Di chúc có hiệu lực trong bao nhiêu năm?

Hiệu lực của di chúc được xác định từ thời điểm di chúc có hiệu lực đến thời điểm di chúc không còn giá trị để yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc. Do đó:

✔ Di chúc liên quan đến di sản là bất động sản có hiệu lực trong 30 năm.

✔ Di chúc liên quan đến di sản là động sản có hiệu lực trong 10 năm.

✔ Di chúc liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài sản của người đã chết là 03 năm.

Có nhiều bản di chúc thì bản di chúc nào có hiệu lực?

Khi người đã chết để lại nhiều bản di chúc thì căn cứ theo Khoản 5 Điều 643 Bộ luật dân sự 2015 “Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực”

Đồng thời, người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập bất cứ lúc nào. Đặc biệt trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.

Điều kiện để di chúc có hiệu lực

Điều 625 Bộ luật dân sự 2015, quy định người lập di chúc gồm: 1. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. 2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Để đảm bảo di chúc hợp pháp, việc lập di chúc cần có các điều kiện sau:

  1. Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
  2. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;
  3. Hình thức di chúc không trái quy định của luật: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng (Điều 627). Di chúc bằng văn bản bao gồm các hình thức sau: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực.
  4. Ngoài ra theo Luật sư thì tài sản thừa kế ghi nhận trong di chúc cũng phải thuộc sở hữu hợp pháp của người để lại di chúc thì hiệu lực di chúc mới định đoạt hoàn toàn được tài sản.

Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Tham khảo: Cách lập di chúc hợp pháp

Xác định thời điểm có hiệu lực của di chúc

✔ Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

✔ Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

+ Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

+ Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

✔  Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

✔ Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

✔ Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Xem thêm: Mẫu di chúc mới nhất

Di chúc vô hiệu là gì? Di chúc vô hiệu hậu quả thế nào?

Di chúc vô hiệu là có lập di chúc nhưng di chúc không có hiệu lực pháp luật. Do đó khi di chúc vô hiệu thì di sản thừa kế được phân chia theo pháp luật. Hậu quả pháp lý của di chúc vô hiệu khiến phát sinh tranh chấp như sau:

✔ Trường hợp đã khai nhận di sản thừa kế theo di chúc mà phát hiện di chúc vô hiệu thì việc khai nhận thừa kế không có giá trị. Người hưởng di sản thừa kế có quyền, nghĩa vụ bị ảnh hưởng được quyền khởi kiện để tuyên bố di chúc vô hiệu và yêu cầu phân chia di sản thừa kế.

✔ Trường hợp chưa khai nhận di sản thừa kế thì người không công nhận hiệu lực của di chúc, cho rằng nó vô hiệu có quyền làm đơn lên Tòa án để tuyên bố di chúc vô hiệu. Khi di chúc vô hiệu thì việc chia di sản sẽ được giải quyết theo pháp luật, nếu có sự đồng thuận của người hưởng thừa kế thì không nhất thiết phải yêu cầu Tòa án phân chia thừa kế.

Tham khảo: Các trường hợp di chúc vô hiệu

Công ty Luật Trí Nam đã chia sẻ cho Quý vị tóm lược các quy định mới nhất về hiệu lực của di chúc, và chia di sản thừa kế. Mọi yêu cầu tư vấn pháp luật hoặc giải quyết tranh chấp Quý vị hãy liên hệ Luật sư chúng tôi để được trợ giúp.