là dạng hợp đồng dân sự, các bên thỏa thuận theo Bộ luật dân sự 2015 nên quan hệ giữa công ty và người được giao khoán không phải quan hệ lao động. Vì vậy công ty cần lựa chọn loại hợp đồng cho phù hợp, bởi nếu xác lập theo hợp đồng lao động thì công ty phải có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi cho người lao động theo luật định.

Dịch vụ nổi bật:

+ Soạn thảo hợp đồng

+ Làm giấy phép lao động

+ Thành lập công ty trọn gói