Độ tuổi gọi nhập ngũ là bao nhiêu?

  • Độ tuổi được gọi đi nhập ngũ cũng là Độ tuổi được gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (khoản 2 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015).
  • Độ tuổi của công dân được gọi đi khám sức khỏe để nhập ngũ (Độ tuổi khám nghĩa vụ quân sự) quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

“Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.”

Như vậy, công dân từ đủ 18-25 tuổi phải tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học (chưa nhập ngũ) thì đến 27 tuổi.

Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Thời điểm khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

… 4. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định…

Chế độ trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự được hưởng nguyên lương, phụ cấp và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

2. Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự được đảm bảo các chế độ sau:

a) Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

b) Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

3. Chế độ chính sách quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được thực hiện đối với các trường hợp công dân trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.

Theo đó, người tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự dù đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự hay không cũng đều được thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành.

Nổi bật

+ Thủ tục thành lập công ty

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Thủ tục thành lập chi nhánh